Klauzula informacyjna wydarzenia

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) i przepisów prawa powszechnie obowiązującego w tym zakresie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. przy ul. Piekary 19, 61-823 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
  1. udziału w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach itp. organizowanych w ramach Funduszy Europejskich;
  2. informacyjno-promocyjnych związanych z Funduszami Europejskimi;
  3. rozliczenia szkoleń, konferencji, spotkań, itp.;
  4. prowadzenia czynności kontrolnych;
  5. badań ewaluacyjnych;
  6. statystycznych;
  7. archiwizacji.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy:
  1. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w zakresie dotyczącym upublicznienia wizerunku;
  2. w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. przy ul. Piekary 19, 61-823 Poznań, e-mail: info@warp.org.pl
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat licząc od roku następnego w którym zakończono sprawę zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w planowanych szkoleniach, konferencjach, spotkaniach itp.
 7. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadku, o którym mowa w pkt. 3.1.
 8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku o którym mowa w pkt. 3.1.
 9. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, w przypadku, o którym mowa w pkt. 3.1 i gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne w zakresie WRPO 2014+.
 13. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wysyłając formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb organizacji szkoleń i spotkań przez WARP Sp. z o.o.

Newsletter klientów WARP