O Projekcie

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji Przedsiębiorców z firm zlokalizowanych w mieście Poznań w woj. wielkopolskim, z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników, poprzez dofinansowanie kosztów  udziału w usługach. rozwojowych, w okresie od 1.03.2020 r. do 28.05.2023 r.

W szczególności celem proj. jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób pracujących w MMŚP w wieku 50 lat i więcej oraz o niskich kwalifikacjach, w tym w zakresie kompetencji cyfrowych, a także wsparcie firm działających w branżach o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla regionu (smart specialisation).

Projekt realizowany jest z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zakładający dostępność wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 

L.P.

 

Wskaźniki produktu do osiągnięcia w ramach realizacji projektu

 

Wartość

1

Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (osoby )

505

2

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) (szt.)

 

1

3

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie  (osoby) – 5 050

 

5 880

4

Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie (szt.)

 

1 960

5

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie (osoby)

 

1 172

6

Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie (osoby)

 

1 537

7

Poziom otrzymanego dofinansowania przeznaczony na wsparcie mikro , małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie działających w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (smart specialisation) (szt.)

10

 

Poziom dofinansowania  (w ramach pomocy de minims) kosztów pojedynczej usługi rozwojowej  (np. usługi doradczej lub szkoleniowej rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) wynosi co do zasady nie mniej niż 50% kosztów usługi rozwojowej oraz nie może przekroczyć maksymalnie 80 % kosztów usługi rozwojowej.

Poziom dofinansowania zostanie zróżnicowany w oparciu o następujące założenia:

  1. a) wielkość przedsiębiorstwa:

  • 50 % poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw średnich,

  • 70 % poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw małych,

  • 80 % poziomu dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw,

  1. b) branże – zwiększenie poziomu dofinansowania o 20 p. proc. w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych i średnich przedsiębiorstw z branż o największym potencjale rozwojowym lub branż strategicznych dla danego regionu (smart specialisation), o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania,

  2. c) objęcie wsparciem pracowników powyżej 50 roku życia – zwiększenie poziomu dofinansowania usług rozwojowych o 20 p. proc., o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania,

  3. d) objęcie wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach – zwiększenie poziomu dofinansowania usług rozwojowych o 20 p. proc., o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania,

  4. e) usługi rozwojowe kończące się zdobyciem kwalifikacji (ZRK) – zwiększenie poziomu dofinansowania usług rozwojowych o 20 p. proc., o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania)

Uwaga! Refundacji podlegają wyłącznie koszty uczestnictwa w usługach rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych oznaczonych jako współfinansowane z EFS.

Jak wnioskować o wsparcie?

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy Generator wniosku – aplikację, która pomoże Państwu w sprawnym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Formularz w wersji elektronicznej należy wysłać w terminie naboru na adres e-mail: wniosek.uslugirozwojowe@warp.org.pl.

 (generator dostępny w zakładce DOKUMENTACJA PROJEKTU)

Uprzejmie informujemy, iż pytania dotyczące Projektu “Usługi rozwojowe szansą na sukces” mogą Państwo kierować do pracownika  Działu Informacji i Pozyskiwania Projektów,  w dni robocze w godzinach od 8:00-15:00 pod numerem telefonu 61/65 062 20 lub 61/65 63 500 (sekretariat) lub na adres mailowy: uslugirozwojowe@warp.org.pl

Zapraszamy do kontaktu.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN