Zaktualizowane odpowiedzi na pytania dotyczące dotacji na kapitał obrotowy.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi:

 1. Jak należy liczyć przychód w przypadku osoby samozatrudnionej i będącej jednocześnie komandytariuszem w spółce tj. z obu źródeł czy tylko jako osoba samozatrudniona?
  Jeśli chodzi o obliczenie przychodów z działalności dla udowodnienia spadku obrotów o co najmniej 30%, wówczas pod uwagę brane są dane dotyczące tylko podmiotu wnioskującego. W przypadku obliczenia przychodów dla udowodnienia statusu MSP należy wziąć pod uwagę definicję MŚP, np. skorzystać z kwalifikatora MŚP dostępnego pod linkiem https://kwalifikator.een.org.pl/
 2. Czy możliwe jest korzystanie z grantu, jeśli wiodącym kodem działalności gospodarczej jest 64.99 (działalność finansowa), ale prowadzona jest również działalność organizatora turystyki i grant będzie wykorzystywany tylko na tę odnogę działalności gospodarczej?
  Należy wziąć pod uwagę przeważający kod PKD przedsiębiorstwa. Jeśli działalność prowadzona pod kodem PKD 64.99 będzie wykluczona, to nie będą mogli Państwo złożyć wniosku o grant.
 3. Czy agenci ubezpieczeniowi / brokerzy i prowadzący franczyzy placówek bankowych są wykluczeni z możliwości ubegania się o grant?
  Działalność instytucji finansowych, bankowych oraz sektora kas spółdzielczych będzie wykluczona ze wsparcia.
 4.  Jaka jest łączna kwota grantów? Jaka będzie kwota przysługiwała pozostałym branżom czyli 60% całości ?
  Aktualnie planuje się, że pomoc dla firm wyniesie 94 293 867,92 zł. Dla typu B – firm z pozostałych branż, kwota wsparcia wyniesie 56 576 320,75 zł.
 5.  Czy można porównać spadek obrotów marzec 2020 do luty 2020?
  Tak.
 6.  Czy jeśli jestem mikroprzedsiębiorcą – samozatrudnionym i nie mogłam wykonywać działalności ze względu na opiekę nad dzieckiem i spełniam warunki grantu-zmniejszenie obrotu, czy w tym przypadku mogę się starać o grant?
  Wsparcie jest skierowane do przedsiębiorstw, które utraciły płynność finansową w związku z COVID-19.
 7. Czy spółka z branży rolniczej jest wyłączona branżowo z grantów?
  Nie.
 8. Czy znane są kryteria wyboru?
  Kryteria wyboru zostały określone w załączniku nr 2 do Regulaminu udzielania grantów.
 9. Czy wystarczy że siedziba w KRS jest w Wielkopolsce czy też cała działalność gospodarcza musi być prowadzona w Wielkopolsce?
  Wsparcie jest skierowane do mikro i małych przedsiębiorstw z siedzibą w województwie wielkopolskim. Firma może prowadzić działalność gospodarczą także poza tym regionem.
 10.  Jaka wielkość środków jest przewidziana na ten grant w województwie wielkopolskim?
  Aktualnie planuje się, że pomoc dla firm wyniesie 94 293 867,92 zł.
 11.  Moim głównym PKD jest 85.52 – pozaszkolne formy edukacji artystycznej. 85.59 B z listy jest kolejnym – jaka jest szansa na uzyskanie grantu?
  Należy wziąć pod uwagę przeważający kod PKD. PKD 85.52 nie znajduje się na wykazie Typu A, zatem firma będzie mogła złożyć wniosek w ramach Typu B – pozostałych branż. Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że wnioski będą przyjmowane, oceniane i umieszczane na listach rankingowych według daty i godziny (z dokładnością do sekundy) złożenia wniosku o grant zarejestrowanej w generatorze wniosków (zgodnie z datą i godziną określoną przez serwer generatora). O kolejności na licie rankingowej i tym samym szansach na otrzymanie grantu decyduje data i godzina złożenia.
 12. Jaka jest różnica między typem A a B?
  Typ A to 40% dostępnej alokacji środków dla wyszczególnionych branż, które w wysokim stopniu odczuły skutki COVID-19. Typ B to 60% alokacji środków dla pozostałych branż, nie mieszczących się w wymienionych kodach PKD.
 13.  Jak, na potrzeby programu, definiuje się nagły niedobór lub brak płynności finansowej? Jak będzie to weryfikowane?
  Płynność finansowa jest to zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania swoich bieżących zobowiązań. Grantobiorca spełnia warunki udziału w projekcie, m.in. jeżeli odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.
 14.  Czy trzeba mieć zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami?
  Na etapie wypełniania wniosku o grant Wnioskodawca oświadcza, że nie posiada zaległości publiczno-prawnych. Jednocześnie dla części podmiotów Grantodawca sprawdzi ww. oświadczenie na dokumentach. O konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów Grantodawca poinformuje Grantobiorcę na etapie przygotowywania umowy o powierzenie grantu lub później.
 15.  Co oznacza “”Możliwość odzyskania VAT””? Co oznacza możliwość wyboru “”częściowo””? Czy chodzi o każdego płatnika VAT, czy np. o zwrot VAT ze względu na prowadzenie działalności międzynarodowo?
  Zgodnie z upublicznionym na stronie wrpo.wielkopolskie.pl dokumentem pod nazwą „WARUNKI I ZASADY UDZIELANIA GRANTÓW W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA””
  Warunkiem uzyskania grantu zarówno w typie A i B jest złożenie przez Grantobiorcę wniosku o grant wraz z załącznikami oraz oświadczeń, że w zakresie niniejszego grantu nie dojdzie do podwójnego finansowania wydatków, tj. dofinansowanie otrzymane w formie stawki jednostkowej w ramach niniejszego grantu nie zostanie przeznaczone na:
  a) całkowite lub częściowe, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku dwukrotnie ze środków publicznych krajowych bądź europejskich;
  b) sfinansowanie kosztów objętych niekomercyjnym wsparciem pożyczkowym, kredytowym bądź gwarancyjnym;
  c) zapłacenie podatków, w tym podatku VAT lub innej opłaty w sytuacji kiedy istnieje prawna możliwość ich odzyskania.
  Nie ma zatem mowy o częściowym odzyskiwaniu podatku VAT. Jednocześnie możliwość odzyskania podatku od towarów i usług możliwa jest głównie w przypadku podmiotów będących podatnikami VAT czynnymi, ale nie tylko. Nie jest możliwe udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, a jednocześnie Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich nie jest uprawniony do dokonywania interpretacji przepisów prawa. Obowiązek taki spoczywa na Wnioskodawcach.
 16.  Firma nie mogła zalegać z podatkami i ZUS na 31.12.2020 LUB na dzień składania wniosku? Czy firmy, które na dzień dzisiejszy nie zalegają lecz posiadały zaległości na dzień 31.12.2019r. są wykluczone z ubiegania się o grant?
  Zgodnie z założeniami projektu grantowego, środki mają być przeznaczone dla podmiotów, które w związku z COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji. Jednocześnie środki nie mogą być przeznaczone dla podmiotów, które zalegały z płatnościami należności publiczno-prawnych na dzień 31.12.2019.W związku z powyższym o środki z grantu ubiegać się mogą podmioty, które na dzień 31.12.2019 nie posiadały zaległości, ale na dzień złożenia wniosku o grant posiadały zaległości i jednocześnie nie mogą się ubiegać podmioty, które na dzień 31.12.2019 posiadały zaległości i na dzień złożenia wniosku o grant nie posiadały zaległości.
 17.  Co dokładnie rozumie się przez znalezienie się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej?
  Płynność finansowa jest to zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania swoich bieżących zobowiązań. Grantobiorca spełnia warunki udziału w projekcie, m.in. jeżeli odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.
 18.  W jaki sposób będzie weryfikowana utrata płynności finansowej przedsiębiorstwa?
  Płynność finansowa jest to zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania swoich bieżących zobowiązań. Grantobiorca spełnia warunki udziału w projekcie, m.in. jeżeli odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.
 19.  Jak definiujemy przychody w przypadku nievatowców?
  Zgodnie z upublicznionym na stronie wrpo.wielkopolskie.pl dokumentem pod nazwą „WARUNKI I ZASADY UDZIELANIA GRANTÓW W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA”” obrót definiuje się zgodnie z art. 29a. ust.1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z zm.). Zgodnie z ww. przepisami obrotem jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Podmioty, które są zwolnione z podatku VAT wykazują obroty brutto, natomiast płatnicy podatku VAT wykazują obroty netto.
 20.  Jak definiujemy przychody w przypadku vatowców? Czy chodzi o przychody z działalności operacyjnej czy też razem z pozostałymi przychodami operacyjnymi (spółka handlowa)?
  Zgodnie z upublicznionym na stronie wrpo.wielkopolskie.pl dokumentem pod nazwą „WARUNKI I ZASADY UDZIELANIA GRANTÓW W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA”” obrót definiuje się zgodnie z art. 29a. ust.1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z zm.). Zgodnie z ww. przepisami obrotem jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Podmioty, które są zwolnione z podatku VAT wykazują obroty brutto, natomiast płatnicy podatku VAT wykazują obroty netto.
 21.  Czy dotacje stanowiące pozostały przychód operacyjny niepodatkowy wliczana jest w przychód (do określania spadku przychodu)?
  Zgodnie z upublicznionym na stronie wrpo.wielkopolskie.pl dokumentem pod nazwą „WARUNKI I ZASADY UDZIELANIA GRANTÓW W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA”” obrót definiuje się zgodnie z art. 29a. ust.1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z zm.). Zgodnie z ww. przepisami obrotem jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Podmioty, które są zwolnione z podatku VAT wykazują obroty brutto, natomiast płatnicy podatku VAT wykazują obroty netto.
 22.  Czy będzie wymagane jakieś zabezpieczenie?
  Zakłada się, że zabezpieczeniem zawartej umowy o powierzenie grantu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową złożony w obecności pracowników Grantodawcy lub podpisany w obecności notariusza i dostarczony do Grantodawcy. Wystawcą weksla in blanco jest Grantobiorca, natomiast poręczycielami weksla in blanco są osoby uprawnione do reprezentacji Grantobiorcy zgodnie z dokumentem rejestrowym (np. członkowie zarządu, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu komplementariusza). Poręczycielami weksla in blanco w przypadku zabezpieczenia składanego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólników spółki cywilnej pozostających w związku małżeńskim i nie posiadających rozdzielności majątkowej są dodatkowo współmałżonkowie tych osób, chyba, że zawarta została rozdzielność majątkowa – wówczas wraz z wekslem in blanco i deklaracją wekslową, konieczne jest dostarczenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wystawcę/wystawców weksla kserokopii rozdzielności majątkowej wystawionej w formie aktu notarialnego.
 23.  Czy pod uwagę bierzemy główne PKD, czy przeważające w przychodach?
  Zgodnie z założeniami dla określenia przyporządkowania działalności do Typu A lub do Typu B pod uwagę bierze się przeważający kod PKD zgodnie z wpisem do właściwego rejestru (CEIDG lub KRS).
 24.  Jaki jest czas oczekiwania na decyzję przyznania dotacji i jaki jest czas oczekiwania na środki finansowe od decyzji?
  Terminy obowiązujące zarówno Grantobiorcę jak i Grantodawcę na każdym z etapów aplikowania o grant zostały określone w Regulaminie udzielania grantów.
 25.  Czy przy kolejności zgłoszeń liczy się data wpływu wniosku do WARP w wersji elektronicznej czy papierowej?
  Wnioski będą przyjmowane, oceniane i umieszczane na liście rankingowej według daty i godziny złożenia wniosku o grant w generatorze wniosków. Natomiast, przedsiębiorca zostanie zobowiązany do dosłania wygenerowanych dokumentów z podpisem wnioskodawcy/osoby upoważnionej w terminie kilku dni roboczych od wysłania wersji elektronicznej wniosku (decydująca będzie data wpływu do Grantodawcy, a nie data nadania).
 26.  Czy złożenie wniosku w wersji drukowanej dotyczy siedziby głównej WARP czy możliwe jest składanie w Oddziałach Terenowych?
  Wniosek w wersji papierowej należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem kuriera lub pocztą tradycyjną do Biura Projektu w Poznaniu, tj. na ul. Piekary 19.
 27.  Czy konkurs zostanie zamknięty w przypadku przekroczenia dostępnej alokacji i czy alokacja jest już znana?
  Alokacja w projekcie grantowym aktualnie wynosi 94 293 867,92 PLN.  W przypadku osiągnięcia wartości 110% alokacji wynikającej ze złożonych wniosków, nabór wniosków może zostać wstrzymany.
 28.  Czy będzie można wcześniej założyć konto w generatorze oraz przygotować sobie wniosek w generatorze online?
  Tak.
 29.  Czy odpowiednio wcześniej przed ogłoszeniem naboru, dokumenty i wyjaśnienia będą dostępne?
  Dokumenty związane z naborem zostaną zamieszczone w II połowie lipca, przed rozpoczęciem naboru wniosków.
 30.  Jak długo będzie trwał nabór? Do kiedy będzie można składać wnioski?
  Data rozpoczęcia oraz zakończenia naboru wniosków zostanie podana przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
 31.  Czy jak złoży się wniosek elektronicznie to trzeba go wydrukować i podpisać dokumenty i dostarczyć go do WARPU czy czekać na decyzje?
  Tak, po złożeniu elektronicznego wniosku przez generator wnioskodawca będzie musiał wydrukować i podpisać dokumenty oraz dostarczyć je do Biura Projektu w Poznaniu – ul. Piekary 19.
 32.  Czy ma znaczenie tutaj zasada kto pierwszy ten lepszy przy składaniu wniosków? Czy będzie decydować kolejność złożonych wniosków czy wnioski będą punktowane i na tej podstawie zapadnie decyzja?
  Wnioski będą oceniane na podstawie kryteriów przedstawionych przez WARP Sp. z o.o. w porozumieniu z IZ WRPO 2014+. Jeśli zapotrzebowanie na wsparcie wynikające z poprawnych wniosków będzie przekraczać dostępną kwotę decydująca będzie kolejność zgłoszeń.
 33.  Szkoda że liczy się moment dostarczenia dokumentów fizycznie. Będzie to generować kolejki / Co z COVID? Nie lepiej wysłać kurierem?
  Wnioski będą przyjmowane, oceniane i umieszczane na liście rankingowej według daty i godziny złożenia wniosku o grant w generatorze wniosków. Wniosek w wersji papierowej należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem kuriera lub pocztą tradycyjną do Biura Projektu w Poznaniu, tj. na ul. Piekary 19.
 34. Jak będzie okres pomiędzy ogłoszeniem naboru a dniem składania wniosku?
  Dokumenty będą zamieszczone na stronie WARP Sp. z o.o. na kilka dni przed rozpoczęciem naboru wniosków w generatorze.
 35. Czy powołanie członków rady nadzorczej w spółce z o.o. za wynagrodzeniem, zgłoszone do ZUS, wlicza się do FTE?
  Do wyliczenia wartości FTE należy wziąć pod uwagę jedynie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy. W związku z powyższym Wnioskodawca powinien posiadać dokumentację potwierdzającą wyliczone do wskaźnika FTE etaty.
 36. Czy prezes w sp. z o.o nie mający umowy o pracę, a posiadający powołanie do pełnienia funkcji, jest zaliczany jako jeden etat do FTE?
  Do wyliczenia wartości FTE należy wziąć pod uwagę jedynie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy. W związku z powyższym Wnioskodawca powinien posiadać dokumentację potwierdzającą wyliczone do wskaźnika FTE etaty.
 37. Komandytariusz spółki komandytowej nie zatrudniony w spółce składa oddzielny grant jako przedsiębiorca (1 FTE) czy dolicza się do FTE spółki. Nie jest on zatrudniony w spółce.
  Do wyliczenia wartości FTE należy wziąć pod uwagę jedynie osoby zatrudnione podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy. W powyższej sytuacji, jeśli komandytariusz prowadzi inną działalność, może złożyć oddzielny wniosek o grant.
 38. Czy spółka z o.o. bez pracowników może składać wniosek?
  Spółka z o.o. nie zatrudniająca pracowników nie jest wykluczona z możliwości złożenia wniosku o grant, ale jej FTE=0.
 39. Czy udziałowcy sp. z o.o nie będący zatrudnionymi na umowę o pracę liczą się do FTE?
  Do wyliczenia wartości FTE należy wziąć pod uwagę jedynie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy.  W powyższej sytuacji udziałowcy nie zostaną wliczeni do FTE spółki.
 40. Jak wyliczyć FTE: prowadzę działalność gospodarczą i pracuję na ½ etatu, zatrudniam 1 osobę na ½ etatu i 6 osób na umowę zlecenie.
  Do wyliczenia wartości FTE należy wziąć pod uwagę jedynie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy. Osoba prowadząca działalność gospodarczą także może być wliczona do liczby pracowników. W opisanym przypadku FTE=1  (1,5 etatu zaokrąglone do liczb całkowitych w dół). Wnioskodawca ma obowiązek prawidłowego obliczenia wartości wskaźnika FTE na podstawie dokumentów kadrowo-płacowych i innych dostępnych u przedsiębiorcy.
 41. Czy zatrudnienie 0,5 etatu w firmie – to 1 FTE czy 0 FTE?
  Do wyliczenia wartości FTE należy wziąć pod uwagę jedynie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy. W powyższym przykładzie FTE = O.
 42. Właściciel firmy prowadzi działalność i jest zatrudniony na ½ etatu + pracownik na ½ etatu – jak obliczyć FTE?
  W powyższym przypadku FTE=1 (1,5 etatu zaokrąglone do liczb całkowitych w dół).
 43. Jeśli wspólnicy sp. cywilnej prowadzą działalność tylko w spółce i zatrudniają 2 pracowników to FTE=4 czy 2?
  Jeśli o grant występuje spółka, jej pracownicy są zatrudnieni na pełne etaty w oparciu o umowę o pracę, a właściciele są także pracownikami spółki zatrudnionymi na podstawie umów o pracę na pełny etat to FTE=4.
  Odpowiedź nieaktualna. Aktualne stanowisko dostępne pod adresem: https://warp.org.pl/dotacje/przedsiebiorca/grant-na-kapital-obrotowy/wazne-informacje/
 44. A co w przypadku przedsiębiorcy, który zatrudnia pracownika etatowego na 0,5 etatu?
  Do wyliczenia wartości FTE należy wziąć pod uwagę jedynie osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę w przeliczeniu na pełne etaty. Jeśli właściciel firmy jest także jej pracownikiem może zostać wliczony do wskaźnika FTE. W powyższym przykładzie FTE = O albo FTE=1. Jednocześnie w powyższym przykładzie FTE=1 również wówczas, gdy właściciel firmy to osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.
 45. Czy liczymy pracowników przebywających na L4 z powodu ciąży?
  Do wyliczenia wartości FTE wlicza się pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy.
 46. Przy pytaniu o pracownicę w ciąży wspominał Pan, że pracownicy na urlopach wychowawczych i macierzyńskich nie są wliczani do FTE. A co z pracownicami, które są dopiero w ciąży i przebywają na L4?
  Do wyliczenia wartości FTE wlicza się pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy.
 47. Czy pierwiastek z FTE też zaokrąglamy czy zostaje ułamkowa część, którą mnożymy przez kwotę 7845,11 zł?
  Jedynie wartość FTE zaokrąglamy do pełnych liczb w dół. Dalszych obliczeń należy dokonać zgodnie z zasadami matematyki. Wartość grantu dla poszczególnych FTE i dla poszczególnych miesięcy (1, 2 lub 3) będzie zgodna z tabelą stanowiącą załącznik do Regulaminu przygotowywanego przez WARP Sp. z o.o.
 48. Czy właściciel firmy – emeryt – może być wliczony do liczby zatrudnionych?
  Właściciel firmy może być wliczony do liczby zatrudnionych pod warunkiem, że jest jej pracownikiem. Jeśli ww. osoba jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą to FTE=1.
 49. Czy w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, która zatrudniania jednego pracownika FTE=1 czy FTE=2
  Jeśli pracownik zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy, to w  powyższym przykładzie FTE=2.
 50. Czy właściciel mikrofirmy, który pracuje na etacie w innej firmie może być wliczony do FTE?
  Właściciel firmy może być wliczony do liczby zatrudnionych pod warunkiem, że jest jej pracownikiem. Jeśli ww. właściciel firmy to osoba fizyczna  prowadząca działalność gospodarczą to FTE=1. Do tego wskaźnika dolicza się osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy.
 51. Czy mikroprzedsiębiorca, który ma również umowę o pracę będzie miał też możliwość uzyskania świadczenia?
  Tak.
 52. Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą jednocześnie zatrudniona na umowę o pracę (pracująca na etat) może ubiegać się o dofinansowanie? Czy nie jest w tym przypadku wykluczona ze wsparcia?
  Osoba w powyższej sytuacji nie jest wykluczona z możliwości ubiegania się o wsparcie.
 53. Czy osoba zatrudniona w innej firmie na umowę o pracę prowadząca jednocześnie działalność gospodarczą i zatrudniająca przykładowo 2 pracowników na cały etat, może starać się o dotację, a jeśli tak to jaki wskaźnik można w takim przypadku przyjąć?
  Tak, osoba w powyższej sytuacji może starać się o grant pod warunkiem spełniania pozostałych kryteriów. FTE wynosi w takim przypadku 3.
 54. Czy pracownik zatrudniony w czerwcu 2020 r. wlicza się do FTE?
  Zgodnie z zapisami dokumentu pn. Warunki i zasady udzielania grantów w ramach projektu grantowego WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA (https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/016/406/original/3._Warunki_i_zasady_udzielania_grant%C3%B3w_w_ramach_projektu_grantowego_WIELKOPOLSKA_TARCZA_ANTYKRYZYSOWA_-_AKTUALIZACJA.pdf?1593780152) oraz Regulaminem udzielania grantów bazową kwotę wsparcia ustala się według stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę wsparcia, lecz nie wyższego niż zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r.
 55. „Spółka jawna – dwóch współwłaścicieli 50/50 – brak pracowników (mikro firma). Jaki wskaźnik FTE”?
  Jeśli wspólnicy spółki jawnej są jednocześnie zatrudnieni w niej na podstawie umowy o pracę, wówczas FTE liczone jest jako ilość pełnych etatów w zaokrągleniu w dół do liczb całkowitych. Jeśli wspólnicy nie są w niej zatrudnieni FTE=0.
 56. 2 wspólnicy spółki jawnej, nie zatrudnieni w niej – doliczani są do sumy FTE?
  Nie.
 57. Spółki cywilne: jak należy liczyć pracowników składając wniosek – czy wspólnicy składający wnioski osobno dzielą zatrudnionych przez spółkę pracowników na pół czy pomijają pracowników i składają jako samozatrudnieni wskazując we współczynniku zatrudnienia 1?
  W przypadku spółki cywilnej – wspólnik spółki cywilnej może skorzystać z grantu tylko wówczas, jeśli wniosek o grant nie zostanie złożony przez spółkę cywilną, w której jest wspólnikiem i odwrotnie.
  W przypadku zatem, gdy wspólnicy prowadzą działalność wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych wniosek o grant składany jest wyłącznie przez tę spółkę. W takim przypadku do FTE wlicza się wspólników spółki cywilnej, jeśli są oni jej pracownikami (tzn. mają zawarte ze spółką umowy o pracę), oraz zatrudnionych przez tą spółkę na podstawie umowy o pracę pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.
  W przypadku, gdy wspólnicy prowadzą również działalność poza spółką muszą zdecydować, czy złożyć wniosek o grant tylko na spółkę (wówczas do wskaźnika FTE wlicza się wspólników spółki cywilnej, jeśli są oni jej pracownikami (tzn. mają zawarte ze spółką umowy o pracę)), czy tylko oddzielnie w ramach prowadzonych przez siebie działalności gospodarczych (wówczas do wskaźnika FTE wlicza się osobę prowadzącą działalność gospodarczą wraz z zatrudnianymi przez nią na podstawie umowy o pracę pracownikami w przeliczeniu na pełne etaty).
  Odpowiedź nieaktualna. Aktualne stanowisko dostępne pod adresem: https://warp.org.pl/dotacje/przedsiebiorca/grant-na-kapital-obrotowy/wazne-informacje/
 58. Czy wspólnik spółki cywilnej, który nie jest zatrudniony na etacie jest liczony jako 1 osoba?
  W przypadku spółki cywilnej – wspólnik spółki cywilnej może skorzystać z grantu tylko wówczas, jeśli wniosek o grant nie zostanie złożony przez spółkę cywilną, w której jest wspólnikiem i odwrotnie.
  W przypadku zatem, gdy wspólnicy prowadzą działalność wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych wniosek o grant składany jest wyłącznie przez tę spółkę. W takim przypadku do FTE wlicza się wspólników spółki cywilnej, jeśli są oni jej pracownikami (tzn. mają zawarte ze spółką umowy o pracę), oraz zatrudnionych przez tą spółkę na podstawie umowy o pracę pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.
  W przypadku, gdy wspólnicy prowadzą również działalność poza spółką muszą zdecydować, czy złożyć wniosek o grant tylko na spółkę (wówczas do wskaźnika FTE wlicza się wspólników spółki cywilnej, jeśli są oni jej pracownikami (tzn. mają zawarte ze spółką umowy o pracę)), czy tylko oddzielnie w ramach prowadzonych przez siebie działalności gospodarczych (wówczas do wskaźnika FTE wlicza się osobę prowadzącą działalność gospodarczą wraz z zatrudnianymi przez nią na podstawie umowy o pracę pracownikami w przeliczeniu na pełne etaty).
  Odpowiedź nieaktualna. Aktualne stanowisko dostępne pod adresem: https://warp.org.pl/dotacje/przedsiebiorca/grant-na-kapital-obrotowy/wazne-informacje/
 59. Czy przedsiębiorca prowadzący JDG i zatrudniający 2 pracowników na pełne etaty, FTE wynosi 3 czy 2? Właściciel nie ma umowy o pracę w firmie.
  W takim przypadku FTE=3. Dla osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą FTE zawsze =1. Do tego wskaźnika dolicza się zatrudnione na podstawie umowy o pracę osoby w przeliczeniu na pełne etaty.
 60. Czy w przypadku spółki z o.o. komandytowej bierzemy pod uwagę komandytariusza? Czy FTE w takiej sytuacji=1?
  Do wyliczenia wartości FTE należy wziąć pod uwagę jedynie osoby zatrudnione w spółce w oparciu o umowę o pracę w przeliczeniu na pełne etaty. W powyższej sytuacji, jeśli komandytariusz nie jest zatrudniony w spółce na podstawie umowy o pracę, nie zostanie wliczony do FTE spółki.
 61. Czy uczeń zatrudniony na umowę o pracę wliczany jest do liczby osób zatrudnionych?
  Do wskaźnika FTE nie zalicza się osób zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
 62. Proszę dokładnie opisać spółkę cywilną i wspólników spółki cywilnej (w kontekście liczenia FTE).
  W przypadku spółki cywilnej – wspólnik spółki cywilnej może skorzystać z grantu tylko wówczas, jeśli wniosek o grant nie zostanie złożony przez spółkę cywilną, w której jest wspólnikiem i odwrotnie.
  W przypadku zatem, gdy wspólnicy prowadzą działalność wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych wniosek o grant składany jest wyłącznie przez tę spółkę. W takim przypadku do FTE wlicza się wspólników spółki cywilnej, jeśli są oni jej pracownikami (tzn. mają zawarte ze spółką umowy o pracę), oraz zatrudnionych przez tą spółkę na podstawie umowy o pracę pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.
  W przypadku, gdy wspólnicy prowadzą również działalność poza spółką muszą zdecydować, czy złożyć wniosek o grant tylko na spółkę (wówczas do wskaźnika FTE wlicza się wspólników spółki cywilnej, jeśli są oni jej pracownikami (tzn. mają zawarte ze spółką umowy o pracę)), czy tylko oddzielnie w ramach prowadzonych przez siebie działalności gospodarczych (wówczas do wskaźnika FTE wlicza się osobę prowadzącą działalność gospodarczą wraz z zatrudnianymi przez nią na podstawie umowy o pracę pracownikami w przeliczeniu na pełne etaty).
  Odpowiedź nieaktualna. Aktualne stanowisko dostępne pod adresem: https://warp.org.pl/dotacje/przedsiebiorca/grant-na-kapital-obrotowy/wazne-informacje/
 63. Czy dotacja może być przeznaczona na finansowanie wynagrodzeń?
  Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności będzie uprawniony do uzyskania wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego.
  Wysokość zapotrzebowania na kapitał obrotowy jest mocno uzależniona od sytuacji rynkowej firmy. W czasie epidemii COVID-19, kiedy przedsiębiorstwa prowadzą działalność przy znacznych ograniczeniach lub też część z nich nie może prowadzić tej działalności bez zakłóceń, ma problem z regulowaniem swoich zobowiązań lub problemy ze sprzedażą swoich towarów/usług, zapotrzebowanie na finansowanie kapitału obrotowego jest nieporównanie większe niż w „normalnych” warunkach rynkowych, a wsparcie firm w finansowaniu tego kapitału stanowi istotną, a przypadku niektórych firm – może stanowić jedyną możliwość utrzymania się tych firm na rynku.
  Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego jest zapewnienie, że w zakresie grantu nie dojdzie do podwójnego finansowania wydatków. Jeśli zatem Wnioskodawca otrzymał z innych źródeł wsparcie na utrzymanie miejsc pracy, finansowanie wynagrodzenia nie będzie możliwe.
 64. Proszę o informację w jaki sposób będą rozliczane dotacje? Jakie będą potrzebne dokumenty do rozliczenia dotacji?
  Wsparcie będzie rozliczane i przyznawane w oparciu o stawkę jednostkową wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do ilości miesięcy kalendarzowych wskazanej we wniosku o grant. Zastosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków powoduje, iż koncentrujemy się na realizacji celu, jakim jest utrzymanie działalności przedsiębiorstw, a nie weryfikacji wydatków faktycznie poniesionych przez te przedsiębiorstwa.
  W związku z powyższym przez rozliczenie grantu rozumie się tylko utrzymanie działalności przez okres jaki został użyty do obliczenia wysokości grantu (1,2 lub 3 miesiące).
 65. Czy dotacja może być przeznaczona na finansowanie zakupu towarów i materiałów do produkcji?
  Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności będzie uprawniony do uzyskania wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego. Wysokość zapotrzebowania na kapitał obrotowy jest mocno uzależniona od sytuacji rynkowej firmy. W czasie epidemii COVID-19, kiedy przedsiębiorstwa prowadzą działalność przy znacznych ograniczeniach lub też część z nich nie może prowadzić tej działalności bez zakłóceń, ma problem z regulowaniem swoich zobowiązań lub problemy ze sprzedażą swoich towarów/usług, zapotrzebowanie na finansowanie kapitału obrotowego jest nieporównanie większe niż w „normalnych” warunkach rynkowych, a wsparcie firm w finansowaniu tego kapitału stanowi istotną, a przypadku niektórych firm – może stanowić jedyną możliwość utrzymania się tych firm na rynku.
  Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego jest zapewnienie, że w zakresie grantu nie dojdzie do podwójnego finansowania wydatków. Jeśli zatem Wnioskodawca otrzymał z innych źródeł wsparcie na finansowanie zakupu towarów i materiałów, finansowanie ich z grantu nie będzie możliwe.
 66. Poproszę o informację dot. zakresu kosztów kwalifikowanych: czy można wydawać grant np. na opłacenie składek ZUS i podatków w przypadku osób samozatrudnionych?
  Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności będzie uprawniony do uzyskania wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego. Wysokość zapotrzebowania na kapitał obrotowy jest mocno uzależniona od sytuacji rynkowej firmy. W czasie epidemii COVID-19, kiedy przedsiębiorstwa prowadzą działalność przy znacznych ograniczeniach lub też część z nich nie może prowadzić tej działalności bez zakłóceń, ma problem z regulowaniem swoich zobowiązań lub problemy ze sprzedażą swoich towarów/usług, zapotrzebowanie na finansowanie kapitału obrotowego jest nieporównanie większe niż w „normalnych” warunkach rynkowych, a wsparcie firm w finansowaniu tego kapitału stanowi istotną, a przypadku niektórych firm – może stanowić jedyną możliwość utrzymania się tych firm na rynku.
  Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego jest zapewnienie, że w zakresie grantu nie dojdzie do podwójnego finansowania wydatków. Jeśli zatem Wnioskodawca otrzymał z innych źródeł wsparcie na utrzymanie miejsc pracy, finansowanie składek ZUS nie będzie możliwe. Podobnie jest z zapłatą podatków – jeśli istnieje prawna możliwość ich odzyskania (np. zwrot nadpłaconego podatku dochodowego na koniec roku obrachunkowego), nie można ich finansować z grantu.
 67. Czy będzie przykładowy katalog kosztów kwalifikowanych?
  Co do zasady środki z grantu mają zostać przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego i skierowane są do podmiotów, które znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej, mają problem z regulowaniem swoich zobowiązań lub problemy ze sprzedażą swoich towarów/usług. Na razie nie przewiduje się przygotowania katalogu wydatków, ale w przypadku dużej ilości wątpliwości w tym zakresie, WARP Sp. z o.o. zakłada, że przygotowanie dokumentu będzie potrzebne. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie zamieszczona z wyprzedzeniem na stronie www.warp.org.pl.
 68. Czy będzie można finansować raty leasingowe?
  Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności będzie uprawniony do uzyskania wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego. Wysokość zapotrzebowania na kapitał obrotowy jest mocno uzależniona od sytuacji rynkowej firmy. W czasie epidemii COVID-19, kiedy przedsiębiorstwa prowadzą działalność przy znacznych ograniczeniach lub też część z nich nie może prowadzić tej działalności bez zakłóceń, ma problem z regulowaniem swoich zobowiązań lub problemy ze sprzedażą swoich towarów/usług, zapotrzebowanie na finansowanie kapitału obrotowego jest nieporównanie większe niż w „normalnych” warunkach rynkowych, a wsparcie firm w finansowaniu tego kapitału stanowi istotną, a przypadku niektórych firm – może stanowić jedyną możliwość utrzymania się tych firm na rynku.
  Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego jest zapewnienie, że w zakresie grantu nie dojdzie do podwójnego finansowania wydatków. Jeśli zatem Wnioskodawca otrzymał z innych źródeł wsparcie na finansowanie rat leasingowych, ich ponowne finansowanie nie będzie możliwe.
 69. Co jeśli wydatki kwalifikowane firmy będą niższe niż wysokość grantu?
  Wsparcie będzie rozliczane i przyznawane w oparciu o stawkę jednostkową wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do ilości miesięcy kalendarzowych wskazanej we wniosku o grant. Zastosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków powoduje, iż koncentrujemy się na realizacji celu, jakim jest utrzymanie działalności przedsiębiorstw, a nie weryfikacji wydatków faktycznie poniesionych przez te przedsiębiorstwa.
  W związku z powyższym kwestia zawarta w pytaniu nie będzie przedmiotem kontroli/weryfikacji przez Grantodawcę. Jednocześnie podkreślamy, że przez rozliczenie grantu rozumie się tylko utrzymanie działalności przez okres jaki został użyty do obliczenia wysokości grantu (1,2 lub 3 miesiące).
 70. Czy środki można wydatkować wyłącznie w okresie 1 miesiąca jeżeli wnioskujemy o środki na 1 miesiąc?
  Wsparcie będzie rozliczane i przyznawane w oparciu o stawkę jednostkową wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do ilości miesięcy kalendarzowych wskazanej we wniosku o grant. Zastosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków powoduje, iż koncentrujemy się na realizacji celu, jakim jest utrzymanie działalności przedsiębiorstw, a nie weryfikacji wydatków faktycznie poniesionych przez te przedsiębiorstwa.
  W związku z powyższym kwestia zawarta w pytaniu nie będzie przedmiotem kontroli/weryfikacji przez Grantodawcę. Jednocześnie podkreślamy, że przez rozliczenie grantu rozumie się tylko utrzymanie działalności przez okres jaki został użyty do obliczenia wysokości grantu (1,2 lub 3 miesiące).
 71. Czy dotację trzeba będzie “wydać” przez 3 miesiące (jeśli złożymy wniosek o dotację na 3 miesiące), czy okres może być dłuższy?
  Wsparcie będzie rozliczane i przyznawane w oparciu o stawkę jednostkową wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do ilości miesięcy kalendarzowych wskazanej we wniosku o grant. Zastosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków powoduje, iż koncentrujemy się na realizacji celu, jakim jest utrzymanie działalności przedsiębiorstw, a nie weryfikacji wydatków faktycznie poniesionych przez te przedsiębiorstwa.
  W związku z powyższym kwestia zawarta w pytaniu nie będzie przedmiotem kontroli/weryfikacji przez Grantodawcę. Jednocześnie podkreślamy, że przez rozliczenie grantu rozumie się tylko utrzymanie działalności przez okres jaki został użyty do obliczenia wysokości grantu (1,2 lub 3 miesiące).
 72. Czy można przeznaczyć środki na kredyt obrotowy?Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności będzie uprawniony do uzyskania wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego. Wysokość zapotrzebowania na kapitał obrotowy jest mocno uzależniona od sytuacji rynkowej firmy. W czasie epidemii COVID-19, kiedy przedsiębiorstwa prowadzą działalność przy znacznych ograniczeniach lub też część z nich nie może prowadzić tej działalności bez zakłóceń, ma problem z regulowaniem swoich zobowiązań lub problemy ze sprzedażą swoich towarów/usług, zapotrzebowanie na finansowanie kapitału obrotowego jest nieporównanie większe niż w „normalnych” warunkach rynkowych, a wsparcie firm w finansowaniu tego kapitału stanowi istotną, a przypadku niektórych firm – może stanowić jedyną możliwość utrzymania się tych firm na rynku.
  Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego jest zapewnienie, że w zakresie grantu nie dojdzie do podwójnego finansowania wydatków. Jeśli zatem Wnioskodawca otrzymał z innych źródeł wsparcie na finansowanie kredytu obrotowego, jego ponowne finansowanie nie będzie możliwe.
 73. Czy brak możliwości zapłaty podatku, w tym VAT, należy rozumieć, że płatność za bieżące faktury (z kosztów kwalifikowanych) należy opłacać z grantu w kwocie netto?
  Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego jest zapewnienie, że w zakresie grantu nie dojdzie do podwójnego finansowania wydatków. Jeśli zatem istnieje prawna możliwość odzyskania podatku dochodowego czy też podatku VAT, ale także innych opłat (np. zwrot nadpłaconego podatku dochodowego na koniec roku obrachunkowego, rozliczenie nadpłaconego podatku należnego z naliczonym itp.), nie można ich finansować z grantu. W takim przypadku faktury winny być finansowane z grantu w kwotach netto.
 74. Czy przedsiębiorca będzie musiał rozliczyć się z wydatkowania?
  Wsparcie będzie rozliczane i przyznawane w oparciu o stawkę jednostkową wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do ilości miesięcy kalendarzowych wskazanej we wniosku o grant. Zastosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków powoduje, iż koncentrujemy się na realizacji celu, jakim jest utrzymanie działalności przedsiębiorstw, a nie weryfikacji wydatków faktycznie poniesionych przez te przedsiębiorstwa.
  W związku z powyższym przez rozliczenie grantu rozumie się tylko utrzymanie działalności przez okres jaki został użyty do obliczenia wysokości grantu (1,2 lub 3 miesiące).
 75. Czy jeśli z deklaracji VAT wykazujemy podatek VAT do zapłaty od Urzędu Skarbowego możemy ten VAT opłacić z grantu?
  Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego jest zapewnienie, że w zakresie grantu nie dojdzie do podwójnego finansowania wydatków. Jeśli zatem istnieje prawna możliwość odzyskania podatku VAT (z zapytania należy wnioskować, że mamy do czynienia z czynnym płatnikiem podatku VAT, który ma prawną możliwość odzyskiwania VAT) nie można go finansować z grantu. W takim przypadku faktury winny być finansowane z grantu w kwotach netto.
 76. Wydatki za jaki okres będą kwalifikowalne? Czy dotyczy to tylko wnioskowanych 3 miesięcy, czy wcześniejsze bądź późniejsze wydatki również będzie można sfinansować tą dotacją?
  Wsparcie będzie rozliczane i przyznawane w oparciu o stawkę jednostkową wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do ilości miesięcy kalendarzowych wskazanej we wniosku o grant. Zastosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków powoduje, iż koncentrujemy się na realizacji celu, jakim jest utrzymanie działalności przedsiębiorstw, a nie weryfikacji wydatków faktycznie poniesionych przez te przedsiębiorstwa.
  W związku z powyższym kwestia zawarta w pytaniu nie będzie przedmiotem kontroli/weryfikacji przez Grantodawcę. Jednocześnie podkreślamy, że przez rozliczenie grantu rozumie się tylko utrzymanie działalności przez okres jaki został użyty do obliczenia wysokości grantu (1,2 lub 3 miesiące).
 77. Czy wypłata środków nastąpi na podstawie przedstawionych faktur czy z góry przed wydatkowaniem?
  Grant będzie wypłacony w formie zaliczki, nie refundacji, po podpisaniu umowy i złożenia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 78. Czy mogę środki przeznaczyć na zakup leków weterynaryjnych niezbędnych do pracy w lecznicy weterynaryjnej?
  Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności będzie uprawniony do uzyskania wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego. Wysokość zapotrzebowania na kapitał obrotowy jest mocno uzależniona od sytuacji rynkowej firmy. W czasie epidemii COVID-19, kiedy przedsiębiorstwa prowadzą działalność przy znacznych ograniczeniach lub też część z nich nie może prowadzić tej działalności bez zakłóceń, ma problem z regulowaniem swoich zobowiązań lub problemy ze sprzedażą swoich towarów/usług, zapotrzebowanie na finansowanie kapitału obrotowego jest nieporównanie większe niż w „normalnych” warunkach rynkowych, a wsparcie firm w finansowaniu tego kapitału stanowi istotną, a przypadku niektórych firm – może stanowić jedyną możliwość utrzymania się tych firm na rynku.
  Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego jest zapewnienie, że w zakresie grantu nie dojdzie do podwójnego finansowania wydatków. Jeśli zatem Wnioskodawca otrzymał z innych źródeł wsparcie na finansowanie zakupu towarów i materiałów, finansowanie ich z grantu nie będzie możliwe.
 79. Czy po uzyskaniu dotacji trzeba utrzymać zatrudnienie i przez jaki czas.
  Wsparcie będzie rozliczane i przyznawane w oparciu o stawkę jednostkową wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do ilości miesięcy kalendarzowych wskazanej we wniosku o grant. Zastosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków powoduje, iż koncentrujemy się na realizacji celu, jakim jest utrzymanie działalności przedsiębiorstw, a nie weryfikacji wydatków faktycznie poniesionych przez te przedsiębiorstwa.
  W związku z powyższym kwestia zawarta w pytaniu nie będzie przedmiotem kontroli/weryfikacji przez Grantodawcę. Jednocześnie podkreślamy, że przez rozliczenie grantu rozumie się tylko utrzymanie działalności przez okres jaki został użyty do obliczenia wysokości grantu (1,2 lub 3 miesiące).
 80. Czy szkolenia można zaliczyć jako bieżące koszty prowadzenia działalności?
  Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności będzie uprawniony do uzyskania wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego. Wysokość zapotrzebowania na kapitał obrotowy jest mocno uzależniona od sytuacji rynkowej firmy. W czasie epidemii COVID-19, kiedy przedsiębiorstwa prowadzą działalność przy znacznych ograniczeniach lub też część z nich nie może prowadzić tej działalności bez zakłóceń, ma problem z regulowaniem swoich zobowiązań lub problemy ze sprzedażą swoich towarów/usług, zapotrzebowanie na finansowanie kapitału obrotowego jest nieporównanie większe niż w „normalnych” warunkach rynkowych, a wsparcie firm w finansowaniu tego kapitału stanowi istotną, a przypadku niektórych firm – może stanowić jedyną możliwość utrzymania się tych firm na rynku.
  Biorąc pod uwagę powyższe nie można uznać, że udział w szkoleniach związany jest z finansowaniem kapitału obrotowego – jest to inwestycja w zasoby osobowe a nie finansowanie bieżących zobowiązań podmiotu.
 81. W jaki sposób będzie wyglądać kontrola wykorzystanej dotacji?
  Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji grantu dokonywana jest przede wszystkim przez Grantodawcę, ale mogą ją realizować wszystkie inne uprawnione do tego organy, tj. Urząd Marsząłkowski, Urzędy Skarbowe, Izba Administracji Skarbowej i inne zajmujące się weryfikacją prawidłowości wydatkowania środków publicznych.
  Co do zasady kontrola może zostać przeprowadzona w każdym czasie od dnia zawarcia umowy powierzenia grantu i może być realizowana poprzez weryfikację dokumentów, które na wezwanie należy dostarczyć do Grantodawcy lub może być realizowana w siedzibie podmiotu ubiegającego się o grant. Kontrola może być zapowiedziana lub doraźna.
 82. Czy prowadząc przedszkole można przeznaczyć dotację na wyżywienie dzieci jeśli umowa z rodzicami zawiera wspólną opłatę za czesne i w tym wyżywienie łącznie?
  Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności będzie uprawniony do uzyskania wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego. Wysokość zapotrzebowania na kapitał obrotowy jest mocno uzależniona od sytuacji rynkowej firmy. W czasie epidemii COVID-19, kiedy przedsiębiorstwa prowadzą działalność przy znacznych ograniczeniach lub też część z nich nie może prowadzić tej działalności bez zakłóceń, ma problem z regulowaniem swoich zobowiązań lub problemy ze sprzedażą swoich towarów/usług, zapotrzebowanie na finansowanie kapitału obrotowego jest nieporównanie większe niż w „normalnych” warunkach rynkowych, a wsparcie firm w finansowaniu tego kapitału stanowi istotną, a przypadku niektórych firm – może stanowić jedyną możliwość utrzymania się tych firm na rynku.
  Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego jest zapewnienie, że w zakresie grantu nie dojdzie do podwójnego finansowania wydatków. Jeśli zatem Wnioskodawca otrzymał z innych źródeł wsparcie na finansowanie wyżywienia dzieci, jego finansowanie z grantu nie będzie możliwe.
 83. Czy, kto i jak będzie sprawdzał na co zostało przeznaczone wsparcie?
  Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji grantu dokonywana jest przede wszystkim przez Grantodawcę, ale mogą ją realizować wszystkie inne uprawnione do tego organy, tj. Urząd Marsząłkowski, Urzędy Skarbowe, Izba Administracji Skarbowej i inne zajmujące się weryfikacją prawidłowości wydatkowania środków publicznych. Co do zasady kontrola może zostać przeprowadzona w każdym czasie od dnia zawarcia umowy powierzenia grantu i może być realizowana poprzez weryfikację dokumentów, które na wezwanie należy dostarczyć do Grantodawcy lub może być realizowana w siedzibie podmiotu ubiegającego się o grant. Kontrola może być zapowiedziana lub doraźna.
  Kontroli mogą podlegać wszelkie dokumenty, które stanowiły podstawę złożonych we wniosku o grant oświadczeń i wskazanych danych, w tym dokumenty księgowe, kadrowo-płacowe, organizacyjne i inne.
  Wsparcie będzie rozliczane i przyznawane w oparciu o stawkę jednostkową wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do ilości miesięcy kalendarzowych wskazanej we wniosku o grant. Zastosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków powoduje, iż koncentrujemy się na realizacji celu, jakim jest utrzymanie działalności przedsiębiorstw, a nie weryfikacji wydatków faktycznie poniesionych przez te przedsiębiorstwa.
  W związku z powyższym kwestia zawarta w pytaniu nie będzie przedmiotem kontroli/weryfikacji przez Grantodawcę. Jednocześnie podkreślamy, że przez rozliczenie grantu rozumie się tylko utrzymanie działalności przez okres jaki został użyty do obliczenia wysokości grantu (1,2 lub 3 miesiące).
 84. Czy zaległy podatek PIT-5 można spłacić z dofinansowania , np. za II kwartał 2020?”
  Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności będzie uprawniony do uzyskania wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego. Wysokość zapotrzebowania na kapitał obrotowy jest mocno uzależniona od sytuacji rynkowej firmy. W czasie epidemii COVID-19, kiedy przedsiębiorstwa prowadzą działalność przy znacznych ograniczeniach lub też część z nich nie może prowadzić tej działalności bez zakłóceń, ma problem z regulowaniem swoich zobowiązań lub problemy ze sprzedażą swoich towarów/usług, zapotrzebowanie na finansowanie kapitału obrotowego jest nieporównanie większe niż w „normalnych” warunkach rynkowych, a wsparcie firm w finansowaniu tego kapitału stanowi istotną, a przypadku niektórych firm – może stanowić jedyną możliwość utrzymania się tych firm na rynku.
  Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego jest zapewnienie, że w zakresie grantu nie dojdzie do podwójnego finansowania wydatków. Jeśli zatem istnieje prawna możliwość  odzyskania podatku (np. zwrot nadpłaconego podatku dochodowego na koniec roku obrachunkowego), nie można ich finansować z grantu.
 85. Jeśli firma nie będzie mogła udokumentować kosztów branych pod uwagę na dotację, to czy kwotę na pokrycie, której nie będzie miała faktur, będzie zobowiązana zwrócić oraz do kiedy?
  Wsparcie będzie rozliczane i przyznawane w oparciu o stawkę jednostkową wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do ilości miesięcy kalendarzowych wskazanej we wniosku o grant. Zastosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków powoduje, iż koncentrujemy się na realizacji celu, jakim jest utrzymanie działalności przedsiębiorstw, a nie weryfikacji wydatków faktycznie poniesionych przez te przedsiębiorstwa.
  W związku z powyższym kwestia zawarta w pytaniu nie będzie przedmiotem kontroli/weryfikacji przez Grantodawcę. Jednocześnie podkreślamy, że przez rozliczenie grantu rozumie się tylko utrzymanie działalności przez okres jaki został użyty do obliczenia wysokości grantu (1,2 lub 3 miesiące).
 86. Reprezentuje mikroprzedsiębiorcę. Na dzień 31 grudnia 2019 r., przez przeoczenie firma miała zaległość w podatku na ok. 100 zł (roczny obrót w 2019 r. ponad 700 000,00 zł). Czy ten fakt wyklucza ją z możliwości wnioskowania o wsparcie kapitału obrotowego?
  Grantobiorcą może być przedsiębiorstwo, w tym osoby samozatrudnione, które na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (aktualnie 8,70), nie jest uznawane za zaległość.
 87. Jestem wspólnikiem dwóch dwuosobowych spółek cywilnych – jedna działa bez pracowników w drugiej jest zatrudniona 1 osoba. Działalność prowadzę jedynie w spółkach cywilnych pod NIP-ami spółek choć ZUS opłacam pod swoim NIP-em. Czy zatem mogę się ubiegać o dotacje dla spółek licząc FTE jako 2 w jednej spółce i 3 w drugiej spółce zatrudniającej pracownika? Czy mogę również wybrać ubieganie się o dotację bezpośrednio na siebie jako przedsiębiorcę pod swoim NIP-em licząc przychody jako sumę przychodów obu spółek, a tym samym pozostali wspólnicy również mogliby występować z osobnymi wnioskami bezpośrednio na siebie jako przedsiębiorcę? Czy fakt, że obowiązek prowadzenia zwykłych spraw spółki (czyli faktycznie świadczenia pracy na rzecz obu spółek) został uregulowany jedynie w umowach spółek (nie mam umowy o pracę i nie słyszałem by było to powszechne w innych spółkach cywilnych) ma jakiekolwiek znaczenie dla ustalania możliwości ubiegania się o grant?
  W odniesieniu do wskazanych wyliczeń FTE – Jeżeli wspólnicy są zatrudnieni w spółce np. na podstawie umowy o pracę – liczenie jest prawidłowe. Jeżeli  nie– w pierwszym przypadku FTE = 0, w drugim =1.
  W przypadku spółki cywilnej – wspólnik spółki cywilnej może skorzystać z grantu tylko wówczas, jeśli wniosek o grant nie zostanie złożony przez spółkę cywilną, w której jest wspólnikiem i odwrotnie.
  W przypadku zatem, gdy wspólnicy prowadzą działalność wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych wniosek o grant składany jest wyłącznie przez tę spółkę. W takim przypadku do FTE wlicza się wspólników spółki cywilnej, jeśli są oni jej pracownikami (tzn. mają zawarte ze spółką umowy  o pracę), oraz zatrudnionych przez tą spółkę na podstawie umowy o pracę pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.
  W przypadku, gdy wspólnicy prowadzą również działalność poza spółką muszą zdecydować, czy złożyć wniosek o grant tylko na spółkę (wówczas do wskaźnika FTE wlicza się wspólników spółki cywilnej, jeśli są oni jej pracownikami (tzn. mają zawarte ze spółką umowy o pracę)), czy tylko oddzielnie w ramach prowadzonych przez siebie działalności gospodarczych (wówczas do wskaźnika FTE wlicza się osobę prowadzącą działalność gospodarczą wraz z zatrudnianymi przez nią na podstawie umowy o pracę pracownikami w przeliczeniu na pełne etaty.
  Odpowiedź nieaktualna. Aktualne stanowisko dostępne pod adresem: https://warp.org.pl/dotacje/przedsiebiorca/grant-na-kapital-obrotowy/wazne-informacje/
 88. Pracownice na urlopach macierzyńskich nie są wliczane do FTE, a co w przypadku jeśli samozatrudniona pobiera zasiłek macierzyński jednocześnie prowadząc działalność gospodarczą?
  Wyłączone z obliczania danych FTE są osoby na urlopach macierzyńskich. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie występuje pojęcie urlopu macierzyńskiego.Kobieta ma natomiast prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego. W przypadku osoby samozatrudnionej, pobierającej zasiłek i jednocześnie prowadzącej działalność gospodarczą,  FTE wynosi 1.
 89. Czy w przypadku braku przychodów (0 zł) dwa miesiące z rzędu spełniony jest warunek spadku 30% (0 zł * 30% = 0 zł)?
  Nie, gdyż w tym przypadku zanotowano ten sam poziom przychodów równy 0. Należy porównać pierwszy z miesięcy do roku poprzedniego lub analogicznego z roku ubiegłego.
 90. Czy w przypadku spadku w pierwszym miesiącu większego niż 30% względem miesiąca zerowego, konieczne jest uzyskanie spadku o kolejne 30% w drugim miesiącu, czy tylko jego utrzymanie i porównanie znów do miesiąca zerowego?
  Grantobiorcą spełnia warunki udziału w projekcie, m.in. jeżeli odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.
 91. Jak rozumiany jest niedobór płynności finansowej w przypadku jednoosobowej działalności?
  Płynność finansowa jest to zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania swoich bieżących zobowiązań. Grantobiorca spełnia warunki udziału w projekcie, m.in. jeżeli odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.
 92. Co w przypadku nierozpatrzenia przez ZUS wniosku o zwolnienie z opłacania składek? Wówczas na koncie widnieje niedopłata, ale jest ona związana tylko z brakiem odpowiedzi ze strony ZUSu. Czy wówczas wystarczy brak zaległości przed okresem wnioskowania o zwolnienie?
  Grantobiorcą może być przedsiębiorstwo, w tym osoby samozatrudnione, które na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (aktualnie 8,70), nie jest uznawane za zaległość.
 93. Czy nawet niewielka niedopłata w ZUS na dzień 31.12.2019 r. skutkuje brakiem możliwości wnioskowania o dofinasowanie? Firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji finansowej i nie zalegała z podatkami, ale nie dopatrzyła odpowiedniej wysokości składki (akurat w grudniu nastąpiło przejście z ZUSu preferencyjnego na duży)?
  Grantobiorcą może być przedsiębiorstwo, w tym osoby samozatrudnione, które na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (aktualnie 8,70), nie jest uznawane za zaległość.
 94. Jak traktować zwolnienie z opłacania składek ZUS w danym miesiącu – czy stanowi on inny przychód i wpływa na obrót?
  Zgodnie z art. 29a. ust.1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) obrotem jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.
 95. Czy wniosek będzie mógł być składany przez pełnomocnika?
  Tak, dopuszczamy taką możliwość.
 96. W jaki sposób obliczyć zatrudnienie w spółce cywilnej w której  jest  2 wspólników (udziały 50 /50), nie maja podpisanej ze spółką umowy  o pracę tylko każdy z nich ma zarejestrowana działalność gospodarczą, nie ma innych pracowników? Wspólnicy nie prowadzą innej działalności gospodarczej  zatem ilość zatrudnionych  to 0 czy 2? Czy w takiej sytuacji wniosek składa spółka, czy też każdy ze wspólników  osobno na swoja działalność?
  W opisanej sytuacji wskaźnik FTE dla spółki cywilnej wynosi 0.
  W przypadku spółki cywilnej – wspólnik spółki cywilnej może skorzystać z grantu tylko wówczas, jeśli wniosek o grant nie zostanie złożony przez spółkę cywilną, w której jest wspólnikiem i odwrotnie.
  W przypadku, gdy wspólnicy prowadzą również działalność poza spółką muszą zdecydować, czy złożyć wniosek o grant tylko na spółkę (wówczas do wskaźnika FTE wlicza się wspólników spółki cywilnej, jeśli są oni jej pracownikami (tzn. mają zawarte ze spółką umowy o pracę)), czy tylko oddzielnie w ramach prowadzonych przez siebie działalności gospodarczych (wówczas do wskaźnika FTE wlicza się osobę prowadzącą działalność gospodarczą wraz z zatrudnianymi przez nią na podstawie umowy o pracę pracownikami w przeliczeniu na pełne etaty.
  Odpowiedź nieaktualna. Aktualne stanowisko dostępne pod adresem: https://warp.org.pl/dotacje/przedsiebiorca/grant-na-kapital-obrotowy/wazne-informacje/
 97. Czy zarządca sukcesyjny wpisany do CEIDG będzie liczony do FTE?
  Na potrzeby kalkulacji FTE należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy.
 98. Czy będzie zachowane brzmienie kryterium Weryfikacja sytuacji finansowej przedsiębiorcy w związku z COVID-19 – kwalifikowalność wsparcia (z tego dokumentu: https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/016/335/original/3.1_Wz%C3%B3r_kryteri%C3%B3w_wyboru_Grantobiorc%C3%B3w_-_dokument_pomocniczy.pdf?1593521714) na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o przyznanie grantu przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (aktualnie 8,70), nie jest uznawane za zaległość.
  Jeśli tak, to:
  – czy rozłożenie płatności za zaległość za 2019 roku na raty, ale w roku 2020 będzie dyskwalifikowała przedsiębiorcę?
  – na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o przyznanie grantu przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne” co oznacza lub? Czy będą weryfikowane tylko zaległości za zeszły rok?
  Ostatecznie w ramach projektu weryfikowane będzie, czy na dzień 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (aktualnie 8,70), nie jest uznawane za zaległość.
 99. Co w przypadku, gdy prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą oraz nie jestem w związku małżeńskim, więc nie zachodzi wspólność majątkowa. Kto ma/może poręczyć taki weksel?
  W sytuacji, kiedy Grantobiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i nie jest w związku małżeńskim, poręczenie weksla nie jest wymagane.
 100. Czy wniosek o grant można wypełnić w generatorze przed uruchomieniem naboru, zapisać go a dopiero wysłać w terminie naboru?
  Wniosek o grant będzie można wypełnić wcześniej w generatorze i wysłać w terminie naboru.
 101. Na jaki dzień należy wpisać PKD? Na dzień składania wniosku czy na 31.12.2019? – PKD zmieniło się 1 maja 2020.
  Należy wskazać kod PKD na dzień złożenia wniosku.
 102. Weksel in blanko w jakim terminie zostanie mi zwrócony/zniszczony po uzyskaniu dotacji?
  Weksel zostanie zwrócony/zniszczony po wywiązaniu się Grantobiorcy z zapisów zawartej umowy o powierzenie grantu.
 103. Czy w punie C.2 2.6 wniosku o grant trzeba wymienić dokumenty czy je załączyć ? (Czy wystarczy wydruk KPIR?)
  We wniosku o grant w punkcie C.2 2.6 należy tylko wymienić dokumenty źródłowe. Dokumenty te Grantobiorca  będzie zobowiązany dostarczyć dopiero na etapie podpisywania Umowy lub później.
  Wydruk KPIR jest wystarczający do potwierdzenia  spadków obrotu przedsiębiorcy.
 104. We wniosku punkt C.2 2.7 – uzasadnienie – rozumiem, że trzeba opisać sytuację?
  Tak. We wniosku o grant w punkcie C.2 2.7 należy przedstawić uzasadnienie zapotrzebowania na kapitał obrotowy. W generatorze wniosków pojawi się lista rozwijana z przykładowymi opcjami do wyboru.
 105. We wniosku punkt C.8 – czy zwolnienie z ZUS jest tutaj wliczane? Co w przypadku gdy zwolnienie nie zostało udzielone ale zostało złożone odwołanie?
  W punkcie C.8 należy uwzględnić zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS. Niemniej jednak wskazuje się pomoc publiczna otrzymaną, więc jeśli przedsiębiorca nie uzyskał decyzji o przyznaniu danej pomocy co do zasady nie wskazuje jej w Informacji dotyczącej już otrzymanej pomocy publicznej związanej z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19.
 106. Czy wydatkowanie grantu na zakup samochodu który jest moim narzędziem pracy będzie uzasadnione. Mam firmę jednoosobowa przewóz taxi.
  Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy.
  Przykładowo mogą to być:
  – koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe),
  – czynsz za wynajem lokali,
  – opłaty za media,
  – zakup towarów handlowych,
  – zakup materiałów niezbędnych do produkcji i/lub prowadzenia biura,
  – zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania, ochrony),
  – paliwo,
  – spłata zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów).
  Środki z grantu nie mogą być przeznaczone na inwestycje / zakup środków trwałych.
 107. Jeśli w miesiącu kwiecień 2019 bylem zwolniony z płacenia podatku VAT, natomiast w kwietniu 2020r. byłem już czynnym podatnikiem Vat to czy obrót z roku 2019 biorę pełen a z roku 2020 obrót netto?
  Do wykazania obrotu podmioty, które są zwolnione z podatku VAT wykazują obroty brutto, natomiast płatnicy podatku VAT wykazują obroty netto.
 108. Z FAQ wynika, że istnieje możliwość wnioskowa na podstawie pełnomocnictwa. Proszę o informację jaką formę musi mieć takie pełnomocnictwo.
  Grantodawca dopuszcza możliwość składania wniosku o grant i zawarcie umowy przez pełnomocnika. Do ww. czynności wymagane jest pełnomocnictwo notarialne.
 109. W przypadku gdy jestem w trakcie rozwodu. Nie mam rozdzielności majątkowej a prawie były małżonek nie podpisze mi weksla i deklaracji wekslowej. Czy jest jakieś rozwiązanie aby móc otrzymać grant? Czy jest możliwe poręczenie przez inną osobę?
  Poręczycielem weksla in blanco w przypadku zabezpieczenia składanego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pozostającą w związku małżeńskim i nie posiadającą rozdzielności majątkowej jest współmałżonek, chyba, że zawarta została rozdzielność majątkowa. Nie ma możliwości poręczenia weksla przez inną osobę.
 110. Kto udziela poręczenia wekslowego w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą/wspólników spółek cywilnych niepozostających w związkach małżeńskich lub posiadających rozdzielność majątkową?
  W przypadku osób fizycznych  prowadzących działalność gospodarczą/wspólników spółek cywilnych niepozostających w związkach małżeńskich lub posiadających rozdzielność  majątkową poręczenie weksla nie jest wymagane.
 111. Czy w przypadku spółek kapitałowych poręczenia wekslowego są zobowiązani udzielić wszyscy członkowie zarządu?
  Poręczycielami weksla in blanco są osoby uprawnione do reprezentacji Grantobiorcy zgodnie z dokumentem rejestrowym.
 112. Czy w formularzu: Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu grantowego „WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP w punkcie 5. w pytaniu dot. zatrudnienia powinnam uwzględnić osoby z którymi okresowo współpracuję na podstawie godzinowej umowy zlecenia?
  W załączniku nr 4 do regulaminu udzielania grantów zawarta została szczegółowa INSTRUKCJA dotycząca wypełniania Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP (str. 11), w której wskazano m.in., że praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, osób, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin, bez względu na długość okresu zatrudnienia, lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJP. Zachęcamy do zapoznania się z ww. Instrukcją.
 113. Kto może być poręczycielem weksla jeśli jestem kawalerem i prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą? Chodzi o punkt 18 we wniosku – jest tam tylko podane, że współmałżonek.
  W przypadku osób fizycznych  prowadzących działalność gospodarczą niepozostających w związkach małżeńskich poręczenie weksla nie jest wymagane. W generatorze wniosków po zaznaczeniu odpowiedzi NIE w punkcie 17.7, wypełnienie punktu 18 nie będzie wymagane.
 114. Czy można wydać fundusze na opłacanie wypłat dla pracowników jeżeli otrzymałem już pożyczkę w ramach tarczy 4.0 ale fundusze tamte fundusze już prawie zostały wykorzystane – z wyliczeń starczą jeszcze na ten miesiąc.
  Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy.
  Co do zasady możliwe jest finansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników (w tym wynagrodzeń). Należy mieć jednak na uwadze, że warunkiem uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego jest zapewnienie, że w zakresie grantu nie dojdzie do podwójnego finansowania wydatków.
 115. Jako nauka jazdy mój PKD 8553 pozaszkolne formy edukacji z zakresu jazdy i pilotażu. Będę klasyfikowany jako Typ A czy B?
  Kod PKD 85.53 zostanie przypisany do typu B projektu.
 116. Czy pieniądze będzie można przeznaczyć na opłacanie składek ZUSu, opłacanie zaliczek na podatek dochodowy, na raty leasingu samochodu?
  Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy.
  Przykładowo mogą to być:
  – koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe),
  – czynsz za wynajem lokali,
  – opłaty za media,
  – zakup towarów handlowych,
  – zakup materiałów niezbędnych do produkcji i/lub prowadzenia biura,
  – zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania, ochrony),
  – paliwo,
  – spłata zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów).
 117. Czy dofinansowania otrzymane z Urzędu Pracy oraz zwolnienie z opłacania składek ZUS w ramach rządowej tarczy antykryzysowej zaliczane są do obrotu firmy?
  Zgodnie z art. 29a. ust.1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) obrotem jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.
 118. W punkcie 7. Uzasadnienie zapotrzebowania na kapitał obrotowy w kontekście nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej w wyniku wpływu koronawirusa Covid-19 – jak należy interpretować to pole oraz jakich informacji oczekuje Grantodawca?
  W punkcie 2.7 należy przedstawić czynniki, które wpłynęły na spadek obrotów przedsiębiorstwa, np. konieczność zamknięcia działalności w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. W generatorze wniosków pojawi się lista rozwijana z przykładowymi opcjami do wyboru.
 119. Czy w przypadku osoby samozatrudnionej występuje konieczność podpisania weksla za pośrednictwem notariusza czy wystarczy podpisanie go przez samego właściciela firmy?
  Osoby samozatrudnione zobowiązane są do dostarczenia do Grantodawcy podpisanych notarialnie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową lub podpisania ww. dokumentów w obecności pracownika Grantodawcy.
 120. Czy skorzystanie z tarczy PFR, zwolnienia ze składek lub postojowego z ZUS,  dofinansowania do wynagrodzeń lub pożyczki 5.000  z PUP jest przeszkodą do skorzystania z grantu?
  Skorzystanie z innej pomocy udzielanej w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19 nie wyklucza z możliwości ubiegania się o grant. Należy mieć jednak na uwadze, że warunkiem uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego jest zapewnienie, że w zakresie grantu nie dojdzie do podwójnego finansowania wydatków, tj. dofinansowanie otrzymane w formie stawki jednostkowej w ramach grantu nie zostanie przeznaczone na:
  – całkowite lub częściowe, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku dwukrotnie ze środków publicznych krajowych bądź europejskich,
  – sfinansowanie kosztów objętych niekomercyjnym wsparciem pożyczkowym, kredytowym bądź gwarancyjnym;
  – zapłacenie podatków, w tym podatku VAT lub innej opłaty w sytuacji kiedy istnieje prawna możliwość ich odzyskania.
 121. Czy w grancie Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa do wyliczenia FTE można wziąć pod uwagę osobę współpracującą (męża) jako 1 etat? ZUS jest opłacany jak za osobę prowadzącą dział gosp., bez umowy o pracę.
  Na potrzeby kalkulacji FTE należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy, zatem osoba współpracująca (bez umowy o pracę) nie może być wliczona do wskaźnika FTE.
 122. Czy osoba prowadząca dział gosp. i jednocześnie zatrudniona gdzie indziej na pełen etat może być brana pod uwagę do wyliczenia FTE ?
  W przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą FTE=1.
 123. Czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą od 2013 roku, będąc na zasiłku chorobowym z tytułu l4 od 14.03.2020 roku do chwili obecnej może starać się o pożyczkę (grant) i składać wniosek na koniec lipca?
  Co do zasady każda osoba prowadząca działalność gospodarczą może wnioskować o grant. Niemniej jednak w opisanym przypadku wątpliwość Grantodawcy budzi fakt, czy spadek przychodów z działalności spowodowany jest negatywnym wpływem koronawirusa Covid-19 na prowadzoną działalność, czy też  wynika z niezdolności do pracy (l4) właściciela.
 124. Czy możliwe jest założenie konta oraz wypełnienie i zapisanie wniosku jeszcze przed uruchomieniem naboru? A podczas naboru wyłącznie wysłanie już gotowego wniosku?
  Generator wniosków zostanie udostępniony na kilka dni przed datą naboru wniosków, co pozwoli Państwu na wcześniejsze założenie konta i wypełnienie wniosku o grant.
 125. W internecie jest już wzór wniosku o grant. Czy mam go wydrukować i wypełnić ręcznie? Zeskanować i wysłać w momencie jak Państwo ogłoszą nabór? Czy też wniosek ten będzie można wypełnić tylko elektronicznie? Jeśli elektronicznie to czy już i jak można to zrobić?
  Wnioski o grant będzie można składać wyłącznie online. Generator wniosków zostanie udostępniony na stronie www.grant.warp.org.pl  na kilka dni przed datą naboru wniosków, co pozwoli Państwu na wcześniejsze założenie konta i wypełnienie wniosku o grant.
 126. W jaki sposób oceniane będzie czy przedsiębiorstwo posiadało zaległości w ZUS/podatkach na dzień 31.12.2019 r.? Czy, np. firma, która na dzień 31 grudnia 2019 zalegała z ZUS (zaległość wynikała z tego, że błędnie wykonano przelew), ale zaległość ta została uregulowana w styczniu br. kwalifikuje się do objęcia wsparciem?
  Grantobiorcą może być przedsiębiorstwo, w tym osoby samozatrudnione, które na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (aktualnie 8,70), nie jest uznawane za zaległość.
  Z przedstawionego opisu wynika, że na 31.12.2019r. przedsiębiorstwo posiadało zaległość, zatem nie kwalifikuje się do ubiegania o grant.
 127. Czy jeżeli prowadzę działalność od 02.01.2020 to nie mogę składać  wniosek o grant dla mikroprzedsiębiorcy? Czy jest to pomoc wyłącznie dla osób prowadzących działalność na dzień 31.12.2019?
  Grantobiorcą może być przedsiębiorstwo, w tym osoby samozatrudnione, które na dzień 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku o grant prowadziło działalność gospodarczą. Zatem przedsiębiorca prowadzący działalność od 02.01.2020 nie spełnia ww. warunku uprawniającego do ubiegania się o grant.
 128. Jestem mikoroprzedsiębiorcą zatrudniam 8,5 osoby w tym 2 na urlopach wychowawczych. Czy liczę liczbę zatrudnionych jako 6 osób i swój etat?
  Do wyliczenia wartości FTE należy wziąć pod uwagę jedynie osoby zatrudnione podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy. Osoba prowadząca działalność gospodarczą także może być wliczona do liczby pracowników. Zatem w opisanym przypadku FTE=6 lub FTE=7 (przy założeniu, że prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą). Wnioskodawca ma obowiązek prawidłowego obliczenia wartości wskaźnika FTE na podstawie dokumentów kadrowo-płacowych i innych dostępnych u przedsiębiorcy.
 129. Czy będąc osobą samozatrudnioną prowadzącą działalność gospodarczą mam prawo do uzyskania grantu, jeżeli za okres marzec – maj 2020 byłam zwolniona z opłacania składek ZUS, otrzymałam postojowe za ten okres z ZUS oraz rekompensatę z Urzędu Pracy z tytułu spadku obrotów o co najmniej 30%. Czy tego typu pomoc należy wykazać w informacji o otrzymanej pomocy publicznej czy też nie?
  Skorzystanie z innej pomocy udzielanej w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19 nie wyklucza z możliwości ubiegania się o grant. Należy mieć jednak na uwadze, że warunkiem uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego jest zapewnienie, że w zakresie grantu nie dojdzie do podwójnego finansowania wydatków, tj. dofinansowanie otrzymane w formie stawki jednostkowej w ramach grantu nie zostanie przeznaczone na:
  a)całkowite lub częściowe, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku dwukrotnie ze środków publicznych krajowych bądź europejskich,
  b)sfinansowanie kosztów objętych niekomercyjnym wsparciem pożyczkowym, kredytowym bądź gwarancyjnym;
  c)zapłacenie podatków, w tym podatku VAT lub innej opłaty w sytuacji kiedy istnieje prawna możliwość ich odzyskania.
  Jednocześnie informujemy, iż każda otrzymana pomoc publiczna otrzymana w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19 powinna być wykazana w punkcie C.8 Wniosku o grant.
 130. Jeśli jako osoba prywatna, nie jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, a więc przedsiębiorca, mam udziały w innej spółce, powinnam je uwzględnić we wniosku?
  Przy obliczaniu danych przedsiębiorstwa uwzględnia się także powiązania między przedsiębiorstwami a osobami fizycznymi. Definicje przedsiębiorstw partnerskich i powiązanych zostały wyjaśnione w Oświadczeniu o spełnianiu definicji MŚP (załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania grantów) oraz w opracowaniu pn. „Nowa definicja MŚP”.
 131. Czy w punkcie C.2. 2.7. mam wpisać np. informacje, że w związku z COVID-19 mój główny kontrahent wstrzymał współpracę ze mną i potrzebuję ww. środków na znalezienie kolejnych, czyli na działania marketingowe i sprzedażowe?
  W punkcie C.2 2.7 wniosku o grant należy wpisać uzasadnienie zapotrzebowania na kapitał obrotowy zgodnie ze stanem faktycznym (np. uzasadnienie wskazane w zapytaniu), dodatkowo we wniosku o grant w tym miejscu pojawi się lista rozwijana z opcjami do wyboru.
 132. Rozliczeniem umowy i wywiązaniem się z warunków przyznania grantów jest utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w okresie takiej liczby miesięcy kalendarzowych jaka będzie stanowić liczba użyta do obliczenia wysokości grantu – jest to okres do 3 miesięcy. Czy ten okres np. 3 miesięcy zacznie obowiązywać od daty wpłynięcia grantu na konto? Czy od momentu podpisania umowy?
  Zgodnie z Regulaminem udzielania grantów wymagany okres utrzymania działalności liczony będzie od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku o grant.
 133. Czy kontrola przyznanych środków będzie dotyczyć wyłącznie działalności Zakładu przez okres np. 3 miesięcy, czy tej dokumentacji – na co zostały wydatkowane środki? Chodzi mi o to, czy trzeba zakładać osobne konto, aby dokładnie udokumentować wydatkowanie środków finansowych z grantu.
  Wsparcie będzie rozliczane i przyznawane w oparciu o stawkę jednostkową wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do ilości miesięcy kalendarzowych wskazanej we wniosku o grant. Zastosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków powoduje, iż koncentrujemy się na realizacji celu, jakim jest utrzymanie działalności przedsiębiorstw, a nie weryfikacji wydatków faktycznie poniesionych przez te przedsiębiorstwa. Zatem kontrola będzie dotyczyła przede wszystkim okresu utrzymania działalności gospodarczej. Kontroli mogą podlegać również wszelkie dokumenty, które stanowiły podstawę złożonych we wniosku o grant oświadczeń i wskazanych danych, w tym dokumenty księgowe, kadrowo-płacowe, organizacyjne i inne.
 134. Firma uzyskała środki (częściowo do zwrotu) w ramach Subwencji Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. Z otrzymanej subwencji wynika, że te środki można wykorzystać np. m.in. na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników. W związku z tym, jeśli z subwencji zapłacimy pracownikom wynagrodzenie za miesiąc np. 09/2020, to czy nie można z otrzymanego grantu zapłacić pracownikom wynagrodzenia za miesiąc np. 10/2020, bo dojdzie do podwójnego finansowania?
  Opisany przykład nie stanowi o podwójnym finansowania tego samego wydatku (wynagrodzenia dotyczą innych okresów).
 135. Czy dobrze rozumiem, że weksel jest zabezpieczeniem ewentualnej spłaty grantu w przypadku gdyby np. w okresie 3 miesięcy (jeśli na taki czas został przyznany grant) przedsiębiorca nie spełnił warunków przyznania grantu tj. zaprzestał prowadzenie działalności. I czy w związku z tym po upływie okresu na jaki został przyznany grant (np. 3 miesiące) warunki uznaje się za spełnione i weksel zostaje zwrócony lub protokolarnie niszczony? Czy taki protokół zniszczenia weksla grantobiorca otrzyma?
  Weksel zostanie zwrócony/zniszczony po wywiązaniu się Grantobiorcy z zapisów zawartej umowy o powierzenie grantu, tj. utrzymaniu działalności gospodarczej przez okres jaki został użyty do obliczenia wysokości grantu (1,2 lub 3 miesiące). W przypadku zniszczenia weksla, protokół zniszczenia zostanie przekazany Grantobiorcy.
 136. Czy w obrocie miesięcznym o którym mowa  w punkcie C.2 wniosku należy wykazać subwencję otrzymaną z PFR, która będzie wykazana również w punkcie C.8 wniosku. Subwencja z PFR nie ma bezpośredniego wpływu na cenę usług świadczonych przez podatnika.
  Do ustalenia obrotów miesięcznych zastosowanie ma definicja zgodna z art. 29a. ust.1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z zm.). Zgodnie z ww. przepisami obrotem jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Podmioty, które są zwolnione z podatku VAT wykazują obroty brutto, natomiast płatnicy podatku VAT wykazują obroty netto.
 137. Czy właściciel firmy zatrudniający 8 osób na pełen etat w swojej firmie,  będący jednocześnie rolnikiem opłacającym za siebie składki w KRUS,  może składać wniosek na z FTE =9 czy FTE=8?
  Dla osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą zatrudniającej 8 osób na pełen etat FTE=9.
 138. Kiedy składa się deklarację wekslową?
  Zgodnie z zapisami w § 12 ust. 21 Regulaminu powierzenia grantu „Grantobiorca zobowiązany jest do złożenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową w terminie do 45 dni od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu. Niezłożenie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową w ww. terminie z przyczyn leżących po stronie Grantobiorcy stanowi podstawę rozwiązania umowy o powierzenie grantu”.
 139. W części C.8 wniosku w polu 2.6 należy wskazać jaką pomoc się uzyskało. W związku z tym, że otrzymałam 5 rodzajów pomocy w różnych datach, czy mam to wszystko wykazać razem? czy załączyć dodatkową informację , żeby opisać szczegółowo wszystkie pomoce: mikropożyczka wypłacona przez PUP, świadczenie postojowe z ZUS, zwolnienie ze składek w trzech miesiącach, dofinansowanie do wynagrodzeń w trzech miesiącach, subwencja z PFR.
  W punkcie C.8 wniosku o grant należy wykazać każdą otrzymaną pomoc publiczną otrzymaną w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19 wskazując dla każdej oddzielnie wartość, datę otrzymanie, rodzaj i formę, podmiot udzielający pomocy oraz podstawę prawną zgodnie otrzymaną decyzją/umową/zaświadczeniem.
 140. Czy firma, która otrzymała subwencję  z PFR może ubiegać się o pomoc u Państwa za ten sam okres ?
  Skorzystanie z innej pomocy udzielanej w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19 nie wyklucza z możliwości ubiegania się o grant. Należy mieć jednak na uwadze, że warunkiem uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego jest zapewnienie, że w zakresie grantu nie dojdzie do podwójnego finansowania wydatków, tj. dofinansowanie otrzymane w formie stawki jednostkowej w ramach grantu nie zostanie przeznaczone na:
  a)całkowite lub częściowe, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku dwukrotnie ze środków publicznych krajowych bądź europejskich,
  b)sfinansowanie kosztów objętych niekomercyjnym wsparciem pożyczkowym, kredytowym bądź gwarancyjnym;
  c)zapłacenie podatków, w tym podatku VAT lub innej opłaty w sytuacji kiedy istnieje prawna możliwość ich odzyskania.
 141. Jeśli prowadzę firmę z mężem, przy czym jestem zgłoszona jako osoba współpracująca i nie mam innych tytułów do ubezpieczeń to mąż może złożyć wniosek na subwencje na dwie osoby (FTE 2) czy tylko na siebie (FTE1)?
  Na potrzeby kalkulacji FTE należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy, zatem osoba współpracująca nie posiadająca umowy o pracę nie może być wliczona do wskaźnika FTE.
 142. Czy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą jedynie w formie spółki cywilnej i sam nie zatrudnia pracowników, ani także nie zatrudnia pracowników w spółce cywilnej może ubiegać się o grant jako osoba samozatrudniona? Czy wówczas ubiegać się o grant może tylko w ramach spółki cywilnej, przy czym wspólnicy nie są zatrudnieni na umowę o pracę a spółka nie ma również innych pracowników?
  Z udzielanych odpowiedzi wynika prawo wyboru – jako osobny podmiot lub wspólnik spółki cywilnej, jednakże czy fakt nieprowadzenia działalności poza działalnością s.c. jest przeciwwskazaniem dla ubiegania się o grant przez tego przedsiębiorcę samodzielnie?
  W związku z uzyskaniem stanowiska pozwalającego na przyjęcie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców,  zmianie ulega dotychczasowe podejście w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych.  Uznaje się, iż  osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1. Wobec powyższego o grant może ubiegać się spółka cywilna niezatrudniająca pracowników. Wówczas FTE dla spółki będzie równe liczbie jej wspólników.
  Natomiast wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna.
  Odpowiedź nieaktualna. Aktualne stanowisko dostępne pod adresem: https://warp.org.pl/dotacje/przedsiebiorca/grant-na-kapital-obrotowy/wazne-informacje/
 143. W regulaminie udzielania grantów jest informacja, że adres e-mail użyty do logowania jest jednocześnie adresem e-mail na który będą wysyłane wszystkie komunikaty i dokumenty dotyczące złożonego wniosku grant. W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem czy można użyć wielokrotnie jednego adresu e-mail? a więc e-mail użyty do logowania będzie taki sam dla kilku przedsiębiorstw i tym samym do odbioru wszystkich dokumentów związanych z grantem. Czy każdy przedsiębiorca musi logować się na swoim indywidualnym nie powtarzalnym się dla innych wniosków e-mailu?
  Informujemy, że na jeden adres e-mail można utworzyć jedno konto w generatorze wniosków i wysłać jeden wniosek o grant.
 144. Wraz ze wspólnikiem prowadzimy działalność w ramach spółki cywilnej. Nie prowadzimy innych działalności. Nie jesteśmy zatrudnieni w innych miejscach.  Nie mamy ze spółką zawartych umów o pracę.Rozliczamy się na zasadzie podziału zysków. Każdy z nas osobno płaci składki ZUS i podatek dochodowy. Nie zatrudniamy pracowników. Czy możemy składać wiosek o grant w ramach spółki i określić nasz współczynnik FTE jako 2? (nie mamy umów o pracę ze spółką) Czy w związku w tym, że nie mamy umów możemy wniosek złożyć jako osoby samozatrudnione? Czy może jest tak, że nasza sytuacja eliminuje całkowicie możliwość złożenia wniosku o grant?
  W związku z uzyskaniem stanowiska pozwalającego na przyjęcie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców,  zmianie ulega dotychczasowe podejście w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych.  Uznaje się, iż  osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1. Wobec powyższego o grant może ubiegać się spółka cywilna niezatrudniająca pracowników. W opisanym przypadku FTE dla spółki wyniesie 2.
  Jednocześnie w przypadku, kiedy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką, nie mogą wnioskować o grant indywidualnie jako osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnione).
 145. Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, działalność ta prowadzona jest w ramach spółki cywilnej. Jest dwóch wspólników: ja i druga osoba, ale każdy ze wspólników ma zarejestrowaną działalność gospodarczą na siebie. Czy wniosek o granty może złożyć każdy wspólnik osobno? Czy musimy składać wniosek jako spółka?
  W opisanym przypadku wniosek o grant może złożyć spółka cywilna wskazując FTE=2.
  Natomiast wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna.
  Odpowiedź nieaktualna – w części przekreślonej. Aktualne stanowisko dostępne pod adresem: https://warp.org.pl/dotacje/przedsiebiorca/grant-na-kapital-obrotowy/wazne-informacje/
 146. Czy weksel in blanco i deklaracja wekslowa jest podpisywana tylko przez Grantobiorcę, czy ktoś musi poręczać weksel?
  Zgodnie z zapisami w § 12 ust. 20 Regulaminu udzielania grantów Wystawcą weksla in blanco jest Grantobiorca, natomiast poręczycielami weksla in blanco są osoby uprawnione do reprezentacji Grantobiorcy zgodnie z dokumentem rejestrowym (np. członkowie zarządu, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu komplementariusza). Poręczycielami weksla in blanco w przypadku zabezpieczenia składanego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólników spółki cywilnej pozostających w związku małżeńskim i nie posiadających rozdzielności majątkowej są dodatkowo współmałżonkowie tych osób, chyba, że zawarta została rozdzielność majątkowa.
 147. Czy po podpisaniu umowy i złożeniu zabezpieczenia konieczne będzie złożenie wniosku o zaliczkę w systemie SL? Jeżeli tak, to czy będzie konieczność składania wniosku rozliczającego zaliczkę. Czy zaliczka będzie wypłacana bez składania dodatkowych dokumentów?
  Grant będzie wypłacany po podpisaniu umowy i złożeniu zabezpieczenie, bez konieczności składania dodatkowych dokumentów/wniosków.
 148. Wskaźnikiem w projekcie jest  C.5. WSKAŹNIK SPECYFICZNY – Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa. Czy grantobiorca powinien utrzymać działalność również w okresie trwałości – min. 3 lata?
  Nie. Grantobiorca jest zobowiązany wyłącznie do utrzymania prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej taką liczbę miesięcy kalendarzowych (licząc od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku o grant) jaka stanowi odpowiednik liczby użytej do obliczenia wysokości grantu (1,2 lub 3 miesiące).
 149. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą z siedzibą województwie kujawsko-pomorskim, ale faktycznie działalność jest wykonywana w Gnieźnie i w Pile (województwo wielkopolskie). Oba miejsca prowadzenia działalności są uwidocznione w CEDIG na dzień 31.12.2019. Czy mogę występować o grant na kapitał obrotowy w województwie wielkopolskim?
  Jeżeli jednoosobowa działalność gospodarcza posiada stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej poza województwem wielkopolskim, nie jest uprawniona do ubiegania się o grant w ramach projektu „WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA”.
 150. Prowadzę z żoną spółkę cywilną. Obecnie działamy wspólnie tylko w spółce cywilnej. Udziały w spółce mamy równe 50%/50%. Nie mamy ze swoją spółką podpisanej umowy o pracę, bo na to nie pozwalają przepisy. Nie mamy zatrudnionych pracowników, tylko pracujemy sami. Regularnie opłacamy podatek dochodowy i podatek VAT. Spółka jest aktywna. Jak złożyć wniosek aby był prawidłowy i zgodny z przepisami. Czy jako spółka czy każde z nas z osobna. Czy może nie należ się nam pomoc.
  W związku z uzyskaniem stanowiska pozwalającego na przyjęcie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców,  zmianie ulega dotychczasowe podejście w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych.  Uznaje się, iż  osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1. Wobec powyższego o grant może ubiegać się spółka cywilna niezatrudniająca pracowników. W opisanym przypadku FTE dla spółki wyniesie 2.
  Jednocześnie w przypadku, kiedy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką, nie mogą wnioskować o grant indywidualnie jako osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnione).
 151. Czyli rozumiem, że jak spłaciliśmy wszystkie zaległości z roku 2019 w tym roku i na dzień dzisiejszy nie mamy zaległości to nie możemy ubiegać się o grant? Czy trzeba posiadać zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu na dzień 31 grudnia 2019 czy na dzień złożenia wniosku?
  Jeżeli Wnioskodawca posiadał zaległość na dzień 31.12.2019r. nie może ubiegać się o grant. Na etapie składania wniosku wystarczające jest oświadczenie Wnioskodawcy, natomiast w terminie późniejszym spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie zaświadczenia z ZUS i US.
 152. Jak należy liczyć przychód w przypadku osoby samozatrudnionej i będącej jednocześnie komandytariuszem w spółce tj. z obu źródeł czy tylko jako osoba samozatrudniona?
  Do przychodów z działalności dla udowodnienia spadku obrotów o co najmniej 30% należy uwzględnić przychód (wartość sprzedaży) tylko z jednoosobowej działalności gospodarczej, bez uwzględniania przychodu ze spółki komandytowej.
 153. Uruchomienie generatora wniosków o grant nastąpi na koniec lipca. Czy można będzie porównać spadek obrotów lipiec 2020 do czerwiec 2020 (lipiec 2019)?
  Regulamin nie wyklucza porównania spadku obrotów za lipiec 2020 do czerwca 2020 lub do lipca 2019. Niemniej jednak Grantodawca może wówczas poprosić o dodatkowe wyjaśnienie wystąpienia negatywnych skutków ekonomicznych z powodu COVID-19 dopiero w lipcu 2020.
 154. Jeśli nabór zostanie ogłoszony w lipcu, to czy miesiąc lipiec zaliczany jest do miesiąca utrzymania działalności. Czy wskazanie należy rozpocząć od miesiąca sierpnia?
  Zgodnie z Regulaminem udzielania grantów wymagany okres utrzymania działalności liczony będzie od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku o grant. Zatem jeśli nabór zostanie ogłoszony w lipcu działalność będzie trzeba utrzymać przez trzy kolejne miesiące, tj. sierpień, wrzesień, październik 2020.
 155. Czy w uzasadnieniu wniosku o grant spadek obrotów musi dotyczyć miesięcy  następujących po sobie, czy może to być np. kwiecień do lutego? Spadek obrotów był stopniowy, ale w ostateczności mniejszy o 40% na przestrzeni 3 miesięcy?
  Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 Regulaminu udzielania grantów Grantobiorcą może być podmiot, który m.in. znalazł się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. jego obroty w dowolnym miesiącu począwszy od marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku spadły o co najmniej 30%. Nie można zatem porównać kwietnia do lutego.
 156. Czy jeśli firma obniżyła wymiar czasu pracy części pracowników o 20%, to czy wtedy w/w pracownicy  są liczeni do ogólnego wskaźnika zatrudnionych osób w firmie, czy przeliczamy te cząstkowe etaty w pełne etaty? Dodatkowo zatrudnia pracowników na umowę – zlecenie czy oni także są wliczani do obliczenia wskaźnika FTE?
  Na potrzeby kalkulacji FTE należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy. Osób zatrudnionych na umowę zlecenie nie należy brać pod uwagę przy wyliczaniu wskaźnika FTE.
 157. Czy w części „C1” Informacje ogólne w podpunkcie 1.3 – „Wnioskodawca znalazł się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej w związku z wystąpieniem pandemii COVID – 19” – czy zaznaczenie w tym punkcie „NIE” dyskwalifikuje spółkę z możliwości otrzymania grantu?
  Zgodnie z Regulaminem udzielania grantów (§ 6 ust. 1 pkt 3) Grantobiorcą może być podmiot, który znalazł się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. jego obroty w dowolnym miesiącu począwszy od marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku spadły o co najmniej 30%. Podmiot, który nie spełnia tego  warunku nie może ubiegać się o grant.
 158. Czy osoby samozatrudnione rozliczające się w formie ryczałtu również mogą składać wnioski?
  Osoby rozliczające podatek w formie ryczałtu również mogą ubiegać się o grant.
 159. W momencie gdy ruszy nabór wniosków o granty dla mikroprzedsiebiorców, czy profil zaufany do podpisu będzie wystarczający czy będzie musiał być podpis elektroniczny żeby złożyć wniosek.
  Profil zaufany ani podpis elektroniczny nie będzie wymagany do złożenia wniosku online.
 160. Na jakim etapie projektu konieczne jest przedstawienie weksli?
  Zgodnie z zapisami § 12 ust. 21 Regulaminu udzielania grantów Grantobiorca zobowiązany jest do złożenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową w terminie do 45 dni od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu.
 161. Po wysłaniu wersji elektronicznej wniosku w generatorze, konieczne jest dostarczenie dokumentacji do biura projektu. W ramach tego należy dostarczyć dokumentację aplikacyjną, co się na to składa? Co powinno być dostarczone do Państwa?
  Po wysłaniu wersji elektronicznej należy dostarczyć wersję papierową wniosku o grant oraz Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19. Pliki wygenerują się w generatorze wniosków.
 162. Jakim kursem EURO należy posłużyć się aby obliczyć wartość rocznego obrotu i podać go w punktach 2.2.1.; 2.2.2.; 2.2.3. wniosku ?
  Wyrażone w PLN wielkości dotyczące rocznych obrotów przelicza się na EUR według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.
 163. W jaki sposób należy udowodnić, że wnioskodawca nie znajdowała się w trudnej sytuacji 31.12.2019 r.?
  Informujemy, że Grantobiorcą nie może być przedsiębiorstwo, które nie znajdowało się w trudnej sytuacji 31 grudnia 2019 r. w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014. Powyższe należy zatem ustalić w oparciu o zapisy ww. rozporządzenia na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej i innej przedsiębiorstwa.
 164. Jaki jest wymagany minimalny okres prowadzenia działalności?
  Zgodnie z regulaminem Grantobiorcą może być przedsiębiorstwo, w tym osoby samozatrudnione, które prowadziły działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r. Natomiast jeżeli chodzi o okres prowadzenia działalności po otrzymaniu grantu, to Grantobiorca zobowiązany jest do utrzymania działalności przez okres jaki został użyty do obliczenia wysokości grantu (1,2 lub 3 miesiące) liczone od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku o udzielenie grantu.
 165. Czy firma powstała w 2019 roku, nie zatrudniająca na umowę o pracę żadnej osoby na dzień 31.12.2019, zatrudniająca 5 os. na czerwiec/lipiec 2020, będzie mogła uzyskać wsparcie?
  Na potrzeby kalkulacji FTE należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy. Wartość wskaźnika ustala się według stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o grant, lecz nie wyższego niż zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019r. Zatem pomimo zatrudnienia w 2020 roku 5 pracowników nie mogą być oni wliczeni do FTE.
  Jednocześnie informujemy, iż jeżeli ww. firma jest jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnienie) może wnioskować o grant wskazując FTE=1.
 166. Jak, na potrzeby programu definiuje się nagły niedobór lub brak płynności finansowej? Jak będzie to weryfikowane?
  W Regulaminie zostało doprecyzowane, że Grantobiorcą może być przedsiębiorstwo, które m.in. znalazło się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. jego obroty w dowolnym miesiącu począwszy od marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku spadły o co najmniej 30%. Wobec czego warunek nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej będzie uznany za spełniony na podstawie wykazania spadku obrotów o co najmniej 30%.
 167. Czy jednostka budżetowa Gminy (nie posiada wpisu w CEiDG oraz KRS) ale ma spadek przychodów może ubiegać się o przedmiotowy grant spełniając pozostałe warunki?
  Projekt skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw, w tym osób samozatrudnionych. Jednostka budżetowa nie jest przedsiębiorstwem, zatem nie kwalifikuje się do ubiegania się o grant.
 168. Czy fundacja może być Grantobiorcą w rozumieniu regulaminu konkursu?
  Fundacja posiadająca wpis do rejestru przedsiębiorców KRS może ubiegać się o grant.
 169. Spółka cywilna ma 4 wspólników (brak umów o pracę w spółce), trzech wspólników prowadzi działalność tylko w spółce, jeden wspólnik prowadzi działalność w spółce i osobną działalność, w której zatrudnia jednego pracownika od stycznia 2019 roku i jednego od 1 lipca 2020r. Czy jako spółka możemy wnioskować o grant? Czy wszyscy wspólnicy spółki mogą osobno wnioskować o grant? Czy wspólnik, który prowadzi osobną działalność i zatrudnia jednego pracownika może złożyć wniosek o grant z tytułu osobnej działalności? Czy może złożyć dwa wnioski o grant w spółce i w osobnej działalności?
  W związku z uzyskaniem stanowiska pozwalającego na przyjęcie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców,  zmianie ulega dotychczasowe podejście w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych.  Uznaje się, iż  osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1
  a) O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. W opisanym przypadku FTE=4.
  b) Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas:
  – w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności,
  – w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką,
  c) Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie.
  W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie.
 170. Pracownik był zatrudniony na 1/2 etatu. Od 1 lipca 2020 roku (w ramach tej samej umowy o pracę)  aneksem powiększyliśmy wymiar czasu pracy do pełnego etatu. Czy przy składaniu wniosku FTE będzie równało się 1, czy też FTE będzie równało się 0?
  Wskaźnik FTE ustala się według stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o grant, lecz nie wyższego niż zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019r. Zatem jeżeli pracownik był zatrudniony na ½ etatu na dzień 31.12.2019r., FTE=0.
 171. W przypadku gdy na dzień 31 grudnia 2019 działalność była zawieszona a wznowienie nastąpiło w lutym 2020 można ubiegać się  o grant?
  Zgodnie z założeniami projektu Grantobiorcą może być przedsiębiorstwo, w tym osoby samozatrudnione, które na dzień 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku o grant prowadził działalność gospodarczą. Wobec powyższego działalność, która była zawieszona na dzień 31.12.2019r. nie spełnia ww. warunku ubiegania się o grant.
 172. Jak prawidłowo obliczyć a następnie udokumentować spadek obrotów o co najmniej 30%?
  Zgodnie z definicją obrotu wskazaną w §2 Regulaminu udzielania grantów obrotem jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Podmioty, które są zwolnione z podatku VAT wykazują obroty brutto, natomiast płatnicy podatku VAT wykazują obroty netto.
  W jej rozumieniu poprzez przychody ze sprzedaży (obroty) należy rozumieć:
  a) sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracjach VAT lub ewidencji JPK_VAT – w stosunku do Grantobiorców, będących czynnymi podatnikami VAT,
  b) przychód w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT, stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT – w stosunku do Grantobiorców:
  – będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),
  – będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,
  – świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),
  – niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), oraz
  – rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  c) kwotę oszacowaną przez Grantobiorcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do podmiotu korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).
  W odniesieniu do powyższego sposobu rozumienia przychodów za źródło weryfikacji wielkości obrotów wskazywanych we wniosku o grant należy przyjąć co do zasady:
  Ad. a) deklarację VAT lub ewidencję JPK_VAT
  Ad. b) w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej: wyciąg z kont potwierdzających wielkość sprzedaży, Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ewidencję przychodów,
  Ad. c) raporty miesięczne z kas rejestrujących (dokumentujące sprzedaż bezrachunkową) oraz zestawienie faktur dokumentujących sprzedaż (sprzedaż rachunkowa).
  Mając na uwadze powyższe zapisy należy uznać, iż to w gestii przedsiębiorcy leży ocena, czy otrzymana subwencja ma bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych towarów lub usług świadczonych przez podatnika.
 173. Czy dla potrzeb ustalenia spadku obrotów Spółka winna wziąć obrót z ksiąg kont przychodowych czy obrót wykazany w deklaracji VAT?
  Spółka będąca czynnym podatnikiem VAT powinna wykazać obrót wykazany w deklaracji VAT.
 174. We wniosku o grant – pkt.C2. należy wykazać obroty w konkretnych wskazanych miesiącach. Jakie obroty należy wykazać, tj. obroty wykazywane dla podatku dochodowego czy obroty wykazane dla potrzeb podatku VAT w JPK. Z uwagi na wystawiane faktury zaliczkowe i końcowe te obroty różnią się.
  Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. W jej rozumieniu, w przypadku Grantobiorców, będących czynnymi podatnikami VAT, poprzez przychody ze sprzedaży (obroty) należy rozumieć sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracjach VAT lub ewidencji JPK_VAT.
 175. Czy mogę się ubiegać o grant mając kod PKD 66.22.Z?
  Tak, może Pan ubiegać się o grant.
 176. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie punktu z regulaminu, konkretnie chodzi o § 6 pkt 3 ppkt h). Mowa jest o wykluczeniu zastrzeżonej branży: działalność instytucji finansowych, bankowej oraz sektora kas spółdzielczych. Czy chodzi tutaj o banki, duże firmy pożyczkowe czy też o prowadzących działalność gospodarczą na przykład pośrednictwa finansowego z PKD 64.99 Z ?
  Działalność prowadzona w ramach kodu PKD 64.99.Z należy również uznać za działalność wykluczoną.
 177. Czy jak moje PKD są następujące: 66.19.Z oraz 66.22.Z i dysponuję tylko pełnomocnictwami z różnych Firm, do wprowadzania danych Klientów, przetwarzania danych, sprawdzania  ich tożsamości oraz czy są dla Nich oferty, a także do podpisywania w imieniu niektórych Firm umów, czy mogę ubiegać się o  GRANT? Prowadzę tylko działalność usługową i nie udzielam z własnych środków pożyczek Klientom, podczas wizyty Klienta w moim biurze wprowadzam tylko dane Klienta do systemu i informuję, czy są dla Nich oferty oraz wysyłam podpisaną przez Klientów dokumentację do Firm pożyczkowych, które wypłacają Klientom środki w przypadku pozytywnej decyzji. Wszystkie wymagania zdefiniowane w zakładce dotacje, umieszczone na Państwa stronie spełniam.
  W sytuacji, gdy działalność prowadzona jest w ramach kodów PKD 66.19.Z oraz 66.22.Z przedsiębiorca może ubiegać się o grant.
 178. Czy subwencję z PRF należy wliczyć do przychodu?
  Zgodnie z definicją obrotu wskazaną w §2 Regulaminu udzielania grantów obrotem jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Podmioty, które są zwolnione z podatku VAT wykazują obroty brutto, natomiast płatnicy podatku VAT wykazują obroty netto.W jej rozumieniu poprzez przychody ze sprzedaży (obroty) należy rozumieć:
  a) sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracjach VAT lub ewidencji JPK_VAT – w stosunku do Grantobiorców, będących czynnymi podatnikami VAT,
  b) przychód w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT, stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT – w stosunku do Grantobiorców:
  – będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),
  – będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,
  – świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),
  – niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), oraz
  – rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  c) kwotę oszacowaną przez Grantobiorcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do podmiotu korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).
  W odniesieniu do powyższego sposobu rozumienia przychodów za źródło weryfikacji wielkości obrotów wskazywanych we wniosku o grant należy przyjąć co do zasady:
  Ad. a) deklarację VAT lub ewidencję JPK_VAT,
  Ad. b) w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej: wyciąg z kont potwierdzających wielkość sprzedaży, Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ewidencję przychodów,
  Ad. c) raporty miesięczne z kas rejestrujących (dokumentujące sprzedaż bezrachunkową) oraz zestawienie faktur dokumentujących sprzedaż (sprzedaż rachunkowa).
  Mając na uwadze powyższe zapisy należy uznać, iż to w gestii przedsiębiorcy leży ocena, czy otrzymana subwencja ma bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych towarów lub usług świadczonych przez podatnika.
 179. Czy może ubiegać się o grant na kapitał obrotowy  firma o nr PKD 66.22.Z Działalność Agentów i Brokerów Ubezpieczeniowych i czy ta firma zaliczana jest do instytucji finansowych?
  W sytuacji, gdy działalność prowadzona jest w ramach kodu PKD 66.22.Z przedsiębiorca może ubiegać się o grant.
 180. Sposób naliczenia FTE w przypadku wspólników spółki cywilnej działających jedynie na zasadzie spółki cywilnej, nie będących zatrudnionych na umowę o pracę w tej spółce a nieprowadzącymi innej działalności gospodarczej – o sytuacji spółek cywilnych mówią pytania 56, 57, 58 oraz 96). Przy podaniu cyfry zero oznacza to, że wyklucza nas to z możliwości ubiegania się o wsparcie? 7 845,11 x 0 da wynik zerowy. Jako spółka działamy od 17.01.2012, miesiące 04-05 rok do roku mamy stratę 100 % (195 205,25 zł w roku 2019 do 0 zł w roku 2020). Mam zatem nadzieję, że nie wykluczy to nas z projektu.
  Zgodnie z KOMUNIKATEM NR 1 z dnia 5 sierpnia 2020 stanowiącym doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych:
  W związku z uzyskaniem stanowiska pozwalającego na przyjęcie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców,  zmianie ulega dotychczasowe podejście w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. Uznaje się, iż  osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1
  – O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna.
  – Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką.
  – Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie.
  W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie.
 181. Prowadzę mały sklep spożywczy osiedlowy. Moim przeważającym kodem PKD jest 47.19 ale mam w sprzedaży również alkohol. Czy w takiej sytuacji należę do osób wykluczonych z możliwości ubiegania się o dotację na kapitał obrotowy dla samozatrudnionych?
  Podmiot prowadzący osiedlowy sklep spożywczy (kod PKD 47.19) nie jest wykluczony z możliwości ubiegania się o grant.

Newsletter klientów WARP