Zabezpieczenie pożyczki

Weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę.

Dodatkowo wymagane przy pożyczce START UP 2.0:
• Wyciągi bankowe za ostatnie 6 miesięcy z rachunków prywatnych i firmowych do daty złożenia wniosku o pożyczkę – dotyczy Wnioskodawcy, jego współmałżonka oraz poręczycieli i ich współmałżonków.

Poręczenie wekslowe

W przypadku poręczenia osoby fizycznej będącej w związku małżeńskim nie posiadającej rozdzielności majątkowej ze Współmałżonkiem, wymagane jest poręczenie wekslowe Współmałżonka. W uzasadnionych przypadkach Fundusz pożyczkowy może wyrazić zgodę na odstąpienie od powyższego warunku.

 

Poręczenie wekslowe osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej:
1. Kwestionariusz osobowy Poręczyciela (wg wzoru WARP).
2. Zaświadczenie o zatrudnieniu Poręczyciela (wg wzoru WARP) i/lub decyzja o nadaniu świadczeń społecznych (renta, emerytura), które pobiera Poręczyciel.
3. Kserokopia dokumentów tożsamości Poręczyciela.
4. Rozliczenie Poręczyciela z Urzędem Skarbowym (PIT) za rok poprzedni.
5. Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (aktualne do 1 miesiąca) Poręczyciela (dotyczy Poręczyciela, który zakończył działalność gospodarczą do 2 lat przed datą złożenia wniosku).

 

Poręczenie wekslowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
1. Kwestionariusz osobowy Poręczyciela (wg wzoru WARP).
2. Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (aktualne do 1 miesiąca) Poręczyciela.
3. Kserokopia dokumentów tożsamości Poręczyciela.
4. Rozliczenie Poręczyciela z Urzędem Skarbowym (PIT) za rok poprzedni.
5. Informacja księgowa Poręczyciela (wg wzoru WARP) o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym za ostatni rozliczony miesiąc roku bieżącego narastająco od początku roku (w przypadku, gdy Wnioskodawca lub Współmałżonek prowadzą księgi rachunkowe, należy załączyć Sprawozdania finansowe za poprzednie 2 lata obrotowe oraz za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku narastająco od początku roku (w tym m.in. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa).

 

Poręczenie wekslowe spółek osobowych i kapitałowych:
1. Umowa Spółki z aneksami.
2. Uchwała Wspólników/Akcjonariuszy dotycząca planowanego przez Spółkę poręczenia wekslowego pożyczki.
3. Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (aktualne do 1 miesiąca).
4. Sprawozdania finansowe Spółki za poprzednie 2 lata obrotowe oraz za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku narastająco od początku roku (w tym m.in. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) lub, gdy Spółka nie prowadzi pełnych ksiąg rachunkowych, informacja księgowa dotycząca wyników z prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej za ostatnie 2 lata obrotowe oraz za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku narastająco od początku roku.
5. Oświadczenie poręczyciela (spółki prawa handlowego) (wg wzoru WARP).

 

Zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego:
1. Zaświadczenie z Centralnej Informacji Rejestru Zastawów o niefigurowaniu w tym Rejestrze środka transportu proponowanego na zabezpieczenie.
2. Karta pojazdu dot. środka transportu proponowanego na zabezpieczenie.
3. Kserokopia dowodu rejestracyjnego środka transportu.
4. Polisa ubezpieczenia AC środka transportu (wzór aktualnej umowy cesji praw z polisy ubezpieczeniowej – uzupełnianej podczas podpisania umowy pożyczki).

 

Hipoteki wpisane do Księgi Wieczystej nieruchomości:
1. Umowa nabycia nieruchomości (akt notarialny sprzedaży, umowa darowizny, itp.).
2. Wyrys mapy oraz wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie (dot. nieruchomości gruntowych i budynków wolnostojących).
3. Aktualna wycena/operat szacunkowy nieruchomości (wymagana w przypadku wystąpienia obciążenia hipotecznego oraz w przypadku, gdy wartość nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie jest zbliżona do wartości wnioskowanej pożyczki).
4. Polisa ubezpieczenia nieruchomości – w przypadku nieruchomości zabudowanych i lokalowych (wzór aktualnej umowy cesji praw z polisy ubezpieczeniowej – uzupełnianej podczas podpisania umowy pożyczki).

 

W przypadku zabezpieczeń nie wymienionych powyżej dokumenty odnośnie formy zabezpieczenia ustalane są indywidualnie przez Fundusz Pożyczkowy.

 

Do wszelkich kserokopii złożonych dokumentów należy przedstawić oryginały do wglądu. WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie również możliwość prośby o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty w trakcie rozpatrywania wniosku.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN