Informacje projektowe

UWAGA! Nabór formularzy zgłoszeniowych w projekcie został zakończony.

DGA S.A. oraz Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. wspólnie realizują projekt pn. Rozwijaj się – wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych, Umowa o dofinansowanie nr: RPWP.08.03.02-30-0021/19-00.

Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji przez 1370 osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej z subregionu poznańskiego obejmującego powiaty: obornicki, poznański, szamotulski, średzki i śremski.

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej, w szczególności:

  • w wieku 25-64 lat (głównie o niskich kompetencjach i kwalifikacjach i/lub 50+),
  • z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Luboń, Oborniki, Swarzędz, Szamotuły, Śrem i Środa Wielkopolska,

zamieszkałe, pracujące lub uczące się na terenie subregionu poznańskiego, a w przypadku osób bezdomnych przebywające na tym obszarze, zgłaszające z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji.

UWAGA! Uczestnicy Projektu nie mogą prowadzić działalności gospodarczej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, chcące skorzystać z usług rozwojowych, mogą zgłosić się do wybranych Operatorów realizujących projekty w ramach działania 6.5 WRPO.

UWAGA!  W ramach konkursu nie jest możliwa realizacja wsparcia skierowanego do lekarzy, pielęgniarek i położnych, które jest udzielane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (wykluczenie dotyczy form wsparcia, natomiast nie dotyczy grupy docelowej lekarzy, pielęgniarek i położnych).

W ramach Projektu Uczestnik może uzyskać refundację wydatków (kwota netto) poniesionych na skorzystanie z usługi rozwojowej (np. szkolenia, kursy), która została wybrana z Bazy Usług Rozwojowych, kończącej się wyłącznie uzyskaniem kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem z wyłączeniem usług rozwojowych prowadzonych w formie e-learningu.

Poziom i wartość dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi:

  • dla osób pracujących maksymalnie 4 500,00 zł netto i nie przekracza 80% kosztów netto usługi rozwojowej,
  • dla pozostałych osób (osoby bezrobotne, bierne zawodowo) maksymalnie 4 500,00 zł netto i nie przekracza 90% kosztów netto usługi rozwojowej.

Poziom wkładu własnego wnoszonego przez Uczestników Projektu (bez uwzględnienia podatku od towarów i usług (VAT)) dla pojedynczej usługi rozwojowej wynosi:

  • dla osób pracujących co najmniej 20% kosztów netto usługi rozwojowej,
  • dla pozostałych osób (osoby bezrobotne, bierne zawodowo) co najmniej 10% kosztów netto usługi rozwojowej.

Podatek od towarów i usług (VAT) ujęty na fakturach potwierdzających zakup usługi rozwojowej jest w całości finansowany z wkładu własnego Uczestnika Projektu.

Każdy Uczestnik Projektu może skorzystać tylko z jednej usługi rozwojowej (z wyłączeniem refundacji usług rozwojowych prowadzonych w formie e-learningu).

UWAGA! Jeśli dana usługa rozwojowa prowadzi jedynie do zdobycia kwalifikacji, a nie kończy się nadaniem kwalifikacji, Uczestnik Projektu w celu uzyskania refundacji poniesionych kosztów, powinien w okresie wskazanym w Umowie wsparcia skorzystać osobno z egzaminu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.

 

JAK WNIOSKOWAĆ O WSPARCIE?

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy Generator wniosku – aplikację, która umożliwi Państwu sprawne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej.

 

 

 

Newsletter klientów WARP