Dział Rozwoju to Usługi Rozwojowe

„Usługi rozwojowe”

Projekt, który obsługujemy, skierowany jest do firm z sektora MŚP oraz ich pracowników z uwzględnieniem właścicieli i kadry zarządzającej, i ma na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców sektora MŚP i ich pracowników. WARP Sp. z o.o. pełni w nim rolę, Operatora.

Obecnie w  naszym dziale zatrudnionych jest 9 pracowników, którymi bezpośrednio zarządza kierownik –Pani Anna Nadstawska.

Przedsiębiorcy chcący uczestniczyć w naszym Projekcie wypełniają formularze zgłoszeniowe za pośrednictwem Generatora wniosków dostępnego na naszej firmowej stronie internetowej. Formularze są następnie przesyłane na wskazany adres mailowy i podlegają rozpatrzeniu. W ramach prowadzonego od czerwca br. naboru ciągłego formularzy zgłoszeniowych średnio miesięcznie rejestrujemy wpływ niemal tysiąca nowych zgłoszeń!

Owe zgłoszenia chęci uczestnictwa w Projekcie w formie formularzy są przekazywane poszczególnym pracownikom naszego działu, którzy pełnią również funkcję opiekunów poszczególnych przedsiębiorców. Od tej chwili to właśnie do opiekunów w pierwszej kolejności kierowani są przedsiębiorcy chcący zasięgnąć informacji na temat swoich zgłoszeń. Kontakt z opiekunem jest możliwy zarówno poprzez korespondencję mailową, telefon, jak również poprzez bezpośrednie spotkanie w siedzibie WARP Sp. z o.o. na 10 piętrze, gdzie pracujemy.

Formularze trafiające do poszczególnych opiekunów poddawane są ocenie zgodności z zasadami programowymi. Poprawne zgłoszenie jest podstawą do sporządzenia umowy wsparcia. Umowa wysyłana jest elektronicznie do przedsiębiorcy na podany w formularzu zgłoszeniowym adres korespondencyjny. Zwrotnie otrzymujemy dwa egzemplarze każdej z umów, podpisane i zaparafowane przez osoby upoważnione. Każdorazowo dokonujemy weryfikacji poprawności złożonej dokumentacji i kontaktujemy się z przedsiębiorcami w celu dokonania ewentualnej korekty bądź uzupełnienia zaistniałych nieścisłości i braków. W dalszej kolejności dokumenty kierowane są do radcy prawnego, celem ostatecznego potwierdzenia ich kompletności, a następnie do osoby upoważnionej ze strony Operatora do podpisania umowy wsparcia. Jeden egzemplarz zawartej umowy odsyłamy na adres przedsiębiorcy.

Dalsze postępowanie z umową wsparcia uzależnione jest od jej przedmiotu. W przypadku umów dotyczących diagnozy potrzeb rozwojowych (tj. usługi oferującej  pomoc  w zinterpretowaniu wyników analizy rozwoju przedsiębiorstwa lub planu rozwoju i wyborze najbardziej korzystnego dla Przedsiębiorcy rodzaju wsparcia lub przeprowadzenie uproszczonej analizy potrzeb w zakresie usług rozwojowych), organizujemy spotkanie w naszej siedzibie, po wcześniejszym ustaleniu z przedsiębiorcą dogodnego terminu. Na podstawie udzielonego wywiadu i ewentualnych, dodatkowych dokumentów opracowujemy diagnozę potrzeb rozwojowych, której odbiór potwierdzony zostaje przez przedsiębiorcę poprzez podpisanie protokołu odbioru. Wartość dofinansowania ww. usługi to 1.200,00 PLN – przedsiębiorca ponosi jedynie koszt podatku VAT 276,00PLN.

W przypadku umów dotyczących usług rozwojowych, dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych, po zakończeniu udziału w usłudze przedsiębiorca dokonuje jej oceny poprzez wypełnienie ankiety i przedkłada w siedzibie WARP Sp. z o.o. wniosek o refundację wraz z dokumentami pomocniczymi, takimi jak kopia faktury, zaświadczenia udziału w usłudze oraz potwierdzenie przelewu. Opiekun umowy dokonuje analizy poprawności złożonej dokumentacji i koresponduje z przedsiębiorcą w celu uzupełnienia ewentualnych braków i wyjaśnienia zaistniałych nieścisłości. Po zgromadzeniu kompletu poprawnej dokumentacji opiekun umowy sporządza rekomendację płatności, która przekazywana jest do działu księgowego celem wypłaty dofinansowania. Warto podkreślić, iż łączna wartość dofinansowanych usług rozwojowych w całym okresie realizacji projektu dla jednego Uczestnika projektu może zostać udzielona do kwoty nie przekraczającej 3.000,00 PLN, natomiast łączna wartość dofinansowanych usług rozwojowych w całym okresie realizacji projektu dla jednego przedsiębiorcy – do kwoty nie przekraczającej 50.000,00 PLN.

 Poza wymienionymi zadaniami nasza codzienna praca, jako Zespołu 6.5, polega nabieżącym odpowiadaniu na zapytania przedsiębiorców dotyczących obsługiwanego Projektu, wpływające do nas w formie mailowej lub pocztą, jak równieżformułowane podczas rozmów telefonicznych i w trakcie spotkań w siedzibie firmy. Zajmujemy się również raportowaniem postępów w realizacji Projektu.


WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN