Dokumentacja projektu

UWAGA! Nabór formularzy w projekcie został zawieszony.
Szczegółowe informacje tutaj.


UWAGA!

W dniu 28 stycznia 2022 roku nastąpiła zmiana Regulaminu w zakresie terminu realizacji projektu oraz terminu zakończenia usługi. Poniżej szczegóły:

W § 1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

5.    Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2020 roku do 30.06.2022 roku na terenie subregionu poznańskiego z zastrzeżeniem zapisów § 8 niniejszego Regulaminu.

W § 8 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa ust. 9 i 10 otrzymują następujące brzmienie:

9.    Nabór każdorazowo dotyczy usług rozwojowych, których termin rozpoczęcia wypada nie wcześniej niż 30 i nie później niż 90 dni kalendarzowych po dniu złożeniu Formularza zgłoszeniowego. Usługa musi zakończyć się w terminie do dnia 31.05.2022 r. Formularze zgłoszeniowe, w których wskazane będą usługi rozwojowe wykraczające poza ww. okresy nie będą podlegały rozpatrzeniu.
10.    Uzyskanie kwalifikacji w związku z zakończeniem udziału w usłudze rozwojowej musi nastąpić w terminie do dnia 31.05.2022 r.

W związku z faktem, że w okresie przejściowym, tj. do czasu pełnego uruchomienia Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, to DGA S.A. oraz WARP Sp. z o.o. jako Operator w projekcie pn. „Rozwijaj się – wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim” decydują o uznaniu dokumentu za potwierdzający uzyskanie kwalifikacji ważnych dla rynku pracy (tzw. kwalifikacji rynkowych), prosimy o zapoznanie się z przygotowanym Poradnikiem dotyczącym uzyskiwania kwalifikacji, który ułatwi ocenę, zarówno Operatorowi, jak i usługodawcy, czy dany dokument spełnia wszystkie niezbędne przesłanki dla jego akceptacji.

Jednocześnie przypominamy, że osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy, a także osoby bierne zawodowo, zobowiązane są do dostarczania zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie braku odprowadzenia składek na dzień przystąpienia do projektu (dokument musi być ważny na moment przystąpienia do projektu). Poniżej przekazujemy do pobrania wzór wniosku do ZUS o wydanie stosownego zaświadczenia oraz przykład prawidłowo uzupełnionego dokumentu.


 

ARCHIWUM DOKUMENTACJI

Wersja obowiązująca od 30.08.2021 r. do 28.01.2022 r.:

Wersja obowiązująca od 15.03.2021 r. do 29.08.2021 r.:

Wersja obowiązująca od 07.01.2021 r. do 14.03.2021 r.:

Wersja obowiązująca od 01.10.2020 r. do 06.01.2021 r.:

Wersja obowiązująca od 28 lipca 2020 r. do 30.09.2020 r.:

 

Newsletter klientów WARP