Nabór do działania 8.1 PO IG – I konkurs 2012

 

 

Nabór wniosków do działania 8.1 PO IG – I konkurs 2012 roku.

 

 

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca
Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”

w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013

ogłasza konkurs projektów
w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej
w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl
w terminie: od 26 marca 2012 r. do 20 kwietnia 2012 r.,
w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30

 

 

 

Kolejność składania wniosków o dofinansowanie nie będzie brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu dofinansowania w działaniu 8.1 PO IG.

 

 

UWAGA!!!

 

 

Pragniemy poinformować o głównych zmianach w dokumentacji konkursowej:

1. W Regulaminie przeprowadzania konkursu wskazano szczegółowy, otwarty katalog błędów formalnych niepodlegających możliwości poprawy.

2. Rozszerzono katalog dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie (załącznik nr 2 do RPK).

3. We wzorze wniosku o dofinansowanie i Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie uwzględniono zmiany związane z uruchomieniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ponadto we wniosku o dofinansowanie dodano kolejny punkt w deklaracji wnioskodawcy, jak również doprecyzowano część zapisów Instrukcji.

4. W Przewodniku po kryteriach rozszerzono opisy dotyczące zakresu oceny formalnej, dopuszczalnej poprawy i błędów niepodlegających poprawie. Ocena formalna nie może prowadzić do zmiany, poprawy lub uzupełnienia części C i D wniosku o dofinansowanie. Wszelkie stwierdzone tzw. „oczywiste pomyłki” lub niespójności w ramach merytorycznej części C lub D wniosku, nie skutkujące negatywną oceną merytoryczną, należy uzgadniać pisemnie w trybie wyjaśnień na etapie oceny merytorycznej, a następnie – jeśli dotyczy – zaktualizować w odpowiednich załącznikach do umowy (dotyczy: wskaźników oraz przebiegu rzeczowo-finansowego),

5. W części dotyczącej oceny merytorycznej rozgraniczono zakres oceny kryteriów „Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu” i „Środki będą wykorzystane w sposób efektywny (relacja nakład/rezultat)”. Doprecyzowano, że do każdej nowej cechy proponowanej e-usługi powinien zostać przypisany osobny parametr.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z nową dokumentacją konkursową, w szczególności z zasadami przeprowadzania oceny formalnej, które zostały doprecyzowane i uporządkowane.

 

 

SZCZEGÓŁY (link )

 

 WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

09 czerwca 2022

Webinarium pt. „Jessica2 – zrewitalizuj swoją okolicę z Funduszami Europejskimi”.

Chcesz zrealizować projekt rewitalizacji obszarów zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo? Chcesz skorzystać ze wsparcia z funduszy? To spotkanie jest dla Ciebie! Dołącz do bezpłatnego webinarium! Celem webinarium będzie przedstawienie informacji o wsparciu zwrotnym przeznaczonym na rewitalizację obszarów problemowych na terenie woj. wielkopolskiego. Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego w Kaliszu.  Zaplanowane webinarium kierowane jest do podmiotów z obszaru woj. wielkopolskiego m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, szkoły wyższe, jednostki naukowe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych, instytucje otoczenia biznesu, administracja rządowa, partnerzy społeczni i gospodarczy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, podmioty ekonomii społecznej, podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na webinarium pt. „Jessica2 – zrewitalizuj swoją okolicę z Funduszami Europejskimi” Webinarium odbędzie się w czwartek 09 czerwca 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00  online na platformie Zoom. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 07 czerwca do godziny 12.00. Formularz znajduje poniżej informacji o webinarium. W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online. Organizator:Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu prowadzony przez WARP Sp. z o.o.ul. Zacisze 2, 62-800 Kalisz tel. 61 65 06 371, 61 65 06 372e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.plZałączniki:Program spotkania W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.   [formidable id="124"]

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN