Od 6 marca 2023 r.  obowiązywać będzie nowy regulamin projektu (wersja 2.0)

Główna zmiana to  podwyższenie limitu dofinansowania dla uczestnika usługi do kwoty 10 000 zł .

  • 5 punkt 7a)

W celu zapewnienia jak największej efektywności wydatkowania środków określono następujące limity:

Co do zasady łączna wartość dofinansowania usług rozwojowych w całym okresie realizacji projektu dla jednego Uczestnika usługi nie przekracza kwoty 10.000 (weryfikowane np. po nr Pesel), bez względu na wartość tej usługi.

  • 4 punkt 8

Co do zasady nabór każdorazowo dotyczy usług rozwojowych, których termin rozpoczęcia wypada nie wcześniej niż 30 i nie później niż 90 dni kalendarzowych po złożeniu Formularza zgłoszeniowego. Usługa powinna zakończyć  się do dnia 10 września 2023 r. Formularze zgłoszeniowe, w których wskazane będą usługi rozwojowe wykraczające poza ww. okresy mogą nie podlegać rozpatrzeniu.


Od 1 lutego 2023 r.  obowiązywać będzie nowy regulamin projektu (wersja 1.9)

Zmiana nastąpi w sposobie weryfikacji ceny przez Operatora.

W celu porównania cen usług weryfikowana będzie cena za osobogodzinę netto. Weryfikacja odbywa się na podstawie Porównywarki cen usług zamieszczonej na stronie BUR: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/porownywarka

Za rynkowe uznawane będą ceny netto usług, nieprzekraczające III kwartyla dla danej podkategorii usługi.


Od 23 stycznia 2023 r.  obowiązywać będzie nowy regulamin projektu (wersja 1.8)

Zmiana nastąpi w §5 punkt 7 b) – zmianie ulega wysokość limitu na Przedsiębiorstwo:

Co do zasady łączna wartość dofinansowania usług rozwojowych w całym okresie realizacji projektu dla jednego Przedsiębiorstwa nie przekracza kwoty 100.000,00 zł (weryfikowane po nr NIP), bez względu na wartość tej usługi,przy zachowaniu limitu określonego ppkt a)2 .


Od 28 listopada 2022 r.  obowiązywać będzie nowy regulamin projektu (wersja 1.7)

Zmiana nastąpi w §5 punkt 7 b) – zostaje dodany warunek poniżej:

[1]   Do limitu firmy, wskazanego w  § 5  punkt 7 b) Regulaminu projektu,  nie wlicza się wsparcia udzielonego dla osób przybyłych z Ukrainy po 24.02.2022 r, w wyniku działań wojennych w tym kraju.  Powyższe obowiązuje do czasu wpływu Formularzy zgłoszeniowych, w których kwota na ten cel narastająco wyniesie 350 000  zł.  Komunikat o wykorzystaniu kwoty niewliczanej do limitu firmy zostanie dodatkowo opublikowany na stronie projektu.


Od 11 października 2022 r.  zmiana Regulaminu projektu. Najważniejsze zmiany:

§2 pkt 35 Uczestnik Projektu wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 miesięcy do dnia złożenia Formularza Zgłoszeniowego (…)

§5 pkt 7a W celu zapewnienia jak największej efektywności wydatkowania środków określono następujące limity: a) Co do zasady łączna wartość dofinansowanych usług rozwojowych w całym okresie realizacji projektu dla jednego Uczestnika usługi nie przekracza kwoty 6.000,00 (weryfikowane np. po nr Pesel), bez względu na wartość tej usługi,

§2 pkt 22 (…)Z zastrzeżeniem: Osoby wskazane w podpunktach a i b pozostają zatrudnione przez Przedsiębiorcę, (który kieruje ich na usługę) nieprzerwanie co najmniej 90 dni do dnia złożenia formularza zgłoszeniowego¹, przy jednoczesnym wykonywaniu pracy w wymiarze min. ½ etatu tj. min. 80 godzin miesięcznie. (…)

¹Nie dotyczy osób przybyłych z Ukrainy po 24.02.2022r. w związku z konfliktem na terytorium tego kraju (na etapie rekrutacji do projektu konieczne jest udokumentowanie statusu tych osób)

Realizacja projektu „Usługi rozwojowe szansą na sukces” została wydłużona do 30.09.2023 r.

Od dnia 11.10.2022 r. pojawi się na stronie projektu nowa wersja Generatora wniosku. Przypominamy zatem, że zgodnie z regulaminem projektu: Złożenie  wniosku wypełnionego za pomocą nieobowiązującej wersji Generatora wniosków może skutkować odrzuceniem wniosku.


UWAGA!

Trwa nabór Formularzy zgłoszeniowych do Projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces.
Formularze należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie dokumentu w aktualnym Generatorze wniosku.

W odniesieniu do złożonych formularzy zgłoszeniowych, informujemy, iż:

1)    Administratorem Państwa  danych osobowych jest  w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO  2007-2013 i 2014-2020 –Województwo Wielkopolskie mające siedzibę przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Natomiast w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.


Od 1.04.2022 r. zmiana Regulaminu projektu. Kluczowa zmiana:

§4 Proces rekrutacji
3. Nabór dotyczy wielokrotnego udziału Uczestnika (Pracownika) w Projekcie (weryfikowanego po numerze Pesel lub innym znaku identyfikacyjnym), przy założeniu, że wnioskowana kwota nie przekroczy ogólnego limitu wskazanego w §5 punkt 7.


UWAGA!

Zgodnie ze stanowiskiem IZ WRPO 2014+ możliwa do akceptacji cena dla usług w podkategorii Medycyna estetyczna i kosmetologia nie może przekroczyć kwoty 219,62 brutto za osobogodzinę.

 

 

 

Newsletter klientów WARP