Ważne informacje

Uwaga!

Trwa nabór Formularzy zgłoszeniowych do Projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces. 

Formularze należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie dokumentu w aktualnym Generatorze wniosku.


Od 1.04.2022 r. zmiana Regulaminu projektu. Kluczowa zmiana:

§4 Proces rekrutacji
3. Nabór dotyczy wielokrotnego udziału Uczestnika (Pracownika) w Projekcie (weryfikowanego po numerze Pesel lub innym znaku identyfikacyjnym), przy założeniu, że wnioskowana kwota nie przekroczy ogólnego limitu wskazanego w §5 punkt 7.

01.04.2022 r.


Kluczowe planowane zmiany w Regulaminie projektu, które będą obowiązywać od wznowienia naboru wniosków:

1. W definicji Pracownika :

Pracownik – personel w rozumieniu art. 5 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (…)

a) pracownicy (w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

b) osoby świadczącą usługi na podstawie umowy zlecenia, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (z wyłączeniem umów zleceń zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą) (…)

Z zastrzeżeniem :

Osoby wskazane w podpunktach a i b – pozostają zatrudnione przez Przedsiębiorcę, (który kieruje ich na usługę) nieprzerwanie co najmniej 90 dni do dnia złożenia formularza zgłoszeniowego przy jednoczesnym wykonywaniu pracy w wymiarze min. ½ etatu tj. min. 80 godzin miesięcznie. Zatrudnienie powinno obowiązywać co najmniej do dnia złożenia wniosku o refundację wydatku. (…)

2. W definicji Uczestnika :

Uczestnik Projektu – wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy do dnia złożenia Formularza Zgłoszeniowego (zawieszenie działalności jest jednoznaczne z brakiem jej prowadzania),

3. Usuwa się z Regulaminu ograniczenia dotyczące % udziału w projekcie osób w wieku 50+.

4. Usuwa się ograniczenia w zakresie terminów składania wniosków na studia podyplomowe.

 

Dodatkowo:

  • Rozwiązanie wcześniej zawartej z winy przedsiębiorcy umowy wsparcia/niekwalifikowanie wydatku lub rezygnacja z udziału w projekcie, po podpisaniu umowy wsparcia może skutkować brakiem możliwości ponownego ubiegania się o wsparcie dla danego uczestnika.

  • W przypadku usług zdalnych najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem usługi, Przedsiębiorca na adres uslugirozwojowe@warp.org.pl zobowiązany jest przesłać dane dostępowe umożliwiające monitoring danej usługi (dane należy uzyskać od Usługodawcy).

  29.11.2021 r.


UWAGA!

Od 01.10.2020 r. Operator wprowadza m.in. następujące zmiany w Regulaminie projektu:

Zmieniono zapis w § 5 punkt  9: 

Operator może ograniczyć wartość dofinansowania w ramach jednej umowy wsparcia, wskazując inną maksymalną wartość dofinansowania. W przypadku usług, dla których cena przekracza medianę ceny za osobogodzinę brutto oszacowaną dla województwa wielkopolskiego (dokumenty udostępniony przez IZ), Operator może odmówić udzielenia dofinansowania. Decyzja Operatora w sprawie zmiany poziomu dofinansowania lub odmowy udzielanie wsparcia nie podlega negocjacjom ani odwołaniom.

Dodano zapis w  7 Punkt 2 c):

Płatności za zrealizowane usługi rozwojowe dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem konta bankowego. Do Wniosku o refundację należy dołączyć potwierdzenie dokonania płatności, a zatem dokumentem właściwym jest potwierdzenie dokonania przelewu, a nie potwierdzenie zlecenia płatności. Wobec powyższego wszelkie dokumenty z adnotacją „oczekujący”, „w toku” itp. nie mogą stanowić podstawy potwierdzenia uregulowania zobowiązań.

23.10.2020 r., godz. 11:30


 

Zwracamy uwagę, iż aby usługa mogła być objęta wsparciem konieczne jest m.in. wypełnienie ankiet oceniających zarówno przez Przedsiębiorcę jak i Uczestnika usługi (z dwóch różnych profili utworzonych w Bazie Usług Rozwojowych). Prawidłowe zgłoszenie na usługę rozwojową poprzez BUR  skutkuje wygenerowaniem ww. ankiet.

Prosimy zatem o dokładne zapoznanie się z instrukcją systemu BUR https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Zapis na usługę powinien zostać dokonany z profilu Przedsiębiorcy, poprzez dodanie pracownika i przyporządkowanie dla niego Numeru ID, uprawniającego do skorzystania z dofinansowania.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN