Nabór otwarty na Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

14.02.2024 r., godz. 14:18

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, oraz w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 12.01.2024 r. na stronie internetowej Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłoszenia o otwartym naborze na Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Świadczenie usług proinnowacyjnych przez sieć IOB w Wielkopolsce” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, podaje do wiadomości publicznej informację o wybranych podmiotach.

Informacja o wyniku wyboru partnera (pdf) – pobierz

12.01.2024 r.

Nabór otwarty na Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet FEWP.01 Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie FEWP.01.06 Rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie IOB/Klastry oraz wsparcie ich potencjału, Cel szczegółowy EFRR.CP1.III – Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne, Typ projektu 2: Budowa potencjału instytucji otoczenia biznesu w tym ośrodków innowacji oraz profesjonalizacja i sieciowanie.

  • Ogłoszenie o naborze (pdf) – pobierz
  • Załącznik nr 1 – formularz oferty Partnera (WORD) – pobierz
  • Załącznik nr 1 – formularz oferty Partnera (pdf) – pobierz
  • Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami dot. zobowiązań publicznoprawnych (pdf) – pobierz
  • Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (pdf) – pobierz
  • Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z powodu obowiązywania dyskryminujących aktów prawa miejscowego (pdf) – pobierz
  • Załącznik nr 5 – Oświadczenie RODO (pdf) – pobierz
  • Załącznik nr 6 –  Deklaracja współpracy z Wnioskodawcą (pdf) – pobierz
  • Załącznik nr 7 – Oświadczenie Lidera Partnerstwa (pdf) – pobierz
  • Załącznik nr 8 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie informacji o wyborze instytucji na Partnera projektu (pdf) – pobierz
Newsletter klientów WARP