Zespół Wsparcia Inwestycji druga gałąź Działu Rozwoju


Pracownicy Zespołu Wsparcia Inwestycji pracujący na co dzień w Poznaniu, i Kaliszu zajmują się realizacją 4 projektów – Regionalnej Instytucji Finansującej, FirmaiTy, FirmaOK oraz Kontroli na zlecenie PARP.

W sumie, w Zespole w Poznaniu pracuje 7 osób, i 2 kolejne w Kaliszu.

Zadania w ramach projektu Regionalnej Instytucji Finansującej:

WARP Sp. z o.o. realizuje od 2008 roku na podstawie Umowy ramowej na pełnienie roli Regionalnej Instytucji Finansującej dla Wielkopolski. Dodatkowo co roku WARP Sp. z o.o. podpisuje umowę wsparcia na realizację zadań w danym roku kalendarzowym. Projekt polega na realizacji zadań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działania 1.4-4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Do zadań RIF w latach 2008-2016 należała ocena wniosków o dofinansowanie, zawieranie umów o dofinansowanie, przyjmowanie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, weryfikacja wniosków o wprowadzenie zmian wraz z podpisanie aneksów, weryfikacja wniosków o płatność wraz ze sporządzaniem rekomendacji wypłaty środków, przeprowadzanie kontroli projektów. W związku z zakończeniem okresu kontraktacji środków w programie POIG zmienił się również zakres zadań RIF i w roku bieżącym WARP Sp. z o.o. realizuje następujące zadania:

– przeprowadzanie kontroli trwałości na miejscu u Beneficjentów

– przeprowadzanie kontroli trwałości zza biurka

– weryfikacja oświadczeń o utrzymaniu trwałości

– zwrot weksli

– weryfikacja wniosków o wprowadzenie zmian wraz z podpisaniem aneksów

– stwierdzanie nieprawidłowości i wzywanie do zwrotów

– weryfikacja odwołań od zwrotów

– weryfikacja osiągnięcia i utrzymania wskaźników.

Zadania w ramach projektu Kontroli na zlecenie PARP realizowane są w ramach konsorcjum, którego liderem jest Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i dotyczą przeprowadzania kontroli projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Kontrole podzielone zostały na kontrole w trakcie realizacji projektu, kontrole na zakończenie realizacji projektu, kontrole trwałości oraz monitoringi. Zadania realizowane są na terenie całego kraju.

Zadania w ramach projektu „Raz, dwa, trzy – firma i Ty”, dla którego przyjęto nazwę FirmaiTy polegają na udzielaniu wsparcia w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego osobom bezrobotnym i biernym zawodowo powyżej 30 roku życia zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego, które na terenie Wielkopolski otworzą własną działalność gospodarczą i które jednocześnie nie prowadziły działalności w ostatnich 12 miesiącach.

Dodatkowo ww. osoby muszą spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

a) kobieta

b) osoba powyżej 50 roku życia

c) osoba o niskich kwalifikacjach.

Dodatkowe punkty w projekcie są przydzielane za:

– kobieta

– osoba powyżej 50 roku życia

– osoba o niskich kwalifikacjach

– jeśli osoba założy działalność w ramach inteligentnych specjalizacji

– jeśli osoba założy działalność w ramach odnawialnych źródeł energii

– jeśli osoba zatrudni dodatkową osobę na okres co najmniej 3 miesięcy na co najmniej 1/2 etatu

DOTACJA JEDNORAZOWA na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawana jest w kwocie maksymalnie 23.861,15 PLN.

Miesięczne WSPARCIE POMOSTOWE na bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej przydzielane jest w kwocie:

  • 2.000,00 PLN w przypadku założenia działalności w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE);
  • 1.500,00 PLN w przypadku założenia działalności w branżach w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation) i/lub utworzenia dodatkowego miejsca pracy;
  • 1.000,00 PLN w pozostałych przypadkach.

Minimalna kwota WKŁADU WŁASNEGO wynosi 2.238,85 PLN.

W projekcie przewidziano dwa nabory formularzy rekrutacyjnych.

W sumie na rozmowę z doradcą zawodowym skierowanych zostanie maksymalnie 206 osób, w etapie szkoleniowym weźmie udział 150 osób, a dotację oraz wsparcie pomostowe otrzyma 100 osób.

Zadania w ramach projektu „Przez samozatrudnienie swoje życie zmienię”, dla którego przyjęto nazwę FirmaOK polegają na udzielaniu wsparcia w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego osobom bezrobotnym i biernym zawodowo powyżej 29 roku życia zamieszkałych na terenie aglomeracji kalisko-ostrowskiej, które na terenie tej aglomeracji otworzą własną działalność gospodarczą i które jednocześnie nie prowadziły działalności w ostatnich 12 miesiącach.

Dodatkowo ww. osoby muszą spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

a) kobieta

b) osoba powyżej 50 roku życia

c) osoba o niskich kwalifikacjach

d) osoba długotrwale bezrobotna

e) osoba z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

Dodatkowe punkty w projekcie są przydzielane za:

– kobieta

– osoba powyżej 50 roku życia

– osoba o niskich kwalifikacjach

– osoba długotrwale bezrobotna

– osoba z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich

– jeśli osoba założy działalność w ramach inteligentnych specjalizacji

– jeśli osoba zatrudni dodatkową osobę na okres co najmniej 3 miesięcy na co najmniej 1/2 etatu

DOTACJA JEDNORAZOWA na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawana jest w kwocie maksymalnie 22.325,00 PLN.

WSPARCIE POMOSTOWE dotyczy udziału w dodatkowych szkoleniach specjalistycznych z dziedziny ochrony danych osobowych, finansów oraz marketingu.

Minimalna kwota WKŁADU WŁASNEGO wynosi 1.700,00 PLN.

W ramach poszczególnych etapów projektu wyłaniane są osoby, którym zostanie przyznana dotacja jednorazowa i wsparcie pomostowe.

I etap – Rekrutacja

W ramach etapu składane są formularze rekrutacyjne, które oceniane są przez pracowników Zespołu Wsparcia Inwestycji (Kalisz), rozpatrywane są odwołania od oceny i tworzone są listy rankingowe.

Dodatkowo w ramach etapu rekrutacji prowadzone są rozmowy z doradcą zawodowym, którego ocena ma wpływ na ostateczną ilość punktów otrzymaną przez Uczestnika Projektu na etapie rekrutacji.

II etap – Szkolenia

W ramach etapu dotyczącego szkoleń, każdy z Uczestników Projektu bierze udział w 5-dniowym szkoleniu dotyczącym ogólnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej – tzw. ABC Przedsiębiorczości oraz 3-dniowym szkoleniu z zasad sporządzania biznes planu.

W ramach tego etapu przewidziano również ponowną konsultację z doradcą zawodowym w zakresie stworzonego biznes planu.

III etap – Wypłata wsparcia finansowego

W tym etapie zawierane są umowy z Uczestnikami Projektu oraz wypłacana jest dotacja.

IV etap – Monitoringi i Kontrole

W tym etapie pracownicy Zespołu WIn kontrolują prowadzone przez Uczestników Projektu działalności gospodarcze. Każdy Uczestnik Projektu kontrolowany jest 2 razy oraz 2 razy przeprowadzany jest monitoring.

V etap – Wsparcie pomostowe w postaci szkoleń specjalistycznych.

Każdy z uczestników zidentyfikował swoje potrzeby szkoleniowe w ramach 3 zakresów tematycznych. Na podstawie zidentyfikowanych potrzeb każdy z Uczestników Projektu zostanie skierowany na specjalistyczne szkolenie.

W sumie na rozmowę z doradcą zawodowym skierowanych zostanie maksymalnie 100 osób, w etapie szkoleniowym wezmą udział 72 osoby, a dotację oraz wsparcie pomostowe otrzyma 50 osób.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN