PROJEKT ZAKOŃCZONY – Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu (okres realizacji 1.03.2017- 29.02.2020) – dotacje na szkolenia i diagnoza potrzeb

Grupa docelowa- MMŚP (w tym właściciele i pracownicy), z siedzibą (lub oddziałem) w subregionie poznańskim (powiat obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski, m. Poznań).

1. Dofinansowanie usług rozwojowych dla osób w wieku 50+

 

Maksymalny poziom dofinansowania – 80% kosztów usługi rozwojowej

Uwaga! Refundacji podlegają wyłącznie koszty uczestnictwa w usługach rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych oznaczonych jako współfinansowane z EFS.

2. Diagnoza potrzeb szkoleniowych dla firmy

Poziom dofinansowania – 100% ceny netto usługi

FAQ – Najczęściej zadawane pytania
1. Jak poprawnie złożyć formularz zgłoszeniowy? 2. W jakiej wysokości można uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe? 3. Jaka jest kwota dofinansowania dla firm mających siedzibę lub oddział w Poznaniu? 4. Czy jest możliwość dofinansowania usług rozwojowych dla firmy z siedzibą poza subregionem poznańskim. Firma (jednoosobowa działalność gospodarcza) ma oficjalną siedzibę w Bydgoszczy, jednakże działalność prowadzona jest głównie na terenie Poznania. 5. Kiedy otrzymam ID wsparcia? 6. Jak zapisać się na usługę, kiedy jestem osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą? 7. Jak zapisać na usługę pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorców? 8. Czy uczestnik usługi musi być zameldowany na terenie subregionu poznańskiego? 1. Jak poprawnie złożyć formularz zgłoszeniowy? W pierwszej kolejności należy pobrać ze strony internetowej WARP aktualną dla danego naboru wersję Generatora wniosków. Po wypełnieniu formularza należy zapisać go jako wersja kompletna, a następnie plik (w rozszerzeniu .warp) wysłać na adres: wniosek.uslugirozwojowe@warp.org.pl w trakcie trwania naboru. Ważne, aby w jednej wiadomości mailowej wysłać tylko jeden formularz zgłoszeniowy. Wiadomości mailowe zawierające zarówno więcej niż jeden załącznik, jak i załącznik z formularzem zgłoszeniowym utworzonym w PDF mogą zostać odrzucone przez system. Na adres e-mail, z którego Przedsiębiorca wysłał Formularz, przekazywane jest wygenerowane automatycznie potwierdzenie skutecznego dostarczenie formularza. Kolejna wiadomość stanowi informację o numerze nadanym formularzowi zgłoszeniowemu, który został zarejestrowany przez system. Otrzymany numer należy zapisać, tak aby móc sprawdzić na opublikowanej po zamknięciu naboru liście rankingowej, czy formularz zgłoszeniowy został zarekomendowany do dofinansowania. Uwaga: Obowiązkiem Przedsiębiorcy jest zapewnienie działającego prawidłowego adresu poczty elektronicznej. 2. W jakiej wysokości można uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe? Informujemy, iż zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji i uczestnictwa łączna wartość dofinansowanych usług rozwojowych w całym okresie realizacji projektu dla jednego uczestnika projektu (przedsiębiorcy i/lub jednego pracownika wydelegowanego przez Przedsiębiorcę) nie może przekroczyć kwoty 3.000,00 zł (weryfikowane po nr PESEL/danych osobowych), bez względu na wartość tej usługi. Dodatkowo poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej (jednego szkolenia) każdorazowo określony jest jako procent kosztów takiej usługi (maksymalnie 80%). W sytuacji, w której procent wartości kosztów usługi (szkolenia) stanowi kwotę wyższą niż 3 000,00 zł, wsparcie udzielane jest tylko do ww. kwoty. W związku z powyższym Przedsiębiorcy nie są zobligowani do korzystania wyłącznie z usług, których łączny koszt wynosi do 3 000,00 zł na osobę. Z kolei łączna wartość dofinansowanych usług rozwojowych w całym okresie realizacji projektu dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty 50.000,00 zł (weryfikowane po nr NIP), bez względu na wartość tej usługi, przy równoczesnym zachowaniu limitu dofinansowania dla jednego Uczestnika. Przedsiębiorca może skorzystać ze wsparcia w okresie realizacji projektu wielokrotnie, ale przy zachowaniu ww. limitów. Dodatkowo Przedsiębiorca musi zachować ustalone dla Podmiotowego Systemu Finansowania limit na dane województwo. W województwie wielkopolskim jest to kwota 100 000 zł. na firmę i 5 000 zł. na usługę dla jednego pracownika. 3. Jaka jest kwota dofinansowania dla firm mających siedzibę lub oddział w Poznaniu? Zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa łączna wartość dofinansowanych usług rozwojowych w całym okresie realizacji projektu dla jednego przedsiębiorcy nie przekracza kwoty 50.000,00 zł (weryfikowane po nr NIP), bez względu na wartość tej usługi, przy zachowaniu limitu określonego w § 8 ust. 1 pkt a). Ponadto, zgodnie z ww. regulaminem uczestnikiem projektu są wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu poznańskiego województwa wielkopolskiego oraz ich pracownicy z obszaru subregionu poznańskiego województwa wielkopolskiego (powiat obornicki, powiat poznański, powiat szamotulski, powiat średzki, powiat śremski, powiat m. Poznań). Dodatkowo informujemy, iż uczestnik projektu nie musi być zameldowany na terenie subregionu poznańskiego. 4. Czy jest możliwość dofinansowania usług rozwojowych dla firmy z siedzibą poza subregionem poznańskim. Firma (jednoosobowa działalność gospodarcza) ma oficjalną siedzibę w Bydgoszczy, jednakże działalność prowadzona jest głównie na terenie Poznania. Zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa uczestnikiem projektu są wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu poznańskiego województwa wielkopolskiego oraz ich pracownicy z obszaru subregionu poznańskiego województwa wielkopolskiego (powiat obornicki, powiat poznański, powiat szamotulski, powiat średzki, powiat śremski, powiat m. Poznań). W związku z powyższym, jeżeli siedziba firmy mieści się wyłącznie w Bydgoszczy i nie posiada oddziału w powiatach wskazanych powyżej, nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie u Operatora na ww. region, tj. WARP sp. z o. o. Ponadto informujemy, iż w Bazie Usług Rozwojowych, w zakładce Dofinansowanie, można sprawdzić, kto jest Operatorem usługi rozwojowej w poszczególnych województwach. 5. Kiedy otrzymam ID wsparcia? Zapis na usługę przy wykorzystaniu ID wsparcia możliwy jest nie wcześniej niż w dniu, kiedy umowa wsparcia zostanie podpisana przez ostatnią ze stron (Przedsiębiorca, WARP Sp. z o. o.). Przedsiębiorcy, którzy znajdą się na liście rankingowej danego naboru otrzymają na wskazany do kontaktu adres e-mail wersję elektroniczną umowy wsparcia wraz z załącznikami, z prośbą o jej wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie do siedziby WARP Sp. z o. o. w dwóch egzemplarzach. Następnie umowa podpisywania jest przez operatora (WARP Sp. z o. o.) i odsyłana na właściwy adres przedsiębiorstwa. Niezwłocznie po podpisaniu umowy przez Operatora w systemie BUR zostaje nadany numer ID umożliwiający skorzystanie z usługi z uwzględnieniem przyznanego wsparcia. Zapisy na usługi dokonane wcześniej lub z pominięciem nadanego numeru ID nie będą mogły zostać rozliczone w ramach umów wsparcia. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż nadanie ww. numeru ID przez Operatora możliwe jest wyłącznie w odniesieniu do podmiotów zarejestrowanych w BUR. 6. Jak zapisać się na usługę, kiedy jestem osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą? W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, aby skorzystać z usługi szkoleniowej lub usługi doradczej skierowanej do osób (np. mentoring) zamieszczonej w Bazie Usług Rozwojowych konieczne jest „dodanie” na profilu przedsiębiorstwa właściciela firmy jako pracownika. Konieczność ta wynika z faktu, iż uczestnikiem usługi, który ma osiągnąć cel