Webinarium – Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób 30+.

12.01.2022
11:00 - 12:00
online
Kategoria: Dotacje
Webinarium – Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób 30+.
12.01.2022 11:00 - 12:00
online

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Celem webinarium będzie zapoznanie beneficjentów z zasadami ubiegania się oraz informacjami dot. przystąpienia i korzystania z projektu w ramach poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość WRPO – dotacja na rozpoczęcie własnej działalności.

Webinarium kierowane do osób pracujących, bezrobotnych, biernych zawodowo od 30 roku życia.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób 30+”.

 • Webinarium odbędzie się w środę, 12 stycznia 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00 na platformie online Zoom.
 • Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 10.01.2022 do godziny 12:00. 

W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.

 

Organizator:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel.: 61 65 06 233, 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl

Załączniki:
Program spotkania

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.


Pytania i odpowiedzi z webinarium:

1. Czy grupa docelowa obejmuje osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy?
Projekt skierowany jest do osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 30 roku życia z terenu województwa wielkopolskiego, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i jednocześnie należą do jednej z następujących grup:

a) osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracowników na umowy cywilnoprawne, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz

b) osób z jednej z niżej wymienionej grupy:

 • imigranci oraz reemigranci;
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny
 • osoby ubogie pracujące;
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, a nie należący do osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin;
 • osoby bezrobotne, bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, to jest: długotrwale bezrobotne, w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach.

2. Czy można skorzystać z tego dofinansowania, jeżeli otrzymało się środki z Funduszu Pracy, ale z przeznaczeniem na zupełnie inne wydatki?
Nie, ponieważ uczestnicy projektu ubiegający się o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości zobowiązani są do złożenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach PROW 2014-2020 i WRPO 2014+, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Dodatkowo, jeśli ktoś już uzyskał wsparcie z Funduszu Pracy oznacza, że działalność została uruchomiona a wtedy taka osoba jest wykluczona z możliwości ubiegania się o dotację.

3. Czy mogę skorzystać z programu mając umowę o pracę na czas nieokreślony, na minimalną krajową?
Tak, jeśli spełnione są przesłanki definicji osoby ubogiej pracującej.

4. Co znaczy długotrwale bezrobotny?
Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od wieku:

 • młodzież (6 miesięcy),
 • dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).

Wiek Uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.Czyli jeśli dana osoba jest bezrobotna przez czas ponad 12 m-cy kwalifikuje się do definicji osoby długotrwale bezrobotnej.

5. Czy z dofinansowania może skorzystać osoba, która widniała w KRS jako wspólnik spółki komandytowej?
Tak, jeśli spełnia założenia projektowe.

6. Co znaczy osoba uboga pracująca?
Zgodnie z definicją Osoba uboga pracująca – to osoba, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalny wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu albo osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu (wysokości kryteriów dochodowych podawane są w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – obecnie dla osoby samotnej: 701,00 PLN, natomiast dla osoby w rodzinie: 528,00 PLN).

7. Czy prezentacja zostanie przesłana po zakończeniu webinaru na adres e-mailowy?
Prezentacja oraz informacja o nagraniu, odpowiedzi na zadane pytania podczas webinarium zostaną przesłane po opracowaniu wszystkich parametrów na adresy e-mailowe uczestników.

8. Ile wynosi dofinansowanie pomostowe?
Podczas organizacji i prowadzenia webinarium nie mogliśmy konkretnie wskazać wysokości wsparcia pomostowego, jednakże w dniu 13.01.2022 została uruchomiona strona projektu samozatrudnienie.eu gdzie zostały wskazane wszystkie dane techniczne projektu:

 • bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego w wysokości 23 050,00 PLN dla 101 Uczestników projektu;
 • wsparcie pomostowe w wysokości 2 050,00 PLN netto miesięcznie, wypłacane przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla 101 Uczestników projektu.

Wymagane jest wniesienie wkładu własnego (finansowego) w wysokości 242,00 PLN przez 12 miesięcy tj. łącznie w wysokości 2 904,00 PLN.

9. Jakie wymagane jest zabezpieczenie finansowe?
Obecnie nie jest dostępny regulamin realizacji projektu, wszelkie informacje wraz z dokumentacją będą zawarte na stronie samozatrudnienie.eu.

10. Czy osoba na urlopie wychowawczym może wziąć udział w projekcie?
Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).

11. Czy wymagane jest podpisanie weksla?
Obecnie nie jest dostępny regulamin realizacji projektu, wszelkie informacje wraz z dokumentacją będą zawarte na stronie samozatrudnienie.eu.

12. Czy jest wymagane posiadanie określonej kwoty oszczędności?
Wymagane jest wniesienie wkładu własnego (finansowego) w wysokości 242,00 PLN przez 12 miesięcy tj. łącznie w wysokości 2 904,00 PLN.
Informacja ze strony projektu samozatrudnienie.eu.

13. Czy dofinansowania bezzwrotne i pomostowe się wykluczają, czy jest możliwe otrzymanie jednego i drugiego dofinansowania?
Nie, uczestnik korzysta zarówno z dotacji jak i środków w ramach wsparcia pomostowego.

14. Czy osoba długotrwale bezrobotna musi być zarejestrowana przez 12 miesięcy w urzędzie pracy?
Zgodnie z definicją Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od wieku:

 • młodzież (6 miesięcy),
 • dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).

Wiek Uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
Czyli jeśli dana osoba jest bezrobotna przez czas ponad 12 m-cy kwalifikuje się do definicji osoby długotrwale bezrobotnej. Nie ma obowiązku rejestracji z Urzędzie Pracy. Uczestnikiem może być zarówno osoba zarejestrowana jak i nie zarejestrowana.

15. Czyli dobrze zrozumiałem, że cała procedura dotacji trwa 6 miesięcy? Nie ma szans aby procedurę przyspieszyć?
Informacja wskazana podczas webinarium była informacją jaką uzyskaliśmy od Instytucji prowadzących wcześniej projekt dotacyjny. W dniu 13.01.2022 r. została uruchomiona strona projektowa gdzie została umieszczona tabela z terminami etapów realizacji projektu (http://samozatrudnienie.eu/rekrutacja/). Zgodnie z nią proces rekrutacyjny trwa w okresie I-IV.2022 r., przyjmowanie Formularzy rekrutacyjnych prowadzone jest w terminie 14.02-28.02.2022 r., natomiast uruchomienie działalności wrzesień/październik 2022.

16. Jeśli mój urlop macierzyński zakończył się, aktualnie wykorzystuje zaległy urlop wypoczynkowy (do kwietnia), a następnie przechodzę na urlop wychowawczy to czy mogę składać dokumenty i ubiegać się o dotację?
Status osoby ubiegającej się o przyznanie wsparcia pierwszy raz weryfikowany jest na dzień przystąpienia do projektu, tj. na dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego. Kryteria kwalifikowalności do grupy docelowej, o której mowa w § 1 ust. 6 każda osoba ubiegająca się o przyznanie wsparcia musi spełniać również na dzień rozmowy z doradcą zawodowym oraz na dzień prowadzenia szkoleń przygotowujących do prowadzenia działalności.
Podczas organizacji i prowadzenia webinarium nie mogliśmy konkretnie wskazać wysokości wsparcia pomostowego, jednakże w dniu 13.01.2022 została uruchomiona strona projektu samozatrudnienie.eu gdzie zostały wskazane wszystkie dane techniczne projektu.
Z informacji na stronie wynika, że rekrutacja będzie prowadzona w terminie styczeń-kwiecień, czyli w tym okresie status na rynku pracy to osoba pracująca. Należy zweryfikować czy zostaną wtedy spełnione przesłanki aplikowania do projektu jako osoba pracująca.

17. Czy można ubiegać się o dotacje, jeżeli prowadzi się działalność nierejestrowaną?
Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej może zostać przyznane uczestnikowi projektu prowadzącemu wcześniej działalność, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i który w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywał działalności gospodarczej. (zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców).

18. Czy jeśli ktoś w trakcie przystępowania do projektu będzie zatrudniony na UOP na okres krótkoterminowy i dochód przekroczy 120% min. wynagrodzenia to automatycznie traci możliwość udziału w projekcie?
Tak.

 19. Czy branża biuro rachunkowe również może być?
Informacje w zakresie branż wykluczonych znajdują się w dokumencie: http://samozatrudnienie.eu/wp-content/uploads/2022/01/Zalacznik-nr-5-do-Regulaminu-rekrutacji_wykluczenia-z-mozliwosci-otzrymania-pomocy-de-minimis.pdf
Podczas organizacji i prowadzenia webinarium nie mogliśmy konkretnie wskazać wysokości wsparcia pomostowego, jednakże w dniu 13.01.2022 została uruchomiona strona projektu samozatrudnienie.eu gdzie zostały wskazane wszystkie dane techniczne projektu.

20. Czy w momencie skorzystania z projektu i założeniu działalności nie mogę już być nigdzie zatrudniona?
Osoba, która otrzymała decyzję o przyznaniu dotacji oraz zakłada działalność gospodarczą nie może być jednocześnie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub w innej formie. Z uwagi na fakt, iż nie każdy uczestnik otrzyma dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, formalna rezygnacja uczestnika z dotychczasowego zatrudnienia powinna się odbyć przed założeniem nowej działalności gospodarczej, np. po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dotacji.
Podczas organizacji i prowadzenia webinarium nie mogliśmy konkretnie wskazać wysokości wsparcia pomostowego, jednakże w dniu 13.01.2022 została uruchomiona strona projektu samozatrudnienie.eu gdzie zostały wskazane wszystkie dane techniczne projektu.

21. Czy w momencie składania formularza tzn. przystąpienia do weryfikacji mogę być gdzieś zatrudniona?
Tak.

22. Czy wsparcie pomostowe może być przeznaczone na wynajem lokalu?
Pomostowe wsparcie finansowe jest przyznawane na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących.

23. Czy osoba zatrudniona na pół etatu na czas nieokreślony z minimalnym wynagrodzeniem może ubiegać się o dofinansowanie?
Tak, jeśli spełnione są przesłanki definicji osoby ubogiej pracującej.

24. Co w sytuacji, gdy w okresie 12 miesięcy prowadzenia działalności i otrzymanej dotacji kobieta zajdzie w ciąże czy urodzi dziecko albo będzie konieczne np. przejście na L4?
Informacje w danym zakresie, należy skierować do Instytucji realizującej projekt. Jakiekolwiek zapytania dotyczące projektu należy kierować drogą mailową: samozatrudnienie@fripww.pl lub telefonicznie 538 426 877 lub 798 183 486.

25. Czy dotacje rozliczamy na podstawie faktur?
Informacje w zakresie rozliczenia będą przedstawione w dokumentach projektowych. Podczas organizacji i prowadzenia webinarium nie mogliśmy konkretnie wskazać wysokości wsparcia pomostowego, jednakże w dniu 13.01.2022 została uruchomiona strona projektu samozatrudnienie.eu gdzie zostały wskazane wszystkie dane techniczne projektu.

26. Czy są ograniczenia w ilości przyjmowanych zgłoszeń/wniosków do udziału w projekcie?
Beneficjent zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 320 (w tym 176 kobiet i/lub 144 mężczyzn). Proces rekrutacyjny trwa w okresie I-IV.2022 rok, przyjmowanie Formularzy rekrutacyjnych prowadzone jest w terminie 14.02-28.02.2022 r.
Podczas organizacji i prowadzenia webinarium nie mogliśmy konkretnie wskazać wysokości wsparcia pomostowego, jednakże w dniu 13.01.2022 została uruchomiona strona projektu samozatrudnienie.eu gdzie zostały wskazane wszystkie dane techniczne projektu.

27. Czy mając 39 lat, będąc aktualnie emerytem mogę starać się o dofinansowanie na otwarcie działalności?
Tak.

28. Czy o dofinansowanie może ubiegać się osoba, która aktualnie jest na urlopie macierzyńskim a na wychowawczym będzie od 1 lipca? Kiedy może składać formularz rekrutacyjny i kiedy będzie rozpatrzony? Czy można otrzymać dofinansowanie na otwarcie biura kadrowo-rachunkowego i czy przy takiej działalności w ramach pakietu szkoleń finansujecie Państwo podstawowe szkolenia z zakresu rachunkowości dla osoby, która chciałaby je otworzyć? Czy mogę prosić o przesłanie prezentacji?
Tak, status osoby ubiegającej się o przyznanie wsparcia pierwszy raz weryfikowany jest na dzień przystąpienia do projektu, tj. na dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego. Kryteria kwalifikowalności do grupy docelowej, o której mowa w § 1 ust. 6 każda osoba ubiegająca się o przyznanie wsparcia musi spełniać również na dzień rozmowy z doradcą zawodowym oraz na dzień prowadzenia szkoleń przygotowujących do prowadzenia działalności.
Podczas organizacji i prowadzenia webinarium nie mogliśmy konkretnie wskazać wysokości wsparcia pomostowego, jednakże w dniu 13.01.2022 r. została uruchomiona strona projektu samozatrudnienie.eu gdzie zostały wskazane wszystkie dane techniczne projektu.
Z informacji na stronie wynika, że rekrutacja będzie prowadzona w terminie styczeń-kwiecień, czyli w tym okresie status jest jako osoba pracująca, należy zweryfikować czy zostaną wtedy spełnione przesłanki aplikowania do projektu jako osoba pracująca.

Rekrutacja:
Proces rekrutacyjny trwa w okresie I-IV.2022 rok, przyjmowanie Formularzy rekrutacyjnych prowadzone jest w terminie 14.02-28.02.2022 r.

Rodzaj działalności:
Informacje w zakresie branż wykluczonych znajdują się w dokumencie: http://samozatrudnienie.eu/wp-content/uploads/2022/01/Zalacznik-nr-5-do-Regulaminu-rekrutacji_wykluczenia-z-mozliwosci-otzrymania-pomocy-de-minimis.pdf

Szkolenia:
W celu otrzymania informacjo o możliwości dofinansowania szkoleń zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Prezentacja:
Po opracowaniu wszystkich dokumentów, prezentacja, odpowiedzi na pytania i link do nagrania zostaną przesłane na adres e-mail uczestników.

29. Kończę 50 lat w lipcu, czy mogę zgłosić się do projektu?
Tak.

30. Jeśli do planowanej działalności potrzebuję auta to muszę je kupić czy wystarczy leasing?
Realizacja zaplanowanych wydatków musi nastąpić w określonym czasie przez Instytucję, nie ma możliwości korzystania z leasingu. Zakup środka transportu może być finansowany ze środków dotacji.

31. Gdzie znajdziemy odpowiedzi na pytania?
Odpowiedzi na zadane pytania podczas webinarium zostaną przesłane na Państwa adresy e-mail oraz umieszczone na stronie www.warp.org.pl w kafelku Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, dalej należy wybrać kafelek Webinaria.

32. Jestem imigrantem i pracuję, czy mogę ubiegać się o dofinansowanie?
Tak, jeśli są spełnione przesłanki określone dla danej grupy docelowej.

33. Czy współmałżonek jest jakoś wliczany do projektu chodzi o to czy jego dochody też są uwzględniane?
Tak, może być brany pod uwagę w zależności jaki status ma osoba przystępująca do projektu.

34. Czy otwierana działalność może być spółką komandytowo-akcyjną?
Nie.

Newsletter klientów WARP