Nowe usługi KSU!

 

Informujemy, iż z dniem 27 lutego br. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. przystąpiła do realizacji projektu pt. „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

W ramach realizacji projektu prowadzone są dwa Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług – w LESZNIE i w PILE.

 

Oferta kompleksowych usług informacyjnych i doradczych Punktów Konsultacyjnych skierowana jest do osób zamierzających uruchomić własną firmę jak również do przedsiębiorców i obejmuje: usługę informacyjną, opiekę nad klientem, asystę w podejmowaniu działalności gospodarczej oraz asystę w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

USŁUGA INFORMACYJNA odpowiada na potrzeby związane z uruchomieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie:


• administracyjno-prawnych aspektów zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej,
• zatrudniania cudzoziemców,
• świadczenia usług na odległość, w tym elektronicznych,
• prawa ochrony konkurencji,
• społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR),
• ochrony własności intelektualnej,
• systemów jakości ISO 9001 i HACCP,
• rozwoju zasobów ludzkich,
• wykorzystywania technologii informacyjnych,
• ochrony interesów klientów, konsumentów (wykorzystanie BIK, baz ZBP),
• możliwości uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł,
• wymogów ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw,
• prawa zamówień publicznych,
• zakresu korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP,
• podstawowych informacji nt. usług specjalistycznych KSU,
• inne, stwierdzone w trakcie diagnozy.
Skorzystanie z usługi informacyjnej jest całkowicie bezpłatne.

 

OPIEKA NAD KLIENTEM oferowana jest w przypadku, gdy diagnoza potrzeb wykazała, że skorzystanie z dostępnej w KSU usługi specjalistycznej pomoże klientowi w prowadzeniu firmy. Usługa ta obejmuje:


• diagnozę potrzeb klienta i możliwości w zakresie skorzystania z usługi specjalistycznej dostępnej w KSU,
• asystę przy wyborze usługodawcy usługi specjalistycznej oraz przy rozpoczęciu współpracy z usługodawcą specjalistycznym,
• asystę przy podpisaniu umowy na realizację usługi specjalistycznej,
• pomoc konsultanta PK KSU w trakcie korzystania z usługi specjalistycznej przez klienta.
Do usług specjalistycznych KSU zalicza się np. usługa doradcza proinnowacyjna polegająca na przeprowadzeniu audytu technologicznego, usługa finansowa – pożyczka, doradztwo w optymalizacji kosztów, usługi szkoleniowe, itd. Specjalnym rodzajem usługi jest usługa w zakresie rozliczania projektów dostępna dla klientów, którzy realizują projekty w ramach działań wdrażanych przez PARP (PO KL i PO IG).
Skorzystanie z usługi „opieka nad klientem” jest całkowicie bezpłatne.

 

ASYSTA W ROZPOCZYNANIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ to usługa doradcza dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą składająca się z następujących elementów:


1) wstępnej diagnozy potrzeb klienta,
2) konsultacji nt. profilu planowanej działalności,
3) analizy SWOT planowanej działalności,
4) analizy form i źródeł finansowania działalności,
5) pomocy w przygotowaniu biznesplanu,
6) wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
7) przygotowania dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej,
8) pomocy w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG oraz dokonywania zmian w dalszym etapie jej prowadzenia.
Usługa asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej dofinansowana jest w 90% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Klient pokrywa jedynie 10% ceny usługi tj. 10,00 PLN za 1 godzinę usługi. Przewidywany maksymalny czas na jej realizację wynosi do 16 godzin.

 

ASYSTA W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ to usługa doradcza dla przedsiębiorców składająca się z następujących elementów:


I: diagnozy potrzeb biznesowych klienta,
II: wsparcia doradczego w zakresie:
– spełniania wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
– marketingu przedsiębiorstwa,
– organizacji przedsiębiorstwa,
– finansów przedsiębiorstwa.
Usługa asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej jest dofinansowana w 90% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Klient pokrywa jedynie 10% ceny usługi tj. 10,00 PLN za 1 godzinę usługi. Przewidywany maksymalny czas na jej realizację wynosi do 24 godzin.

 


Serdecznie zapraszamy zainteresowanych do korzystania z usług Punktów Konsultacyjnych KSU.

 

Dane teleadresowe Punktów Konsultacyjnych KSU znajdują się w zakładce „Punty Konsultacyjne KSU” pod linkiem: http://www.warp.org.pl/punkty-konsultacyjne-ksu/kontakt-z-punktami-konsultacyjnymi-ksu.htmlWRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

09 czerwca 2022

Webinarium pt. „Jessica2 – zrewitalizuj swoją okolicę z Funduszami Europejskimi”.

Chcesz zrealizować projekt rewitalizacji obszarów zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo? Chcesz skorzystać ze wsparcia z funduszy? To spotkanie jest dla Ciebie! Dołącz do bezpłatnego webinarium! Celem webinarium będzie przedstawienie informacji o wsparciu zwrotnym przeznaczonym na rewitalizację obszarów problemowych na terenie woj. wielkopolskiego. Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego w Kaliszu.  Zaplanowane webinarium kierowane jest do podmiotów z obszaru woj. wielkopolskiego m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, szkoły wyższe, jednostki naukowe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych, instytucje otoczenia biznesu, administracja rządowa, partnerzy społeczni i gospodarczy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, podmioty ekonomii społecznej, podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na webinarium pt. „Jessica2 – zrewitalizuj swoją okolicę z Funduszami Europejskimi” Webinarium odbędzie się w czwartek 09 czerwca 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00  online na platformie Zoom. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 07 czerwca do godziny 12.00. Formularz znajduje poniżej informacji o webinarium. W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online. Organizator:Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu prowadzony przez WARP Sp. z o.o.ul. Zacisze 2, 62-800 Kalisz tel. 61 65 06 371, 61 65 06 372e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.plZałączniki:Program spotkania W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.   [formidable id="124"]

Rozwój zawodowy pracowników oraz sprawne rozwiązywanie sporów gospodarczych –relacja ze spotkania.

31 maja br. w Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu, odbyło się spotkanie biznesowe dotyczące rozwoju zawodowego pracowników. Wydarzenie otworzyli Wojciech Kruk, prezydent WIPH oraz Krzysztof Urbaniak, Prezes Zarządu Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Chcę podziękować za bardzo dobrą współpracę z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową na rzecz przedsiębiorców z naszego województwa.- w swojej wypowiedzi, Prezes WARP podkreślił także ponad 18-letnie doświadczenie spółki we wsparciu sektora MŚP. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się w jaki sposób pozyskać dofinansowanie do szkoleń i kursów. Jednym z prelegentów była Anna Nadstawska, kierownik zespołu Usług Rozwojowych WARP, która przedstawiła możliwości płynące z dofinansowania do szkoleń zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Głównym celem projektu "Usługi rozwojowe szansą na sukces"  jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców z Poznania, z sektora MŚP oraz ich pracowników, w szczególności w branżach strategicznych dla regionu tzw. smart specialisation,  osób w wieku 50 lat więcej oraz o niskich kwalifikacjach. – podkreśliła Anna Nadstawska. Poznaliśmy szczegóły dotyczące naboru do projektu oraz zasady funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych. Mieliśmy także okazję posłuchać niezwykle ciekawego case study Wiceprezydenta WIPH, Tomasza Działyńskiego dzielącego się spostrzeżeniami związanymi z niwelowaniem sporów gospodarczych poprzez arbitraż. Ogrom wiedzy oraz możliwość zadawania pytań sprawiły, że uczestnicy spotkania otrzymali niezbędną wiedzę, która ma szansę przyczynić się do rozwoju kolejnych firm i pracowników z Wielkopolski.  

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN