FAQ – Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi do projektu.

 

 

Pytanie nr 1

Jak poprawnie złożyć formularz zgłoszeniowy?

W czasie trwania naboru należy pobrać ze strony internetowej Operatora aktualną dla danego naboru wersję Generatora wniosków. Po wypełnieniu formularza należy zapisać go jako wersja kompletną a następnie ww. plik wysłać na adres: wniosek.uslugirozwojowe@warp.org.pl w trakcie trwania naboru.

Ważne, aby w jednej wiadomości mailowej wysłać tylko jeden formularz zgłoszeniowy. Wiadomości mailowe zawierające zarówno więcej niż jeden załącznik, jak i załącznik z formularzem zgłoszeniowym utworzonym w PDF mogą zostać odrzucone przez system. Na adres e-mail, z którego Przedsiębiorca wysłał Formularz, przekazywane jest wygenerowane automatycznie potwierdzenie skutecznego dostarczenie formularza.

Kolejna wiadomość stanowi informację o numerze nadanym formularzowi zgłoszeniowemu, który został zarejestrowany przez system.

Uwaga: Obowiązkiem Przedsiębiorcy jest zapewnienie działającego prawidłowego adresu poczty elektronicznej.

 

Pytanie nr 2

Jak wnioskować o usługę doradczą dostępną w Bazie Usług Rozwojowych?

Usługa doradcza skierowana jest dla Przedsiębiorstwa. Zgodnie z regulaminem BUR, cena zawarta w Karcie usługi odnosi się do całej usługi. W Formularzu zgłoszeniowym należy ww. cenę podzielić przez liczbę osób, które będą w niej uczestniczyły. Od ceny jednostkowej (przypadającej na 1 osobę) zostanie w generatorze wniosków wyliczone dofinansowanie, przypadające na każdego uczestnika, co w sumie przełoży się na cenę całej usługi doradczej. 

 

Pytanie nr 3

Czy w przypadku posiadania oddziału firmy w Poznaniu, uczestnik usługi musi być zameldowany na terenie tego miasta?

Uczestnik projektu nie musi być zameldowany na terenie miasta Poznania. Weryfikacji podlega adres siedziby/ oddziału przedsiębiorstwa, w którym ww. osoba jest zatrudniona.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgodnie z regulaminem projektu:

Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 mające swoją siedzibę lub jednostkę organizacyjną na obszarze miasta Poznania w województwie wielkopolskim oraz ich pracownicy zgodnie z definicją zawartą w  §2 pkt 22,  z obszaru miasta Poznania w województwie wielkopolskim. Z zastrzeżeniem(…)

Zatem możliwe jest kwalifikowanie kosztów usługi skierowanych do pracowników wykonujących pracę w oddziale firmy, zlokalizowanej na obszarze miasta Poznania, w woj. wielkopolskim.

 

Pytanie nr 4

Kiedy nadawany jest ID wsparcia?

Zapis na usługę przy wykorzystaniu ID wsparcia możliwy jest nie wcześniej niż w dniu, kiedy umowa wsparcia zostanie podpisana przez ostatnią ze stron (Przedsiębiorca, WARP Sp. z o. o.).

Przedsiębiorcom, których Formularz zgłoszeniowy nie zawiera błędów,  Operator na wskazany do kontaktu adres e-mail wysyła wersję elektroniczną umowy wsparcia wraz z załącznikami, z prośbą o jej wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie do siedziby WARP Sp. z o. o. w dwóch egzemplarzach. Następnie umowa podpisywania jest przez operatora (WARP Sp. z o. o.) i odsyłana na właściwy adres przedsiębiorstwa. Niezwłocznie po podpisaniu umowy przez Operatora w systemie BUR zostaje nadany numer ID umożliwiający skorzystanie z usługi z uwzględnieniem przyznanego wsparcia.

Zapisy na usługi dokonane wcześniej lub z pominięciem nadanego numeru ID nie będą mogły zostać rozliczone w ramach umów wsparcia. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż nadanie ww. numeru ID przez Operatora możliwe jest wyłącznie w odniesieniu do podmiotów zarejestrowanych w BUR.

 

Pytanie nr 5

Czy właściciel przedsiębiorstwa może zostać uczestnikiem usługi rozwojowej?

Tak, zgodnie z regulaminem projektu Pracownik to:  personel w rozumieniu art. 5 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. zm.).

 

Zgodnie z ww. definicją  pracownikiem jest również właściciel, który zarządza swoim  przedsiębiorstwem.

 

Pytanie nr 6

Jak zapisać się na usługę, kiedy jestem osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą?

W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, aby skorzystać z usługi szkoleniowej lub usługi doradczej skierowanej do osób (np. mentoring) zamieszczonej w Bazie Usług Rozwojowych konieczne jest „dodanie” na profilu przedsiębiorstwa właściciela firmy jako pracownika. Konieczność ta wynika z faktu, iż uczestnikiem usługi, który ma osiągnąć cel edukacyjny/rozwojowy, będzie osoba fizyczna (samozatrudniona), a nie przedsiębiorca. Zapis na usługę następuje z PROFILU PRZEDSIĘBIORCY,  z dodaniem pracownika (samozatrudnionego – właściciela), który zostanie delegowany na usługę oraz dodaniem z listy rozwijanej przydzielonego nr ID, uprawniającego do skorzystania z usługi z dofinansowaniem.

W przypadku usług z możliwością dofinansowania niezbędne jest również wypełnienie dodatkowych informacji o uczestniku usługi na jego profilu indywidualnym.

Jednocześnie zachęcamy do korzystania z instrukcji systemu dostępnej pod adresem: uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

Pytanie nr 7

Czy Przedsiębiorca bądź uczestnik usługi dla złożenia wniosku musi posługiwać się podpisem kwalifikowanym?

Nie, żaden z etapów projektu nie wymaga użycia podpisu kwalifikowanego.

 

Pytanie nr 8

Jakie dokumenty źródłowe konieczne są dla złożenia wniosku?

Procedura co do zasady nie wymaga uzupełnienia wniosku dokumentami źródłowymi. Rekrutacja polega na wybraniu stosownej usługi rozwojowej i uzupełnieniu formularza zgłoszeniowego w  aktualnej wersji Generatora wniosków dostępnej na stronie internetowej Operatora. Wypełniony Formularz w wersji elektronicznej przesyła się na adres elektroniczny: wniosek.uslugirozwojowe@warp.org.pl.

W celu potwierdzenia podanych w formularzy zgłoszeniowym danych,  Operator może wezwać przedsiębiorcę do przedstawienia dokumentów na podstawie których ww. dokument został wypełniony, jak również może wezwać do dostarczenia dokumentów w celu weryfikacji poprawności wydatkowania środków publicznych.

 

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN