Jak uzyskać dotację? Krok po kroku…

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w dwóch naborach:

 

I nabór w okresie 18.06.2018-20.07.2018

Dokumentacja dotycząca I naboru dostępna jest tutaj

Przewidywany termin założenia działalności gospodarczej – styczeń 2019

 

II nabór w okresie 07.01.2019-01.02.2019

UWAGA! Nabór został wydłużony do 15.02.2019!

Dokumentacja dotycząca II naboru dostępna jest tutaj

Przewidywany termin założenia działalności gospodarczej – czerwiec 2019

 

Aby starać się o dotację na rozpoczęcie działalności i wsparcie pomostowe trzeba przede wszystkim zapoznać się z zapisami Regulaminu oraz w pierwszej kolejności złożyć w WARP Sp. z o.o. Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami w wersji papierowej podpisanej przez Kandydata.

UWAGA!
Do Formularza rekrutacyjnego należy załączyć Oświadczenie uczestnika projektu, Deklarację uczestnictwa w projekcie oraz Oświadczenie_działalność prowadzona przez członka rodziny.

 

Jak to działa?

Formularz rekrutacyjny

Formularz należy składać w terminie naboru tj. dla Naboru I w okresie 18.06.2018-20.07.2018 lub dla Naboru II w okresie 07.01.2019-01.02.2019.

Formularz rekrutacyjny składa się z 3 części: danych identyfikacyjnych Kandydata, danych dotyczących kwalifikacji Kandydata wraz z krótkim opisem planowanej działalności gospodarczej oraz oświadczeń. Dokument należy wypełnić z należytą starannością odpowiadając na pytania w nim zawarte. Najlepiej przygotować dokument w wersji elektronicznej, wydrukować i podpisany złożyć w jednej z 4 lokalizacji, o których mowa poniżej.

UWAGA: w Naborze I składa się dwa dokumenty: Wstępny formularz rekrutacyjny oraz Formularz rekrutacyjny – opis planowanej działalności, natomiast w Naborze II składa się tylko jeden dokument – Formularz rekrutacyjny, który dostępny jest tutaj.

Rozmowa z doradcą zawodowym

Po złożeniu Formularza i jego ocenie przez Komisję Rekrutacyjną Kandydat kierowany jest na rozmowę z doradcą zawodowym. Rozmowa ta to diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej polegająca na indywidualnych konsultacjach, w ramach których doradca zawodowy przeprowadzi wywiad i test psychologiczno–zawodowy kandydatów do projektu. W trakcie spotkania doradca zawodowy dokonuje weryfikacji predyspozycji Kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym np. cech osobowościowych, poziom motywacji, samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i analitycznego myślenia, sumienność.

Szkolenia

Po zsumowaniu punktów uzyskanych z oceny Formularzy rekrutacyjnych oraz rozmowie z doradcą zawodowym, a także po doliczeniu punktów dodatkowych 75 osób kierowanych jest do etapu szkoleniowego. Przewidziano dwa szkolenia:

  • ABC Przedsiębiorczości z uwzględnieniem aspektów inteligentnych specjalizacji oraz odnawialnych źródeł energii

Szkolenie 5-dniowe

  • Biznes Plan – warsztaty

Szkolenie 3-dniowe

W trakcie szkoleń zapewnione jest całodniowe wyżywienie oraz zwrot kosztów opieki nad osobą zależną, w tym dzieci do lat 7.

Wniosek o wypłatę oraz Biznes Plan

Wszystkie osoby, które wzięły udział w etapie szkoleniowym sporządzają i składają Wniosek o wypłatę dotacji jednorazowej i wsparcia pomostowego oraz Biznes Plan. W dokumentach wskazany jest opis działalności, analiza marketingowa obejmująca opis produktów/usług, klientów, rynku, konkurencji oraz planowanych działań promocyjnych. Konieczne jest też wskazanie wydatków inwestycyjnych oraz opisanie na jakie cele zostanie przeznaczona comiesięczna pomoc finansowa. Należy również opisać wykształcenie i doświadczenie zawodowe Kandydata, kwalifikacje planowanego do zatrudnienia personelu oraz sposób przygotowania projektu. Dalej podawane są informacje o przewidywanych przychodach i kosztach.

Wypłata wsparcia finansowego

Wypłata dotacji jednorazowej następuje w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego i złożenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Wypłata pierwszej transzy wsparcia pomostowego następuje na podstawie deklaracji ZUS RUA.

Wypłata kolejnych transz wsparcia pomostowego następuje na podstawie przesyłanych co miesiąc dokumentów potwierdzających zapłatę składek ZUS właściciela.

 

Ile muszę mieć środków?

Płatnik Podatku VAT:

Dotacja: 23.861,15 PLN

Wkład własny: 2.238,85 PLN

Podatek VAT (również pokrywany ze środków własnych Kandydata): 6.003,00 PLN

Razem: 32.103,00

Moje środki: 8.241,85 PLN

 

Osoba niebędąca płatnikiem podatku VAT:

Dotacja: 23.861,15 PLN

Wkład własny: 2.238,85 PLN

Podatek VAT: 0,00 PLN

Razem: 26.100,00 PLN

Moje środki: 2.238,85 PLN

 

Dokumenty można składać w następujących lokalizacjach:

Siedziba WARP Sp. z o.o.:
Biuro projektu: 
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
Telefon: 61 65 63 500
e-mail: firmaiTy@warp.org.pl
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Oddział WARP Sp. z o.o. w Pile:
Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
telefon : 61 65 06 180
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach:
– poniedziałek 7:00 – 17:00
– wtorek – piątek 7:00 – 15:00

Oddział WARP Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu:
Poznańska 33, budynek C (pok. 15, 16), 64-300 Nowy Tomyśl
telefon: 61 65 06 371, 61 65 06 372
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach:
– poniedziałek 7:30 – 17:30
– wtorek – piątek 7:30 – 15:30.

 

Masz pytanie?
Zapraszamy do kontaktu:

Biuro projektu: 
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań

Telefon: 61 65 06 214, 61 65 06 259, 61 65 06 260, 61 65 06 240 lub 61 65 63 500

e-mail: firmaiTy@warp.org.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN