Pierwszy nabór wniosków w ramach WRPO.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny wystartował!

Pierwszy konkurs – Edukacja przedszkolna.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące typy projektów:

Projekty zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej (w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami):

 

1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej (pod określonymi w Regulaminie konkursu warunkami) polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy,

 

2. rozszerzanie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia/warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1),

 

3. wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1).

 

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 36 210 400 zł.

Minimalny wkład własny wynosi 15%

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 zł

 

Informacje o naborze:

Wniosek należy wypełnić on-line i złożyć w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) dostępnym pod adresem lsi.wielkopolskie.pl.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów w wersji elektronicznej można wysyłaćod dnia 30.06.2015 r. od godziny 0.00 do dnia 13.07.2015 r. do godziny 15.30

 

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznejprzedmiotowego wniosk od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 w siedzibie urzędu lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Sekretariat DEFS (3 piętro), ul. Szyperska 14, 61 – 754 Poznań,

 

Więcej informacji i dokumentacja: wrpo.wielkopolskie.pl

 

O szczegóły zapytaj w Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich prowadzonych przez WARP w Pile lub Nowym Tomyślu.

 WRÓĆ DO LISTY

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN