Pożyczka Płynnościowa dla mikro, małych i średnich firm z Wielkopolski negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

W związku z wyczerpaniem środków zostaje wstrzymany nabór wniosków
w zakresie Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa.


Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 10.03.2021 r. od godz.: 8:00 rozpocznie się nabór uzupełniający wniosków na Pożyczkę Płynnościową, dedykowaną przedsiębiorcom dotkniętym negatywnymi skutkami pandemii COVID-19.

Wnioski można pobrać ze strony www.warp.org.pl oraz pozyczkadlatwojejfirmy.pl.

Wnioski o Pożyczkę Płynnościową mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail: wniosek-pp@warp.org.pl), poczty tradycyjnej lub osobiście (w dni robocze, w godz.: 8:00 – 15:00) w siedzibie WARP Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań.

Wnioski będą przyjmowane do czasu wyczerpania alokacji środków.
Po przekroczeniu limitu nabór zostanie zamknięty.

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu. W przypadku poczty tradycyjnej decyduje data wpływu do siedziby WARP Sp. z o.o.

W razie pytań pozostajemy do Państwa w dyspozycji.
e-mail: wniosek@pozyczkadlatwojejfirmy.pl
tel.: 61 65 06 333 lub 61 65 06 338 lub 61 65 06 363 lub 61 65 06 344 lub 61 65 06 366


Dokumenty do pobrania dla Przedsiębiorców rozliczających Pożyczkę Płynnościową:

Zestawienia wydatków (sprawozdanie) – xlsx
Zestawienie wydatków (sprawozdanie) – pdf

 

 

 

 

Parametry, najważniejsze informacje i dokumenty – zapoznaj się z nimi
W związku z wyczerpaniem środków zostaje wstrzymany nabór wnioskóww zakresie Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa. Poniżej prezentujemy podstawowe parametry produktu – Pożyczka Płynnościowa: dla firm negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 (spadek obrotów/przychodów z prowadzonej działalności) dla mikro, małych i średnich firm z siedzibą i/lub oddziałem i/lub stałym miejscem wykonywania i/lub dodatkowym stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego  dla firm, które przed 1 marca 2020 r. stale prowadziły działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego i deklarują ją kontynuować  kwota pożyczki do 300.000,00 zł oprocentowanie od 0% w skali roku, stałe przez cały okres spłaty nie jest wymagany wkład własny Pożyczkobiorcy okres spłaty do 72 miesięcy karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy (nie wydłuża okresu spłaty pożyczki) możliwość maksymalnie do 6-miesięcy zawieszenia spłat rat odsetkowych oraz kapitałowych, w pierwszym  i drugim roku okresu spłaty pożyczki, przy czym okres zawieszenia spłaty rat odsetkowych oraz kapitałowych może wydłużyć okres spłaty pożyczki, z zastrzeżeniem jej maksymalnego okresu spłaty wynoszącego 72 miesiące  jedynym zabezpieczeń pożyczki do 100.000,00 zł co do zasady jest weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę dla pożyczek powyżej 100.000,00 zł weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę oraz obligatoryjnie dodatkowo inne powszechnie stosowane zabezpieczenie bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji pożyczka z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności, tj.:  kapitału obrotowego i/lub zobowiązań wynikających z prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej, które stały się wymagalne po 1 marca 2020 roku termin wydatkowania środków z pożyczki do 365 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki termin na rozliczenie pożyczki do 60 dni od dnia zakończenia okresu wydatkowania środków z pożyczki W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16.00. e-mail: wniosek@pozyczkadlatwojejfirmy.pltel.: 61 65 06 333 lub 61 65 06 338 lub 61 65 06 363 lub 61 65 06 344 lub 61 65 06 366 Dokumenty prosimy dostarczać: za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail: wniosek-pp@warp.org.pl), poczty tradycyjnej lub osobiście (w dni robocze, w godz.: 8:00 – 15:00) w siedzibie WARP Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań. Zapraszamy! Regulamin udzielania Pożyczki Płynnościowej (wersja docx) Regulamin udzielania Pożyczki Płynnościowej (wersja pdf) Tabela Opłat Sprawdź zabezpieczenia obowiązujące dla Pożyczki Płynnościowej Definicja MŚP Lista Wykluczeń      

Wzory dokumentów do pobrania
W związku z wyczerpaniem środków zostaje wstrzymany nabór wniosków w zakresie Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa. Dokumenty prosimy dostarczać: za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail: wniosek-pp@warp.org.pl), poczty tradycyjnej lub osobiście (w dni robocze, w godz.: 8:00 – 15:00) w siedzibie WARP Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań.     Kwestionariusz osobowy (wersja docx) Kwestionariusz osobowy (wersja pdf)   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wersja docx) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wersja pdf)   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja xlsx) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja pdf)   Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis (wersja docx) Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis (wersja pdf)   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (wersja xlsx) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (wersja pdf)   Informacja księgowa (wersja docx) Informacja księgowa (wersja pdf)   Zaświadczenie  o  zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia (wersja docx) Zaświadczenie  o  zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia (wersja pdf)   Oświadczenie przedsiębiorców prowadzących wspólnie działalność gospodarczą o posiadanych rachunkach bankowych oraz zobowiązaniach (wersja docx) Oświadczenie przedsiębiorców prowadzących wspólnie działalność gospodarczą o posiadanych rachunkach bankowych oraz zobowiązaniach (wersja pdf)   Oświadczenie spółki prawa handlowego o posiadanych rachunkach bankowych oraz zobowiązaniach (wersja docx) Oświadczenie spółki prawa handlowego o posiadanych rachunkach bankowych oraz zobowiązaniach (wersja pdf)   Oświadczenie Właściciela nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (wersja docx) Oświadczenie Właściciela nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (wersja pdf)   Oświadczenie spółki osobowej/kapitałowej* będącej Właścicielem nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (wersja docx) Oświadczenie spółki osobowej/kapitałowej* będącej Właścicielem nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (wersja pdf)   Zestawienie wydatków (sprawozdanie) z Pożyczki Płynnościowej (wersja xlsx) Zestawienie wydatków (sprawozdanie) z Pożyczki Płynnościowej (wersja pdf)   Karta produktu Pożyczka Płynnościowa - załącznik do regulaminu (wersja docx) Karta produktu Pożyczka Płynnościowa - załącznik do regulaminu (wersja pdf)   Lista wykluczeń (wersja pdf)

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN