Pochodzenie środków – Projekt jeremie2

Województwo wielkopolskie podjęło dalszą współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie wdrażania instrumentów finansowych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Środki będące w dyspozycji Funduszu Funduszy zarządzanego przez BGK to 516,78 mln zł.

 

Na mocy umowy zawartej z BGK w dniu 30 sierpnia 2017 r. WARP udziela pożyczek w ramach projektu: „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP w Wielkopolsce, poprzez wsparcie ich aktywności inwestycyjnej za pośrednictwem instrumentów finansowych WRPO 2014+”.
Wartość projektu: 46 666 666,67 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 35 000 000,00 zł

Ponadto, WARP w dniu 13 grudnia 2018 r. zawarła z WFR Umowę Pośrednika I Stopnia – Linia Finansowa, na mocy której pożyczki udzielane w ramach projektu zostały uzupełnione wkładem pochodzącym ze środków zwróconych z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, stanowiących środki publiczne powierzone Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie.

Kwota dofinansowania: 11 666 666,67 zł

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————

 

Cele projektu:

 • wsparcie innowacyjności
 • wzmocnienie konkurencyjności
 • rozwój najmniejszych przedsiębiorstw
 • wzmocnienie aktywności inwestycyjnej istniejących podmiotów

Preferowane grupy wsparcia:

 • start-up
 • mikroprzedsiębiorstwa
 • inwestycje w inteligentne specjalizacje
 • przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych

Produkty:

Mikropożyczka:

 • do 100 tys. zł
 • okres spłaty do 5 lat
 • karencja w spłacie do 6 miesięcy

Pożyczka Rozwojowa:

 • od 100 do 500 tys. zł
 • okres spłaty do 7 lat
 • karencja w spłacie do 6 miesięcy

Cele inwestycji:

 • wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych
 • wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług
 • zakup maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji
 • finansowanie rozszerzenia działalności
 • finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów

Planowane rezultaty:

liczba udzielonych wsparć dla MŚP – 223

liczba inwestycji w start-up’y – 45

liczba inwestycji w mikroprzedsiębiorstwa – 90

liczba inwestycji w inteligentne specjalizacje – 23

 

 

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN