Przedsiębiorcze warmińsko-mazurskie

O Inicjatywie Przedsiębiorcze warmińsko-mazurskie
Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Środki będące w dyspozycji Funduszu Funduszy zarządzanego przez BGK to 298,93 mln zł.   Na mocy umów zawartych z BGK w dniu 13 marca 2018 r. WARP realizuje projekt: „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe”. Wartość projektu: 10 000 000,00 zł Dofinansowanie ze środków UE: 8 000 000,00 zł Cele projektu: wzrost konkurencyjności stabilizacja rynkowa przedsiębiorstw wsparcie przedsiębiorstw działających na rynku do 3 lat wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstw zwiększenie wykorzystania mocy produkcyjnych Preferowane grupy wsparcia: inwestycje w inteligentne specjalizacje: - drewno i meblarstwo - żywność wysokiej jakości - ekonomia wody projekty realizowane na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji: - obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej - obszary o słabym dostępie do usług publicznych - obszary przygraniczne Produkt: Pożyczka Rozwojowa: do 1 mln zł okres spłaty do 8 lat karencja w spłacie do 12 miesięcy   Zakres finansowania: inwestycje umożliwiające wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, jej produktywności oraz potencjału rozwojowego przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjno-obrotowym wzmacniające podstawową działalność przedsiębiorstwa bądź realizację nowych projektów Planowane rezultaty: liczba udzielonych wsparć dla MŚP – 18   Wartość projektu: 31 250 000,00 zł Dofinansowanie ze środków UE: 25 000 000,00 zł Cele projektu: wsparcie innowacyjności wzrost konkurencyjności wzmocnienie aktywności inwestycyjnej istniejących podmiotów tworzenie nowej infrastruktury przedsiębiorstw umocnienie zdolności do rozszerzania oferty o nowe produkty i usługi Preferowane grupy wsparcia: inwestycje w inteligentne specjalizacje: - drewno i meblarstwo - żywność wysokiej jakości - ekonomia wody projekty realizowane na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji: - obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej - obszary o słabym dostępie do usług publicznych - obszary przygraniczne Produkt: Pożyczka Inwestycyjna z Premią: do 1 mln zł okres spłaty do 8 lat karencja w spłacie do 12 miesięcy Zakres finansowania: maszyny i sprzęt produkcyjny (przedsięwzięcia rozwojowe, np. modernizacja środków produkcji, wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących miejsc pracy) nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne (TIK) innowacje produktowe i procesowe, m.in. poprzez adaptowanie gotowych technologii i rozwiązań zakupionych przez przedsiębiorstwo, wprowadzanie tzw. innowacji imitujących, innowacji w skali przedsiębiorstwa Planowane rezultaty: liczba udzielonych wsparć dla MŚP – 90    

Na co pożyczka w WARP?
        Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Przedsiębiorcze Warmińsko-Mazurskie można przeznaczyć na: wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych; wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług; zakup maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji; finansowanie rozszerzenia działalności; finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacja nowych projektów; oraz inne cele przyczyniające się do rozwoju Twojej firmy! Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Przedsiębiorcze Warmińsko-Mazurskie  NIE MOŻNA przeznaczyć min. na: współfinansowanie wydatków z innych fundusz UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów  UE,  a także  innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej; refinansowanie zadłużenia, w tym spłat pożyczek i kredytów; dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych; finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą MŚP; pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub celów konsumpcyjnych; Szczegółowy wykaz znajduje się liście wykluczeń i ograniczeń w finansowaniu. Ograniczenia w finansowaniu: do 40% (nie więcej jednak niż 200 000 zł) na finansowanie kapitału obrotowego –dotyczy pożyczek „START”; finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% pożyczki; łączna wartość udzielonych pożyczek jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 1 000 000 zł.     Szczegółowy wykaz znajduje się liście wykluczeń.   Przekonaj się czy dostaniesz pożyczkę i rozpocznij z nami bezpieczny biznes! Złóż wniosek w wersji elektronicznej Złóż wniosek w wersji papierowej       Formularz kontaktowy - Pożyczki Wypełnij formularz zamieszczony poniżej, a my skontaktujemy się z Tobą. POLE OBOWIĄZKOWE *   [formidable id="3"]

Dla kogo?
  Jeżeli spełniasz wszystkie poniższe kryteria przyjdź po pożyczkę „START” do WARP!     zamierzasz być mikro/małym/średnim przedsiębiorstwem lub nim jesteś – według Definicji MŚP; nie podlegasz ubezpieczeniu społecznemu w ramach KRUS; masz oddział/siedzibę firmy na terenie Warmii i Mazurach i właśnie tam zamierzasz realizować swój projekt; cel projektu, który chcesz finansować w ramach Przedsiębiorcze Warmińsko-Mazurskie  nie znajduje się na liście wykluczenia z finansowania; nie jesteś przedsiębiorcą zagrożonym – według Dokumentu Przedsiębiorca Zagrożony; nie ciąży na Tobie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem; nie jesteś wykluczony według Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, między innymi ze względu na przekroczony limit udzielonej pomocy de minimis, jeżeli uzyskałeś wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej to musi upłynąć 1 rok od uzyskania w/w wsparcia. Na moment aplikowania o pożyczkę nie musisz mieć zarejestrowanej firmy. Nie wymagamy wkładu własnego! Zabezpieczenie Akceptujemy: weksel własny in blanco, poręczenie wekslowe osób fizycznych i prawnych, hipotekę na nieruchomości, przelew wierzytelności, sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu, inne zabezpieczenia przewidziane w Regulaminie udzielania pożyczek. Wymienione wyżej formy zabezpieczenia możesz stosować łącznie.   Na moment aplikowania o pożyczkę nie musisz mieć zarejestrowanej firmy. Przekonaj się czy dostaniesz pożyczkę i rozpocznij z nami bezpieczny biznes! Złóż wniosek w wersji elektronicznej Złóż wniosek w wersji papierowej       Formularz kontaktowy - Pożyczki Wypełnij formularz zamieszczony poniżej, a my skontaktujemy się z Tobą. POLE OBOWIĄZKOWE *   [formidable id="3"]

Dokumenty
Złóż wniosek w wersji elektronicznej Złóż wniosek w wersji papierowej Sprawozdania z rozliczenia pożyczki - województwo wielkopolskie Sprawozdanie z rozliczenia pożyczki dla Przedsiębiorców rozliczających pożyczki ze środków przyznanych z Inicjatywy JEREMIE2 (należy dostarczyć do siedziby WARP w formie papierowej i elektronicznej) - wersja XLS. Sprawozdanie z rozliczenia pożyczki dla Przedsiębiorców rozliczających pożyczki ze środków przyznanych z Inicjatywy JEREMIE2 (należy dostarczyć do siedziby WARP w formie papierowej i elektronicznej) - wersja PDF. Sprawozdanie końcowe (częściowe) z rozliczenia pożyczki KLASYCZNA - wersja XLS Sprawozdanie końcowe (częściowe) z rozliczenia pożyczki KLASYCZNA - wersja PDF   Sprawozdania z rozliczenia pożyczki - województwo kujawsko - pomorskie Sprawozdanie z rozliczenia pożyczki dla Przedsiębiorców rozliczających pożyczki ze środków przyznanych z Inicjatywy Przedsiębiorcze Kujawy i Pomorze (należy dostarczyć do siedziby WARP w formie papierowej i elektronicznej) - wersja XLS. Sprawozdanie z rozliczenia pożyczki dla Przedsiębiorców rozliczających pożyczki ze środków przyznanych z Inicjatywy Przedsiębiorcze Kujawy i Pomorze (należy dostarczyć do siedziby WARP w formie papierowej i elektronicznej) - wersja PDF. Sprawozdanie z rozliczenia pożyczki - województwo warmińsko-mazurskie Sprawozdanie z rozliczenia pożyczki dla Przedsiębiorców rozliczających pożyczki ze środków przyznanych z Inicjatywy Przedsiębiocze warmińsko-mazurskie - wersja XLS. Sprawozdanie z rozliczenia pożyczki dla Przedsiębiorców rozliczających pożyczki ze środków przyznanych z Inicjatywy Przedsiębiocze warmińsko-mazurskie - wersja PDF. Regulaminy udzielania pożyczek „START”, w tym „START Mikro”, „RAZ, DWA, TRZY”, w tym „RAZ ,DWA, TRZY Mikro” oraz „STANDARD”, w tym „STANDARD Mikro” - województwo wielkopolskie „START”, „COPERNICUS” oraz „STANDARD” - województwo kujawsko-pomorskie ,,WYPOCZYNKOWA NA START", ,,RYCERSKA NA START", ,,START" oraz ,,WYPOCZYNKOWA", ,,RYCERSKA" i ,,STANDARD" - województwo warmińsko-mazurskie "KLASYCZNA" Inne Definicja MŚP Wykaz Wiejskich obszarów funkcjonalnych w województwie wielkopolskim Sekcje PKD przyporządkowane do inteligentnych specjalizacji w województwie wielkopolskim Sekcje PKD obszarów funkcjonalnych w województwie kujawsko - pomorskim Sekcje PKD przyporządkowane do inteligentnych specjalizacji w województwie warmińsko-mazurskim Obszary Strategicznej Interwencji w województwie warmińsko-mazurskim Karty produktów: Karta Produktu Mikropożyczka - województwo wielkopolskie Karta Produktu Pożyczka Rozwojowa - województwo wielkopolskie Karta Produktu Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw - województwo kujawsko-pomorskie Karta Produktu Pożyczka Inwestycyjna z Premią - województwo warmińsko-mazurskie Karta Produktu Pożyczka Rozwojowa - województwo warmińsko-mazurskie

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN

test