Nabór wniosków dla uczestników projektu FirmaOK

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Przez samozatrudnienie swoje życie zmienię

Szanowni Państwo,

Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
w ramach Projektu rozpocznie się o godz. 8.00 dnia 05.02.2018 r. i potrwa do godz. 18.00 dnia 19.02.2018 r.

 

Niniejszy wniosek składany jest w dwóch egzemplarzach. Załącznikiem do każdego wniosku jest wypełniony biznesplan. Wniosek i biznesplan muszą być podpisane w wyznaczonych do tego miejscach.

 

Prosimy, aby każdy z Wniosków z załączonym biznesplanem był spięty np. wpięty w skoroszyt, zbindowany, zszyty itp. i złożony w zamkniętej, zaklejonej kopercie z opisem ” Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” i podaniem imienia i nazwiska Uczestnika Projektu.

Dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie w godzinach pracy Biurze Projektu, pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, osobiście, pocztą zwykłą lub kurierską (decyduje data wpływu do biura).

Na prośbę Uczestnika Projektu może zostać wydane pisemne potwierdzenie dostarczenia wniosku. Wnioski, które wpłyną po terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

Dokumenty

 

 

 

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN