Aktywizacja młodych w powiecie międzychodzkim.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój zatacza coraz szersze kręgi!

Tym razem Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie ogłosił informację na temat naboru wniosków o przyznanie jednorazowych środków na otwarcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 18-29 lat ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim (I)” współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na otwarcie działalności gospodarczej będą przyjmowane wyłącznie w terminie od dnia 08.06.2015r. do dnia 12.06.2015r.

 

Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych, dla których został ustalony I lub II profil pomocy pozostających bez pracy w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzychodzie, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzieży NEET.

Do projektu w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby spełniające dodatkowo jedno z poniższych kryteriów:
•  niepełnosprawne,
•  o niskich kwalifikacjach, które posiadają wykształcenie nie wyższe niż wykształcenie średnie,
•  długotrwale bezrobotne; na potrzeby projektu za osobę długotrwale bezrobotną uznaje się:

–  osoby poniżej 25 roku życia, które pozostają bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
–  osoby w wieku 25 – 29 lat, które pozostają bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

Osoby ubiegające się o jednorazowe środki na otwarcie działalności gospodarczej mogą wnioskować o przyznanie kwoty w wysokości do 20.000,00zł.

 

Więcej informacji: pupmiedzychod.pl

 WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

POWER dla bezrobotnych w podregionie pilskim.

Ruszają dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.Powiatowe Urzędy Pracy w Pile, Chodzieży, Czarnkowie, Złotowie i Obornikach Wlkp. rozpoczęły realizację projektów aktywizujących osoby bezrobotne do 30 roku życia, dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.Specjaliści WARP ds. funduszy europejskich zebrali wszystkie informacje w jednym miejscu.W ramach projektów przewidziano następujące formy wsparcia: - staże, - szkolenia, - prace interwencyjne, - dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej w postaci bezzwrotnych dotacji.Wsparcie w ramach projektów skierowane jest do osób młodych z grupy NEET, czyli osób w wieku 18-29 lat, które spełniają łącznie trzy warunki: nie pracują (tj. są bezrobotne, zarejestrowana w PUP), nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolą (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, przy czym weryfikacji podlega fakt: czy brały one udział w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni). Szczegółowe kryteria dotyczące grupy docelowej, dostępnych form wsparcia oraz terminy naborów mogą się różnić w poszczególnych powiatach - dokładniejsze informacje są sukcesywnie zamieszczane i aktualizowane na stronach internetowych poszczególnych Powiatowych Urzędów Pracy:PIŁA Staże i prace interwencyjne - sprawdź! Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności - sprawdź! CHODZIEŻ Nabór wniosków w przygotowaniu. CZARNKÓW Staże, szkolenia, dofinansowanie na rozpoczęcie działalności, prace interwencyjne - sprawdź! OBORNIKI Staże - sprawdź! ZŁOTÓW Staże i prace interwencyjne - sprawdź! Dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej - sprawdź!

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN