Prezentacje oraz FAQ dotyczące projektu Rozwój z Dotacją.

 

W nawiązaniu do spotkań i webinariów dotyczących projektu „Usługi rozwojowe dla Wielkopolan”, poniżej przedstawiamy prezentację opisującą założenia projektu w pigułce oaz pytania Uczestników spotkań wraz z odpowiedziami.

Prezentacja Rozwój z dotacją

Czyli osoby mające firmę nie są zdyskwalifikowane, tak?
Osoby prowadzące działalność, wpisane do CEIDG, a także osoby będące wspólnikami jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnicy spółek jawnych, cywilnych i komandytowych są wyłączeni z udziału w projekcie Rozwój z dotacją. Jednocześnie osoby prowadzące działalność mogą skorzystać z dofinansowania do szkoleń i kursów skierowanego do przedsiębiorców w ramach Działania 6.5 WRPO. Jeśli siedziba firmy mieści się na terenie miasta Poznań, zapraszamy do udziału w projekcie „Usługi rozwojowe szansą na sukces. Jeśli siedziba firmy mieści się na pozostałym obszarze Wielkopolski, zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacji Funduszy Europejskich dla Wielkopolski, tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235, e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl, gdzie otrzymają Państwo bezpłatne informacje o aktualnej ofercie wsparcia dla przedsiębiorców z różnych instytucji.

Czy trwają aktualnie inne projekty dla osób posiadających jednoosobową działalność gospodarczą? Kiedy zaplanowano szkolenia z tego zakresu?
Jeśli siedziba firmy mieści się na terenie miasta Poznań, zapraszamy do udziału w projekcie „Usługi rozwojowe szansą na sukces . Informacje o aktualnych szkoleniach dostępne są w zakładce Wydarzenia. Jeśli siedziba firmy mieści się na pozostałym obszarze Wielkopolski, zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacji Funduszy Europejskich dla Wielkopolski, tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235, e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl, gdzie otrzymają Państwo bezpłatne informacje o aktualnej ofercie wsparcia dla przedsiębiorców z różnych instytucji.

Czy osoby, które są udziałowcami w sp. z o.o. mogą wziąć udział w projekcie?
Tak, co do zasady osoba będąca udziałowcem w spółce z o.o. może wziąć udział w projekcie. Wykluczeni z udziału w projekcie są wyłącznie udziałowcy posiadający 100% udziałów w spółkach.

Czy osoba bezrobotna również może wziąć udział w projekcie, czy potrzebny jest status studenta bądź trzeba być osobą pracującą?
W projekcie Rozwój z dotacją może wziąć udział każda osoba dorosła, która mieszka, pracuje lub uczy się na terenie Wielkopolski bez względu na status na rynku pracy.

Czy jest jakiś okres karencji od zamknięcia JDG? Czy zamknięcie DG w najbliższych 2/3 tygodniach wystarczy i można skorzystać z dofinansowania do szkolenia, które rozpocznie się np. za 2 miesiące?
W projekcie Rozwój z dotacją mogą wziąć udział osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie posiadają wpisu w CEIDG. Badany jest status na dzień złożenia Formularza zgłoszeniowego. Nie jest wymagany żaden okres karencji od zamknięcia działalności do dnia złożenia Formularza.

Czy na dwie usługi należy przygotować dwa osobne formularze?
Tak, chcąc wziąć udział w dwóch usługach rozwojowych konieczne jest złożenie 2 Formularzy zgłoszeniowych. Należy pamiętać, że łączne dofinansowanie dla obu usług rozwojowych nie może przekroczyć 4.500,00 PLN.

Czy staranie się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności wyklucza udział w projekcie?
Co do zasady projekty nie wykluczają się. Należy jednak pamiętać, aby szkolenie finansowane z projektu Rozwój z dotacją nie było w żaden sposób wykazywane w budżecie przedsięwzięcia, czy też kosztach działalności, w projekcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, aby nie doszło do podwójnego finansowania tego samego szkolenia ze środków publicznych.

Czy obcokrajowiec może również wziąć udział?
Tak, może. Obcokrajowiec podaje numer PESEL – jeśli posiada. Jeśli osoba taka nie posiada numeru PESEL, będzie proszona o podanie numeru paszportu.

Czy nabór będzie ogłoszony na tej stronie https://warp.org.pl/aktualnosci/?
Tak, co do zasady nabór powinien zostać ogłoszony w zakładce Aktualności na stronie WARP Sp. z o.o. Prosimy jednak o śledzenie informacji zamieszczanych w zakładce Ważne informacje dedykowanej projektowi Rozwój z dotacją.

Czy szkolenie musi odbywać się w Wielkopolsce?
Nie, szkolenie może być realizowane na terenie całego kraju. Niemniej jednak miejsce szkolenia musi być adekwatne do rodzaju szkolenia.

Czy osoba zamieszkała w województwie łódzkim pracująca w Wielkopolsce może wziąć udział w projekcie?
Tak, może. W projekcie mogą wziąć udział wszystkie osoby dorosłe, które mieszkają, pracują lub uczą się w Wielkopolsce.

Czy osoba będąca członkiem zarządu fundacji może skorzystać z projektu?
Tak, może.

Czy mogę prosić o podesłanie linka do dofinansowań dla osób prowadzących działalność gospodarczą?
W projektach skierowanych do firm jest kilku Operatorów, którzy realizują projekt 6.5 WRPO na różnym obszarze Wielkopolski. W powiecie miasta Poznań Operatorem jest WARP Sp. z o.o., która realizuje projekt pn. „Usługi rozwojowe szansą na sukces”. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie pod linkiem. Jeśli siedziba firmy nie mieści się w Poznaniu, zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacji Funduszy Europejskich dla Wielkopolski. Kontakt do konsultantów, którzy udzielają bezpłatnych
informacji o wsparciu osób indywidualnych i przedsiębiorców: https://warp.org.pl/pifew/

Czy w projekcie mogą wziąć udział Ukrainki i Ukraińcy?
Tak, mogą. Jeśli osoby te nie posiadają numerów PESEL, w celu zawarci Umów wsparcia
niezbędny będzie numer paszportu.

Czy usługi zdalne w czasie rzeczywistym są dofinansowane?
Tak, usługi rozwojowe prowadzone w formie zdalnej w czasie rzeczywistym są dofinansowane w projekcie.

Czy szkolenie może obywać się np. w Warszawie, jeśli w Wielkopolsce nie jest ono dostępne?
Tak, szkolenia mogą być realizowane na terenie całego kraju.

Czy można wziąć udział w droższych szkoleniach i dopłacić z własnej kieszeni więcej niż 11%?
Tak, można – pod warunkiem, że cena za jedną osobogodzinę netto nie przekracza III kwartyla
zgodnie z Porównywarką cen usług dostępną pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/porownywarka
Kryteria wyszukiwania zaprezentowano na stronie: https://warp.org.pl/dotacje/klient-indywidualny/rozwoj-z-dotacja/dokumentacja-projektu/

Czy można skorzystać z dofinansowania szkolenia będąc prezesem dwuosobowej spółki z o.o., która nie zatrudnia pracowników?
Tak, można.

Czy osoba zatrudniona w trybie home office, zameldowana w Poznaniu i tu pracująca, ale zatrudniona jest przez firmę z siedzibą we Wrocławiu, kwalifikuje się do projektu?
Tak, kwalifikuje się pod warunkiem, że miejsce zamieszkania to również Poznań (Wielkopolska). Kluczowe jest bowiem miejsce zamieszkania a nie zameldowania.

Czy osoba zatrudniona na etacie w województwie wielkopolskim, będąca na zwolnieniu lekarskim/zasiłku macierzyńskim kwalifikuje się do projektu?
Tak, kwalifikuje się. Status na rynku pracy nie ma znaczenia w projekcie.

Co wpisać do formularza jeżeli usługa jest online?
Jeśli usługa realizowana jest w formie zdalnej w czasie rzeczywistym, jako miejsce prowadzenia szkolenia w Formularzu należy wpisać „zdalna w czasie rzeczywistym” lub miejscowość będącą siedzibą firmy szkoleniowej wskazaną w Karcie usługi.

Czy student na urlopie dziekańskim się kwalifikuje do projektu?
Tak, kwalifikuje się.

Czy jeżeli się ma zawieszoną działalności i zarejestrowanie się w PUP to trzeba odwiesić działalność?
Osoba posiadająca wpis do CEIDG (w tym mająca działalność zawieszoną) nie kwalifikuje się do projektu. Osoby prowadzące działalność mogą skorzystać ze wsparcia do szkoleń i kursów dla pracodawców i ich pracowników realizowanego w ramach Działania 6.5 WRPO. W powiecie miasto Poznań Operatorem jest WARP Sp. z o.o., która realizuje projekt pn. „Usługi rozwojowe szansą na sukces”. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są pod linkiem
Jeśli siedziba firmy nie mieści się w Poznaniu, zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacji Funduszy Europejskich dla Wielkopolski. Kontakt do konsultantów: warp.org.pl/pifew/kontakt

W jaki sposób jest weryfikowane czy osoba zamieszkuje województwo wielkopolskie?
Uczestnik Projektu wypełniając Formularz zgłoszeniowy oświadcza, że podane w nim informacje są zgodne z prawdą pod rygorem odpowiedzialności karnej. Jednocześnie podanie w Formularzu nieprawdziwych informacji powoduje konieczność zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami, a także może skutkować zgłoszeniem sprawy do odpowiednich organów państwa i wpisaniem Uczestnika na tzw. „czarną listę” i tym samym uniemożliwienie mu skorzystania z dofinansowania w przyszłości.

Czy w trakcie trwania projektu można założyć działalność?
Co do zasady Uczestnik Projektu nie może prowadzić działalności na dzień złożenia Formularza zgłoszeniowego, a także na dzień zawarcia Umowy wsparcia. Podkreślić należy, że wszelkie dokumenty stanowiące podstawę rozliczenia muszą być wystawione na osobę indywidualną. Jeśli założenie działalności w trakcie brania udziału w szkoleniu będzie skutkować wystawieniem dokumentów księgowych na rzecz nowopowstałego podmiotu, wszystkie wydatki będą uznane za niekwalifikowane i Operator nie dokona refundacji środków.

Czy osoba pracująca w służbach mundurowych może wziąć udział w projekcie?
Tak, może.

Czy można łączyć dwa szkolenia?
Można wziąć udział w dwóch szkoleniach, jednak nie można w ramach jednej Karty usługi połączyć dwóch szkoleń.

Czyli z kursów językowych kwalifikują się tylko te, które mają państwowe,
instytucjonalne egzaminy? (FCE, CPE, DALF itp.?)

Niekoniecznie wyłącznie te, które kończą się uzyskaniem certyfikatu państwowego/międzynarodowego. Można również skorzystać z innych kursów/szkoleń. Jeśli jednak do wyboru są szkolenia o wyższym standardzie nauczania kończące się uzyskaniem kwalifikacji na poziomie np. międzynarodowym, zaleca się wybór takich właśnie szkoleń.

Proszę o przypomnienie rozpiętości dat ewentualnego szkolenia. Kiedy może zacząć się i skończyć?
Szkolenia mogą rozpocząć się nie wcześniej niż 30 dni po złożeniu formularza i nie później niż 90 dni i muszą zakończyć się najpóźniej do 30.09.2023.

Czy osoba która ma zawieszoną działalność, ale pracuje teraz na etacie może brać
udział?

Nie, nie może. Uczestnik posiada bowiem wpis do CEIDG, co go niestety wyklucza.

Czy można wziąć udział w takich szkoleniach, gdzie finansowanie jest tylko na „przygotowanie do egzaminu”, czy też egzamin musi być elementem szkolenia?
Szkolenie wybrane z Bazy Usług Rozwojowych musi zakończyć się uzyskaniem kwalifikacji, czyli zdaniem egzaminu. W Kartach Usługi musi zostać zamieszczona informacja o cenie walidacji (egzaminu) i certyfikacji.

Ile mniej więcej będzie trwała procedura od uzyskania kwalifikacji do zwrotu środków na konto?
Operator ma 10 dni roboczych na weryfikację dokumentów rozliczeniowych i wypłatę środków, pod warunkiem, że dokumenty zostały przygotowane prawidłowo, a Operator posiada środki na rachunku bankowym przeznaczonym do obsługi projektu.

Czy usługa rozwojowa w zakresie samego egzaminu będzie dofinansowania – są w BUR oferty w zakresie samodzielnego przygotowywania się do nabycia kwalifikacji i zgłoszenia się tylko na egzamin (np. koszt 1200 zł) certyfikujący kwalifikacje do instytucji uprawnionej np. Fundacja VCC?
Tak, jest to możliwe.

Newsletter klientów WARP