edukacyjny/rozwojowy, będzie osoba fizyczna (samozatrudniona), a nie przedsiębiorca. W „Formularzu zgłoszenia na usługę” należy wskazać samozatrudnionego (właściciela), który zostanie delegowany na usługę. Powyższe oznacza w praktyce, że przedsiębiorca powinien utworzyć dla siebie dwa profile: profil użytkownika indywidualnego (identyfikowany po numerze PESEL) oraz profil użytkownika instytucjonalnego (identyfikowany po numerze NIP oraz REGON). Kojarzenie ze sobą ww. profili możliwe jest z widoku profilu uczestnika instytucjonalnego, w ramach zakładki „Pracownicy” („Dodaj pracownika”). Skuteczne dodanie pracownika następuje w wyniku zaakceptowania przez pracownika systemowego zaproszenia wygenerowanego z konta przedsiębiorcy otrzymanego na skrzynkę pocztową. W celu dokonywania akcji na profilu uczestnika instytucjonalnego, należy po zalogowaniu się do Bazy Usług Rozwojowych wybrać przycisk „chcę pracować jako uczestnik instytucjonalny”. Przelogowanie na danego uczestnika instytucjonalnego następuje po wybraniu przycisku „pracuj jako”. Zapisu uczestnika na usługę dokonać należy z profilu uczestnika instytucjonalnego. W celu dokonania zgłoszenia w pierwszej kolejności odszukać należy właściwą kartę usługi. Po wybraniu usługi rozwojowej zostaną wyświetlone jej dane szczegółowe, gdzie będzie możliwość zgłoszenia się lub zgłoszenia swoich pracowników do uczestnictwa poprzez wybranie przycisku „zapisz się na usługę”. Skuteczny zapis pracownika na daną usługę odbywa się w momencie, kiedy w „Formularzu zapisu na usługę” zostanie wskazany konkretny pracownik, którzy ma wziąć udział w szkoleniu, a następnie zostanie wskazany (obok nazwiska pracownika) numer ID Wsparcia. W przypadku usług z możliwością dofinansowania niezbędne jest również wypełnienie dodatkowych informacji o uczestniku usługi na jego profilu indywidualnym. Jednocześnie zachęcamy do korzystania z instrukcji systemu dostępnej pod adresem: uslugirozwojowe.parp.gov.pl 7. Jak zapisać na usługę pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorców? W trakcie zapisów na usługę szkoleniową lub usługę doradczą skierowaną do osób (np. mentoring) przedsiębiorcy są zobligowani wskazać w „Formularzu zapisu na usługę” pracowników, którzy będą delegowani, oraz ID Wsparcia, z którego będą korzystać. Do tego konieczne jest posiadanie w Bazie Usług Rozwojowych indywidualnego konta przez KAŻDEGO zgłaszanego pracownika (niezbędna rejestracja oraz aktywacja konta przez pracownika). Przedsiębiorca może wtedy „zaprosić” każdą z tych osób i powiązać pracownika ze swoim profilem uczestnika instytucjonalnego. Kojarzenie ze sobą ww. profili możliwe jest z widoku profilu uczestnika instytucjonalnego, w ramach zakładki „Pracownicy” („Dodaj pracownika”). Skuteczne dodanie pracownika następuje w wyniku zaakceptowania przez pracownika systemowego zaproszenia wygenerowanego z konta przedsiębiorcy otrzymanego na skrzynkę pocztową. W celu dokonywania akcji na profilu uczestnika instytucjonalnego, należy po zalogowaniu się do Bazy Usług Rozwojowych wybrać przycisk „chcę pracować jako uczestnik instytucjonalny”. Przelogowanie na danego uczestnika instytucjonalnego następuje po wybraniu przycisku „pracuj jako”. Zapisu uczestnika na usługę dokonać należy z profilu uczestnika instytucjonalnego. W celu dokonania zgłoszenia w pierwszej kolejności odszukać należy właściwą kartę usługi. Po wybraniu usługi rozwojowej zostaną wyświetlone jej dane szczegółowe, gdzie będzie możliwość zgłoszenia się lub zgłoszenia swoich pracowników do uczestnictwa poprzez wybranie przycisku „zapisz się na usługę”. Skuteczny zapis pracowników na daną usługę odbywa się w momencie, kiedy w „Formularzu zapisu na usługę” zostaną wskazani konkretni pracownicy, którzy mają wziąć udział w szkoleniu, a następnie zostanie wskazany (obok nazwiska pracownika) numer ID Wsparcia. W przypadku usług z możliwością dofinansowania niezbędne jest również wypełnienie dodatkowych informacji o uczestniku usługi na jego profilu indywidualnym. Jednocześnie zachęcamy do korzystania z instrukcji systemu dostępnej pod adresem: uslugirozwojowe.parp.gov.pl 8. Czy uczestnik usługi musi być zameldowany na terenie subregionu poznańskiego? Uczestnik projektu nie musi być zameldowany na terenie subregionu poznańskiego. Weryfikacji podlega adres siedziby (oddziału) przedsiębiorstwa, w którym ww. osoba jest zatrudniona. Mając powyższe na uwadze informujemy, iż kwota dofinansowania dla firm mających siedzibę lub oddział w Poznaniu wynosi maksymalnie 50 000,00 zł (przy uwzględnieniu intensywności wsparcia) a łączna wartość dofinansowanych usług rozwojowych w całym okresie realizacji projektu dla jednego uczestnika projektu (przedsiębiorcy i/lub jednego pracownika wydelegowanego przez Przedsiębiorcę) nie może przekroczyć kwoty 3.000,00 zł. Powrót. UWAGA! Odpowiedzi na stronie są zgodne z aktualnie brzmiącym regulaminem. Najnowsza wersja regulaminu jest dostępna tutaj. Dokumentacja dla poszczególnych naborów może się różnić. Zadaj pytanie: [formidable id=39] Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 6.5 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Jak uzyskać dotacje? Krok po kroku…
Procedura przyznania dofinansowania w WARP trwa maksymalnie 14 dni kalendarzowych. USŁUGA ROZWOJOWA Jak przebiega realizacja Usług Rozwojowych? Pracownika na Usługę Rozwojową kieruje pracodawca. ETAP I - wybierz Usługę Rozwojową 1. Wybierz usługę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb dostępną w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). 2. Wygeneruj kartę Usługi Rozwojowej  (Drukuj do PDF). 3. Ze strony warp.org.pl.  pobierz Generator wniosku  (Generator działa tylko dla Windows) – aplikację, która pomoże w  wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. 4. Wypełniony formularz zapisz na komputerze i wyślij na adres email: wniosek.uslugirozwojowe@warp.org.pl w terminie naboru wniosków. (Pamiętajcie by w mailu załączyć jedynie kompletny formularz zgłoszeniowy.) ETAP II - weryfikujemy i przyznajemy wsparcie 1. WARP weryfikuje i zatwierdza formularz zgłoszeniowy. 2. Zostajesz poinformowany o możliwości zawarcia umowy wsparcia (otrzymujesz promesę) 3. Podpisujemy z Tobą umowę i wystawiamy zaświadczenie udzielonej pomocy de minimis (jeśli dotyczy). Etap III - realizujesz Usługę Rozwojową 1. Zarejestruj swoją firmę i profil pracownika w Bazie Usług Rozwojowych. 2. Dokonaj zgłoszenia na wybraną Usługę Rozwojową. 3. Weź udział w wybranej Usłudze Rozwojowej. Etap IV - czas na ocenę i refundację 1. Wypełnij ankietę oceniającą usługę, która mieści się w Bazie Usług Rozwojowych. 2. Przedstaw nam dokumenty rozliczeniowe (faktura, potwierdzenie płatności,potwierdzenie uczestnictwa w Usłudze Rozwojowej) 3. Dokonujemy refundacji poniesionych przez Ciebie kosztów. DIAGNOZA POTRZEB Jak przebiega Usługa Diagnozy Potrzeb? Etap I - zgłoś zapotrzebowanie na Usługę Diagnozy 1. Ze strony warp.org.pl. pobierz Generator wniosku (Generator działa tylko dla Windows) – aplikację, która pomoże w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. 2. Wypełniony formularz zapisz na komputerze i wyślij na adres email: wniosek.uslugirozwojowe@warp.org.pl w terminie naboru wniosków. ETAP II - weryfikujemy dokumenty i przyznajemy wsparcie 1. WARP weryfikuje i zatwierdza formularz zgłoszeniowy. 2. Zostajesz poinformowany o możliwości zawarcia umowy i przeprowadzenia diagnozy. 3. Podpisujemy umowę i wystawiamy zaświadczenie udzielonej pomocy de minimis. Etap III - realizujemy Usługę Diagnozy 1. Współpracujemy 2. WARP realizuje Usługę Diagnozy. 3. Podpisujesz protokół potwierdzający realizację usługi. Szczegółowe procedury zostały opisane w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa. Masz pytanie? Napisz do nas... [formidable id=39]

O projekcie USŁUGI ROZWOJOWE
 Usługi Rozwojowe Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o, realizuje projekt: "Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu”. Cel: wsparcie rozwojowe na rzecz MŚP z siedzibą (lub oddziałem) w subregionie poznańskim (powiat obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski, m. Poznań): a) pozwalające na adaptację do zmian w gospodarce, w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, wykorzystania nowych technologii czy zarządzania kapitałem ludzkim, b) w zakresie rozwoju kompetencji i kwalifikacji osób pracujących w MŚP, w tym w wieku 50+ oraz o niskich kwalifikacjach, w szczególności usługi szkoleniowe dostosowujące do potrzeb pracodawcy. Przedsiębiorcy z sektora MMŚP mogą wysłać swoich pracowników na szkolenia lub skorzystać z usługi doradczej. Wszystko to, przy refundacji nawet do 80% ponoszonych kosztów. Termin realizacji projektu: do lutego 2020 r. Wsparcie w ramach projektu jest skoncentrowane w szczególności na: pracownikach 50+, pracownikach o niskich kwalifikacjach, branżach o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla Wielkopolski (smart specialisation), usługach rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, szkoleniach pracowników z zakresu kompetencji cyfrowych. I.    Usługi rozwojowe • Maksymalne kwoty dofinansowania : 4 000 zł/Pracownik oraz 50 000 zł/Firma (podane limity mogą ulec zmianie) Maksymalne poziomy dofinansowania w ramach pomocy de minimis: - Mikroprzedsiębiorstwa - 80% - Małe przedsiębiorstwa - 70% - Średnie przedsiębiorstwa - 50 % Pracownika na Usługę Rozwojową kieruje pracodawca. Grupa docelowa: MŚP (z uwzględnieniem właścicieli i kadry zarządzającej), w tym przechodzących procesy adaptacyjne, modernizacyjne i restrukturyzacyjne oraz osoby pracujące w MŚP. Uwaga! Refundacji podlegają wyłącznie koszty uczestnictwa w usługach rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych oznaczonych jako współfinansowane z EFS. II.    Diagnoza • Kwoty dofinansowania: 1 200 zł dla firmy Poziom dofinansowania - 100% Grupa docelowa: MMŚP, w tym przechodzące procesy adaptacyjne, modernizacyjne i restrukturyzacyjne. Jak wnioskować o wsparcie? Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy Generator wniosku – aplikację, która pomoże Państwu w sprawnym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Pobierz generator wniosku! Formularz w wersji elektronicznej należy wysłać w terminie naboru na adres e-mail: wniosek.uslugirozwojowe@warp.org.pl. Krok po kroku... Więcej informacji. Usługi Rozwojowe w liczbach: 2 970 firm z sektora MŚP skorzysta z Usług Rozwojowych. 8 910 pracowników skorzysta z Usług Rozwojowych w tym 1 070 w zakresie kompetencji cyfrowych, 2 175  w wieku 50+, 2 852 o niskich kwalifikacjach. 13 % dofinansowania przeznaczamy na wsparcie MŚP działających w branżach Smart Specialisation. 564 firmom przedstawimy diagnozę potrzeb rozwojowych! Wartość projektu wynosi 30 147 480, 00 PLN z czego dofinansowanie z UE: 25 625 358, 00 PLN Uprzejmie informujemy, iż pytania dotyczące Projektu "Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu" mogą Państwo kierować do pracowników Działu Rozwoju w dni robocze w godzinach od 8:00-15:00 pod numerem telefonu 61/65 63 500 (sekretariat) lub na adres mailowy: uslugirozwojowe@warp.org.pl Zapraszamy do kontaktu. Zadaj pytanie: [formidable id=39] Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 6.5 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN