Webinarium – ABC Formularza rekrutacyjnego – dotacja na start.

17.02.2022
11:00 - 12:00
online, Poznań
Kategoria: Dotacje
Webinarium – ABC Formularza rekrutacyjnego – dotacja na start.
17.02.2022 11:00 - 12:00
online, Poznań

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Celem webinarium będzie przedstawienie informacji o ścieżce uzyskania wsparcia w ramach projektu „Samozatrudnienie-pomysłem na życie” wraz z omówieniem wymogów dotyczących wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Webinarium skierowane do osób fizycznych od 30 roku życia z terenu woj. wielkopolskiego, chcących uruchomić własną działalność gospodarczą.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. „ABC Formularza rekrutacyjnego – dotacja na start”.

 •  Webinarium odbędzie się w czwartek, 17 lutego 2022 r. w godzinach od 09.00 do 10.00 na platformie online Zoom.
 • Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 15.02.2022 r. do godziny 12.00.

W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.

 

Organizator:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl

Załączniki:
Program spotkania

 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.


Pytania i odpowiedzi z webinarium:

1. Jaki jest termin naboru w projekcie?
Rekrutacja formularzy odbędzie się w terminie 21.02.2022-04.03.2022 r. Jednakże proszę mieć na uwadze zapis z regulaminu tj. “W procesie naboru Beneficjent przyjmie formularze od 320 osób, w tym od 176 kobiet i 144 mężczyzn. Beneficjent zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach:

 • liczba formularzy złożonych przez kobiety osiągnie planowany limit 176 – wówczas zawieszony zostanie nabór kobiet, nadal prowadzony będzie nabór mężczyzn (aż do osiągnięcia zakładanego limitu 144 osób) lub,
 • liczba formularzy złożonych przez mężczyzn osiągnie planowany limit 144 – wówczas zawieszony zostanie nabór mężczyzn, nadal prowadzony będzie nabór kobiet (aż do osiągnięcia zakładanego limitu 176 osób) lub.,
 • łączna liczba złożonych formularzy przekroczy 320 (zgodnie z przyjętymi limitami 176 kobiet, 144 mężczyzn).”

2. Czy w trakcie prowadzenia działalności można zmieniać/dodawać PKD?
Nie, wpisane w rejestracji działalności numery PKD muszą obowiązywać przez czas trwania 12 miesięcy. Po tym czasie można dopisać kolejne numery PKD.

3. Czy kwotę dofinansowania muszę wydatkować zaraz na początku realizacji projektu? Czy część wydatków mogę zostawić na późniejsze miesiące? Czy rozliczam dofinansowanie fakturami/rachunkami czy też oświadczeniem? (ryczałtem)
Instytucja prowadząca projekt na etapie szkoleń wskaże termin wydatkowania środków z dotacji inwestycyjnej.

4. Czy wsparcie pomostowe mogę wydatkować na najem auta?
Tak.

5. Czy do formularza rekrutacyjnego w przypadku osoby z umową o pracę, trzeba dołączyć zaświadczenia o dochodach współmałżonka?
Zadane pytanie można rozumieć dwojako:
a) w przypadku osoby pracującej, która przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia – należy do formularza dołączyć ksero umowy tylko wnioskodawcy,
b) w przypadku osoby pracującej ubogiej, gdzie wynagrodzenie jest mniejsze lub równe minimalnemu wynagrodzeniu należy wybrać jeden z wariantów:

 • albo kopia umowy wnioskodawcy,
 • albo kopia umowy wnioskodawcy wraz z zaświadczeniem o dochodach współmałżonka.

Definicja: Osoba uboga pracująca – osoba, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu albo osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu (wysokości kryteriów dochodowych podawane są w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – obecnie dla osoby samotnej: 701,00 PLN, natomiast dla osoby w rodzinie: 528,00 PLN).

6. Dlaczego to tak długo trwa? Czy nie można by np. w marcu już oceniać biznes plany?
Projekty w ramach poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość prócz części finansowej udzielanej uczestnikom na założenie działalności obejmują również cześć szkoleniową.

7. Czy mogę prowadzić działalność i być na etacie?
Nie.

8. Czy doradca pomaga w stworzeniu biznesplanu?
Nie.

9. Czy ten kto nie mieści się w grupie docelowej nie może otrzymać wsparcia?
Tak, w projekcie mogą wziąć udział tylko osoby spełniające kryteria grupy docelowej.

10. Czy osoba bezrobotna może mieć wykształcenie wyższe?
Tak.

11. Czy osoba pracująca, otrzymująca najniższe wynagrodzenie, ale posiadająca umowę na czas nieokreślony kwalifikuje się do wsparcia?
Tak, kwalifikuje się jako osoba uboga pracująca.

12. Co się stanie jak po szkoleniach uczestnik zrezygnuje?
Jeżeli rezygnacja nastąpi w trakcie trwania wsparcia szkoleniowego, do projektu wejdzie osoba z listy rezerwowej.

13. Na umowie zlecenie nie mam podanej ilości h w miesiącu – jest to zmienne. W jaki sposób obliczyć dochód?
W takim przypadku należy przedstawić dokument potwierdzający dochód jaki został osiągnięty w miesiącu styczniu.

14. W jaki sposób należy dokumentować wymagany wkład własny (242 zł).
Wkład własny rozliczany jest miesięcznie np. poprzez przedstawienie FV.

15. Czy można ten wkład własny wnieść jednorazowo?
Nie, wkład własny rozliczany jest miesięcznie.

16. Czy formularz może złożyć np. osoba z rodziny? Czy musi być to osobiste złożenie?
Tak.

17. Jaki dokument przedstawić, jeżeli oprócz umowy o pracę na 1/4 etatu osiąga się także przychody z tytułu najmu lokalu (najem w formie indywidualnego rozliczenia 8,5%)
Kwestie dotyczące osiągania przychodu z tytułu najmu prywatnego zostały skierowane przez Instytucje prowadzące projekt do Banku Gospodarstwa Krajowe, obecnie oczekują na przesłanie interpretacji tej kwestii.

18. Czy zaświadczenie z ZUS, musi być na tym wydruku od Państwa? Czy może być takie na którym ZUS wystawi?
Do formularza załącza się zaświadczenie wydane przez ZUS.

19. Czy zgłoszenie i załączniki może zostać wysłane mailem
Nie.

20. Czy osiąganie przychodów z najmu prywatnego lokalu nie dyskwalifikuje z udziału w projekcie?
Kwestie dotyczące osiągania przychodu z tytułu najmu prywatnego zostały skierowane przez Instytucje prowadzące projekt do Banku Gospodarstwa Krajowe, obecnie oczekują na przesłanie interpretacji tej kwestii.

21. Czy osoba studiująca, pracująca na um. zlecenia, mająca 26 lat może otrzymać dotację? Bo chyba mi coś umknęło.
Projekt skierowany jest do osób, które ukończyły 30 rok życia.

22. Czy należy dołączyć do wniosku dokumentu potwierdzające status osoby długotrwale bezrobotną? Czy ten status upoważnia do dodatkowych punktów?
Na etapie rekrutacji dodatkowe punkty w projekcie przydzielane są osobom należącym do grupy priorytetowej w projekcie tj.

 • osoby niepełnosprawne,
 • kobiety,
 • osoby z terenów wiejskich,
 • osoby, które utworzą działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation),
 • osoby, które utworzą działalność w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE).

Status osoby długotrwale bezrobotnej nie upoważnia do uzyskania dodatkowych punktów.

23. Osoba 50 lat i więcej, rocznikowo?
Odpowiednie parametry należy zaznaczyć w formularzu rekrutacyjnym.

24. Osoba uboga pracująca: w przypadku odpowiedzi „TAK” konieczne jest spełnienie b) zaświadczenia o dochodach członków rodziny w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego miesiąc przystąpienia do projektu. Jakie dochody należy uwzględnić – czy np. zasiłek rodzinny, 500+, dodatek osłonowy należy udokumentować?
Wskazana kwestia jest weryfikowana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przez Instytucję prowadzącą projekt.

25. Dzień dobry, czy kod 64-830 to rejon wiejski czy miejski?
Weryfikacja obszaru tj. miejski / wiejski można zbadać za pomocą wyszukiwarki Identyfikatora gminy Link: https://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt/rejestr_teryt/udostepnianie_danych/baza_teryt/uzytkownicy_indywidualni/wyszukiwanie/wyszukiwanie.aspx?contrast=default

Po wybraniu odpowiednich parametrów zostanie wskazane czy dana miejscowość to obszar miejski czy wiejski.

26. Czy osoba uboga pracująca musi wykazać się również zaświadczeniem o zarobkach członków rodziny? Czy wystarczy umowa o pracę osoby składającej wniosek i jej zaświadczenie o zarobkach?
Wystarczy umowa o pracę.

27. Czy należy wpisać wszystkie kody PKD? czy dokładnie te same kody należy podać przy zakładaniu działalności? Czy np. będzie można jeszcze jakieś dodać przy zakładaniu działalności a nie były wpisane w formularzu?
Formularz rekrutacyjny powinien być spójny z biznes planem, który będzie składany do oceny. Zatem nie powinny być w nim dokonywane duże zmiany z uwagi na przeprowadzoną ocenę i uzyskane punkty.

28. Jakie PKD mają najwyższe punktację?
Dodatkowe punkty otrzymuje się za PKD w zakresie Inteligentnych specjalizacji oraz OZE.

29. Czy można zatrudnić osobę?
Tak.

30. Czy w pkt 3 (planowane wydatki) – wpisujemy również już posiadany sprzęt i jego wycenę?
Nie, w tym punkcie wpisujemy tylko planowane wydatki.

31. Czy do wydatków sfinansowanych z dotacji zalicza się towar zakupiony do dalszej sprzedaży?
Nie, środki z dotacji inwestycyjnej mogą być przeznaczone na zakupy środków trwałych. Towar może być zakupiony ze wsparcia pomostowego.

32. Czy opis konkurencji w pkt 5 – może pomóc doradca?
Na etapie przygotowywania formularza rekrutacyjnego instytucja nie świadczy tego typu wsparcia.

33. Czy informacja “smart specialisation” to wg załącznika również Komunikacja 59: działalność z wiązana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych?
Na slajdach została wskazana informacja jaka jest zawarta w załączniku nr 6 do regulaminu projektu.
Link: https://samozatrudnienie.eu/wp-content/uploads/2022/02/Zalacznik-nr-6-do-Regulaminu-rekrutacji_branze-smart-i-o-najwiekszym-potencjale.pdf

34. Czym różni się punkt 2 od 7 formularza?
W punkcie 2 odnosimy się do kwalifikacji i umiejętności odnoszących się do planowanej działalności gospodarczej, natomiast pkt. 7 obejmuje informacje w zakresie naszej osoby tj. doświadczenie zawodowe, kwalifikacje itp.

35. Czy smart specialisation to również np. nagrywanie warsztatów, szkoleń i udostępnianie ich w mediach społecznościowych czy youtube?
Jeśli numery PKD obejmujący wskazany w pytaniu zakres znajduje odniesienie w załączniku nr 6 do Regulaminu projektu – to tak.

36. Czy w pkt 6 naprawdę trzeba opisać wykonane szkolenia? Przecież opisujemy to już w “posiadanych kwalifikacjach”?
W każdym punkcie Formularza rekrutacyjnego znajdują się na szarych polach podpowiedzi co powinno być ujęte we wskazanym punkcie.

37. Proszę o wskazanie różnicy co należy opisać w punkcie 2 a co w punkcie 7?
W punkcie 2 odnosimy się do kwalifikacji i umiejętności odnoszących się do planowanej działalności gospodarczej, natomiast pkt. 7 obejmuje informacje w zakresie naszej osoby tj. doświadczenie zawodowe, kwalifikacje itp.

38. Jeśli siedziba ma znajdować się w województwie wielkopolskim, to czy kandydata nie przekreśla fakt, iż chce działać w przyszłości na rynku globalnym?
Nie, zakres świadczenia usług uzależniony jest branży planowanej do otwarcia działalności.

39. Ile jest czasu na wydatkowanie 23 tys.?
Instytucja prowadząca projekt na etapie szkoleń wskaże termin wydatkowania środków z dotacji inwestycyjnej.

40. Czy dotacja może być przeznaczona np. na zakup lub leasing auta jeśli działalność jest z dojazdem do klienta?Dotacja inwestycyjna może być przeznaczona w uzasadnionych przypadkach na zakup samochodu. Leasing będzie opłacany ze środków wsparcia pomostowego.

41. Jak dokumentuje się wydatki dotacji?
Informacje w zakresie dokumentów rozliczeniowych zostaną przekazane na etapie szkoleń będą to. np. FV.

42. Czy działalność mobilna – pozyskiwanie klientów w całej Polsce – a siedziba w Poznaniu, jest ok?
Głównym założeniem projektu jest rozpoczęcie i prowadzenie (siedziba) działalności na terenie woj. wielkopolskiego.

43. To do jakiej osoby to przekazać / do Państwa? może wcześniej powinien być dedykowany doradca?
Jako pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich świadczymy usługi informacyjne nie doradcze.

44. Czy można przeznaczyć dotację na wydatki inne niż w biznesplanie? Jeśli nie, to co ze środkami, które nie zostaną wykorzystane np. bo ceny wzrosły zbyt mocno i nie stać nas na jakiś zakup?
Na etapie biznes planu będzie możliwość zaktualizowania zaplanowanych wydatków w swoim projekcie.

45. Czy wydatkiem 242 zł miesięcznie jako wkład własny może być rachunek za paliwo w przypadku działalności mobilnej?
Tak.

46. Z jakiego działania można otrzymać dofinansowanie na rozwój firmy? Zakup środka trwałego. czy będzie taki program w tym roku?
Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Punktu w celu pozyskania informacji na rozwój firmy. W tym celu jest niezbędne przeprowadzenie diagnozy, aby móc wskazać możliwości wsparcia.

47. Czy zakupione środki trwale muszą być nowe, czy mogą być używane?
Mogą być używane.

48. Czy mogę dotacje przeznaczyć na zakup dostępów do platform edukacyjnych?
Wskazana kwestia jest weryfikowana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

49. Kiedy otrzymamy odpowiedzi na dzisiejsze pytania?
Z uwagi na rozpoczęcie rekrutacji w dniu 21.02.2022 r. odpowiedzi zostaną przesłane dziś.

50. Czy mogę skorzystać z programu, gdy korzystałam z dofinansowania na szkolenia z BUR jako osoba bezrobotna?
Tak.

51. Na co mogą być wydane środki z wkładu własnego, czyli te 200 zł/m-c czy na środki trwałe.
Wkład własny może być wydatkowany np. na zakup paliwa, zakup środków obrotowych itp.

 

Newsletter klientów WARP