Pozostałe informacje projektowe

Jeremie2 – inicjatywa wspierająca rozwój wielkopolskich firm.
Województwo wielkopolskie podjęło dalszą współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie wdrażania instrumentów finansowych w ramach Osi Priorytetowej 1. „Innowacyjnai konkurencyjna gospodarka”, Działania 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.1 „Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Środki będące w dyspozycji Funduszu zarządzanego przez BGK to 516,78 mln zł.   WARP Sp. z o.o. w chwili obecnej realizuje siedem Umów Operacyjnych zawartych z BGK, w ramach których obsługuje/oferuje cztery Instrumenty Finansowe – Mikropożyczka, Pożyczka Rozwojowa, Mała Pożyczka Inwestycyjna, Pożyczka Inwestycyjna. W ramach Instrumentów Finansowych Pośrednik Finansowy udziela Jednostkowych Pożyczek, ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy oraz z obowiązkowego Wkładu Pośrednika Finansowego, z przeznaczeniem na finansowanie działalności i rozwoju kwalifikowalnych przedsiębiorstw. Jednostkowe Pożyczki przeznaczone są na finansowanie przedsięwzięć, realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego Ostatecznych Odbiorców, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności.   Umowa Operacyjna nr 2/RPWP/3217/2017/I/DIF/004 z 30.08.2017 r. Instrument Finansowy – Mikropożyczka i Pożyczka RozwojowaWartość zbudowanego portfela – 46.673.401,00 zł (w tym: wkład Funduszu Funduszy  - 35.000.000,00 zł, wkład Pośrednika Finansowego – 11.673.401,00 zł)Okres Budowy Portfela zakończył się.   Umowa Operacyjna nr 2/RPWP/3217/2017/I/DIF/004 – Prawo Opcji z 14.12.2018 r. Instrument Finansowy – Mikropożyczka i Pożyczka RozwojowaWartość zbudowanego portfela – 46.666.666,67 zł (w tym: wkład Funduszu Funduszy  - 35.000.000,00 zł, wkład Pośrednika Finansowego - 11.666.666,67 zł)Okres Budowy Portfela zakończył się.   Umowa Operacyjna nr 2/RPWP/3819/2019/0/DIF/184 z 15.05.2019 r. Instrument Finansowy – Mała Pożyczka InwestycyjnaWartość zbudowanego portfela (Zamówienie Podstawowe) – 14.117.647,06 zł (w tym: wkład Funduszu Funduszy  - 12.000.000,00 zł, wkład Pośrednika Finansowego - 2.117.647,06 zł)Wartość portfela do zbudowania (Prawo Opcji) – 14.117.647,06 zł (w tym: wkład Funduszu Funduszy  - 12.000.000,00 zł, wkład Pośrednika Finansowego - 2.117.647,06 zł)Okres Budowy Portfela kończy się 01.12.2022 r.   Umowa Operacyjna nr 2/RPWP/5119/2019/0/DIF/185 z 15.05.2019 r. Instrument Finansowy – Mała Pożyczka Inwestycyjna Wartość zbudowanego portfela (Zamówienie Podstawowe) –  9.411.764,71 zł (w tym: wkład Funduszu Funduszy  - 8.000.000,00 zł, wkład Pośrednika Finansowego - 1.411.764,71 zł)Wartość portfela do zbudowania (Prawo Opcji) – 9.411.764,71 zł (w tym: wkład Funduszu Funduszy  - 8.000.000,00 zł, wkład Pośrednika Finansowego - 1.411.764,71 zł)Okres Budowy Portfela kończy się 19.10.2022   Umowa Operacyjna nr 2/RPWP/12619/2020/I/DIF/226 z 22.01.2020 r. Instrument Finansowy – Pożyczka Inwestycyjna Wartość portfela do zbudowania – 35.294.117,65 zł (w tym: wkład Funduszu Funduszy  - 30.000.000,00 zł, wkład Pośrednika Finansowego - 5.294.117,65 zł)Okres Budowy Portfela kończy się 29.04.2022   Umowa Operacyjna nr 2/RPWP/12619/2020/II/DIF/229 z 22.01.2020 r.Instrument Finansowy – Pożyczka InwestycyjnaWartość portfela do zbudowania – 23.809.523,81 zł (w tym: wkład Funduszu Funduszy  - 20.000.000,00 zł, wkład Pośrednika Finansowego - 3.809.523,81 zł)Okres Budowy Portfela kończy się 10.02.2022   Umowa Operacyjna nr 2/RPWP/12619/2020/IV/DIF/228 z 12.02.2020 r.Instrument Finansowy – Mała Pożyczka InwestycyjnaWartość portfela do zbudowania – 26.666.666,67 zł (w tym: wkład Funduszu Funduszy  - 20.000.000,00 zł, wkład Pośrednika Finansowego - 6.666.666,67 zł)Okres Budowy Portfela zakończył się.   Umowa Operacyjna nr 2/RPWP/12619/2020/V/DIF/232 z 12.02.2020 r.Instrument Finansowy – Mała Pożyczka InwestycyjnaWartość portfela do zbudowania – 13.333.333,33 zł (w tym: wkład Funduszu Funduszy  - 10.000.000,00 zł, wkład Pośrednika Finansowego - 3.333.333,33 zł)Okres Budowy Portfela kończy się 29.07.2021   Fundusz Funduszy – fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt 27 Rozporządzenia 1303/2013, utworzony i zarządzany przez Menadżera na podstawie Umowy o Finansowanie w celu realizacji Projektu. Instrument Finansowy – Mikropożyczka lub Pożyczka Rozwojowa lub Mała Pożyczka Inwestycyjna lub Pożyczka Inwestycyjna. Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Wielkopolskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020. Jednostkowa Pożyczka – pożyczka udzielana Ostatecznemu Odbiorcy przez Pośrednika Finansowego w ramach danego Instrumentu Finansowego ze środków Wkładu Funduszu Funduszy oraz Wkładu Pośrednika Finansowego, na warunkach określonych w  Metryce Instrumentu Finansowego. Menadżer Funduszu Funduszy - BGK Okres Budowy Portfela – okres, w którym Pośrednik Finansowy zobligowany jest do wypłacenia na rzecz Ostatecznych Odbiorców na podstawie zawartych z nimi Umów Inwestycyjnych 100% wkładu Funduszy Funduszy i wkładu Pośrednika Finansowego w ramach danego Instrumentu Finansowego Ostateczny Odbiorca - MŚP, który zawarł z Pośrednikiem Finansowym Umowę Inwestycyjną. Pośrednik Finansowy – WARP Sp. z o.o., wybrany w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym, z którego udzielane są Jednostkowe Pożyczki na rzecz Ostatecznych Odbiorców Projekt – przedsięwzięcie pn. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP w Wielkopolsce, poprzez wsparcie ich aktywności inwestycyjnej za pośrednictwem instrumentów finansowych WRPO 2014+” realizowane przez Menadżera na podstawie Umowy o Finansowanie. Umowa Inwestycyjna – umowa zawarta między Pośrednikiem Finansowym a Ostatecznym Odbiorcą w celu finansowania Inwestycji z Instrumentu Finansowego. Umowa o Finansowanie – Umowa o finansowanie Funduszu Funduszy w ramach Osi Priorytetowej 1. „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działania 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.1 „Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 numer RPWP.01.05.01-300002/16-00, zawarta w dniu 20 października 2016 roku pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego,z późn. zm. Umowa Operacyjna – Umowa zawarta pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) a Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (WARP), na podstawie której WARP pełni rolę Pośrednika Finansowego. Wkład Funduszu Funduszy – środki finansowe Funduszu Funduszy wniesione przez Menadżera (BGK) do Instrumentu Finansowego. Wkład Pośrednika Finansowego – środki finansowe wniesione przez WARP Sp. z o.o. do Instrumentu Finansowego.  

Linia Finansowa WFR – środki na wkład do Umów Operacyjnych dla Pośredników Finansowych
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. zawarła z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. Umowy Pośrednika I Stopnia – Linia Finansowa, na mocy których pożyczki udzielane w ramach sześciu Umów Operacyjnych zostały uzupełnione wkładem pochodzącym ze środków zwróconych z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, stanowiących środki publiczne powierzone WFR sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie. Linia Finansowa do Umowy Operacyjnej nr 2/RPWP/3217/2017/I/DIF/004 – Prawo Opcji Umowa Pośrednika I stopnia – Linia Finansowa nr 1/2018/F z dnia 13.12.2018 r.Kwota udzielonego dofinansowania: 11.666.666,67 zł  Linia Finansowa do Umowy Operacyjnej nr 2/RPWP/3819/2019/0/DIF/184 Umowa Pośrednika I stopnia - Linia Finansowa II nr 3/2019/LFII z dnia 06.09.2019 r.Kwota udzielonego dofinansowania: 1.905.882,35 zł Linia Finansowa do Umowy Operacyjnej nr 2/RPWP/5119/2019/0/DIF/185 Umowa Pośrednika I stopnia - Linia Finansowa II nr 2/2019/LFII z dnia 06.09.2019 r.Kwota udzielonego dofinansowania: 1.270.588,23 zł Linia Finansowa do Umowy Operacyjnej nr 2/RPWP/12619/2020/I/DIF/226 Umowa Pośrednika I stopnia – Linia finansowa II nr 12/1/2020/LF z dnia 27.04.2020 r.Kwota udzielonego dofinansowania: 4.764.705,88 zł   Linia Finansowa do Umowy Operacyjnej nr 2/RPWP/12619/2020/IV/DIF/228 – Prawo Opcji Umowa Pośrednika Finansowego I Stopnia – Linia Finansowa II nr  20/5/2021/LFIIz dnia 23.08.2021 r.Kwota udzielonego dofinansowania: 6.000.000,00 zł Linia Finansowa do Umowy Operacyjnej nr 2/RPWP/12619/2020/V/DIF/232 – Prawo Opcji Umowa Pośrednika Finansowego I Stopnia – Linia Finansowa II nr 21/6/2021/LFII z dnia 23.08.2021 r.Kwota udzielonego dofinansowania: 2.999.999,99 zł Dofinansowanie udzielone w ramach ww. Umów Pośrednika Finansowego I Stopnia – Linia Finansowa pochodzi ze środków zwróconych z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, stanowiących środki publiczne powierzone Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie.              

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN