Na co pożyczka BARDZO+ROZWOJOWA?

Na co?

Pożyczki ze środków przyznanych w ramach ,,Pożyczka na B+R”  można przeznaczyć wyłącznie na cele realizacji projektów w ramach Inteligentnych Specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego, tj.:

 • zdrowie i bezpieczna żywność;
 • zdrowie i turystyka zdrowotna;
 • zaawansowane materiały i narzędzia;
 • transport i mobilność;
 • dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne;
 • technologie informacyjno-komunikacyjne;
 • ekoinwestycje;
 • automatyka przemysłowa;
 • inne – przedsiębiorcze odkrywanie.

Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Przedsiębiorcze Kujawy i Pomorze NIE MOŻNA przeznaczyć min. na:

 • refinansowanie pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych;
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z działalnością mikroprzedsiębiorstwa,
 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów UE, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej

Ograniczenia w finansowaniu:

 • jedno przedsiębiorstwo może otrzymać wyłącznie jedną pożyczkę,
 • w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest przeznaczenie łącznie do 10% wartości pożyczki na zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych oraz wsparcia o charakterze obrotowym

Złóż wniosek

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN