Prowadzę firmę powyżej 2 lat

Szanowny Kliencie,

zanim rozpoczniesz kompletowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o Pożyczkę EKOenergetyczną II, koniecznie zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Przygotowując dokumenty do złożenia, w celu ubiegania się o pożyczkę, należy zwrócić uwagę na to, które dokumenty Wnioskodawca jest zobligowany przedłożyć w zależności m.in. od celu pożyczki, rodzaju zabezpieczenia, itp.

WYMAGANE DOKUMENTY – DOTYCZY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ
I SPÓŁKI KOMANDYTOWO – AKCYJNEJ, W PRZYPADKU KTÓRYCH
ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NASTĄPIŁO
WCZEŚNIEJ NIŻ 24 MIESIĄCE PRZED ZAWARCIEM UMOWY POŻYCZKI
LICZĄC OD DATY REJESTRACJI W KRS PRZY CZYM ZMIANĘ FORMY PRAWNEJ WNIOSKODAWCY
UZNAJE SIĘ ZA KONTYNUACJĘ   DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Uwaga: Poniższa lista dotyczy Wnioskodawcy, którego Komplementariuszem jest osoba prawna, a Komandytariuszami są wyłącznie osoby fizyczne. W każdym innym przypadku należy odwołać się do listy dotyczącej zabezpieczeń pożyczki, a odnoszącej się do poręczenia wekslowego osób fizycznych oraz spółek osobowych i kapitałowych.

Poręczenie wekslowe Komplementariusza jest obligatoryjne, poręczenie wekslowe Komandytariuszy oraz ich Współmałżonków (jeżeli dotyczy), co do zasady.

Obowiązek poręczenia wekslowego oraz dostarczenia dokumentów przez Współmałżonka Komandytariusza, co do zasady, dotyczy również Współmałżonka Komandytariusza pozostającego w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej krócej niż 6 miesięcy na dzień złożenia wniosku o pożyczkę.

 • Wniosek o pożyczkę (wg wzoru WARP).
 • Kwestionariusze osobowe Komandytariuszy oraz ich Współmałżonków (wg wzoru WARP).
 • Oświadczenie Komplementariusza o posiadanych rachunkach bankowych i zobowiązaniach (wg wzoru WARP).
 • Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP wraz z załącznikami (wg wzoru WARP).
 • Umowa spółki wraz z aneksami (opcjonalnie aktualnie obowiązujący tekst jednolity umowy spółki) – dotyczy Wnioskodawcy oraz Komplementariusza.
 • Uchwała Wspólników/Akcjonariuszy Wnioskodawcy dotycząca planowanego zaciągnięcia przez nich pożyczki, formy zabezpieczenia tej pożyczki oraz jeżeli dotyczy, zgody na obciążenie majątku Wnioskodawcy.
 • Uchwała Wspólników/Akcjonariuszy spółki będącej Komplementariuszem Wnioskodawcy dotycząca wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Wnioskodawcę pożyczki, a także wyrażenia zgody na udzielenie przez Komplementariusza poręczenia wekslowego dla zabezpieczenia pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez WARP Sp. z o.o.
 • Aktualna lista Wspólników/Akcjonariuszy Wnioskodawcy oraz Komplementariusza.
 • Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy oraz Komplementariusza za poprzednie 3 lata obrotowe oraz za ostatni zamknięty miesiąc roku bieżącego (w tym m.in. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa)[1].

 • Aktualne zaświadczenia o zameldowaniu wystawione przez właściwy organ – dot. Komandytariuszy i ich Współmałżonków.
 • Raport kredytowy zawierający informacje o terminowości spłat zobowiązań Wnioskodawcy pobrany ze strony bik.pl lub w przypadku spółki komandytowo–akcyjnej oferowany przez BIK S.A. (Raport BIK Moja Firma).
 • Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o pożyczkę) zaświadczenia z innych instytucji finansowych (np. leasingowych, pożyczkowych) o charakterze posiadanych przez Wnioskodawcę zobowiązań, wysokości ich zadłużenia oraz terminowości ich spłat lub stosowne Umowy wraz z harmonogramami spłat i potwierdzenia zapłaty rat za ostatnie 6 miesięcy.
 • Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o pożyczkę) – dot. Wnioskodawcy i Komplementariusza.
 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (wg wzoru WARP).
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wg wzoru WARP).
 • Audyt energetyczny i/lub audyt efektywności energetycznej ex-ante – dotyczy pożyczki, której celem jest przedsięwzięcie inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej[2].
 • Warunki zabudowy, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie (w przypadku budowy, rozbudowy), jeżeli dotyczy.
 • Kosztorys rzeczowo-finansowy (w przypadku budowy, rozbudowy), jeżeli dotyczy.
 • Projekt Inwestycji – wyciąg (w przypadku budowy, rozbudowy), jeżeli dotyczy.
 • Zawarte umowy na zakup/dostawę/wykonanie Inwestycji lub umowy przedwstępne/otrzymane oferty, jeżeli dotyczy.
 • Oceny oddziaływania na środowisko, opinie i decyzje wydane przez właściwe organy oraz inne dokumenty techniczno-finansowe, jeżeli dotyczy.

WYMAGANE DOKUMENTY – DOTYCZY ZABEZPIECZEŃ

Obligatoryjnie weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę.

Poręczenie wekslowe:

Uwaga: W przypadku poręczenia wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym panuje ustrój wspólności majątkowej ustawowej małżeńskiej, dodatkowo wymagane jest poręczenie wekslowe Współmałżonka (Współmałżonek dostarcza dokumenty zgodnie z listą dokumentów wymaganych przy poręczeniu wekslowym osoby fizycznej).

Obowiązek poręczenia wekslowego oraz dostarczenia dokumentów, co do zasady, dotyczy również Współmałżonka Wnioskodawcy/Poręczyciela, pozostającego w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej krócej niż 6 miesięcy na dzień złożenia wniosku o pożyczkę.

Poręczenie wekslowe osób fizycznych:

 • Kwestionariusz osobowy Poręczyciela (wg wzoru WARP).
 • Aktualne zaświadczenie o zameldowaniu Poręczyciela wystawione przez właściwy organ.
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu Poręczyciela (wg wzoru WARP) i/lub dokument potwierdzający aktualną wysokość pobieranych przez Poręczyciela świadczeń społecznych (renta, emerytura) – jeżeli dotyczy.
 • Raporty kredytowe Poręczyciela zawierające informacje o terminowości spłat zobowiązań prywatnych (Raport BIK) oraz firmowych, jeżeli dotyczy (Raport BIK Moja Firma), pobrane ze strony bik.pl, a także, w przypadku Poręczyciela uzyskującego dochody z tytułu umowy o pracę/umowy cywilno-prawnej lub emerytury/renty, obligatoryjnie 3 ostatnie potwierdzenia wpływu wynagrodzenia/świadczenia na rachunek bankowy Poręczyciela.
 • Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o pożyczkę) – dot. Poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą lub Poręczyciela, który zakończył działalność gospodarczą do 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o pożyczkę.
 • Rozliczenie Poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą z Urzędem Skarbowym (PIT) z załącznikami za ostatni rok wraz z potwierdzeniem złożenia/nadania do właściwego Urzędu Skarbowego. W przypadku poniesionej straty należy załączyć jej wyjaśnienie. Dodatkowo w przypadku, gdy Poręczyciel prowadzi(ł) księgi rachunkowe, należy przedłożyć sprawozdanie finansowe za ostatni rok.
 • Informacja księgowa Poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą za rok bieżący (wg wzoru WARP)/Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty miesiąc roku bieżącego wraz z wyjaśnieniem poniesionej straty, jeżeli dotyczy.
 • Ewidencja środków trwałych za ostatni zamknięty rok obrotowy oraz za ostatni rozliczony miesiąc roku bieżącego – Poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą.

Poręczenie wekslowe spółek osobowych i kapitałowych:

 • Umowa spółki wraz z aneksami (opcjonalnie aktualnie obowiązujący tekst jednolity umowy spółki).
 • Uchwała Wspólników/Akcjonariuszy dotycząca wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę poręczenia wekslowego dla zabezpieczenia pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez WARP Sp. z o.o.
 • Aktualna lista Wspólników/Akcjonariuszy spółki.
 • Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o pożyczkę) – w przypadku spółek osobowych dotyczy dodatkowo Wspólników.
 • Sprawozdanie finansowe spółki za poprzedni rok obrotowy oraz za ostatni rozliczony miesiąc roku bieżącego (w tym m.in. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) lub, gdy spółka nie prowadzi pełnych ksiąg rachunkowych, informacja księgowa (wg wzoru WARP) dotycząca wyników z prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej za ostatni rok obrotowy oraz za ostatni rozliczony miesiąc roku bieżącego. W przypadku poniesionej straty, należy dodatkowo załączyć jej wyjaśnienie.
 • Oświadczenie przedsiębiorców prowadzących wspólnie działalność gospodarczą (wg wzoru WARP)/spółki prawa handlowego (wg wzoru WARP) o posiadanych rachunkach bankowych i zobowiązaniach.
 • Podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych osób reprezentujących spółkę (wg wzoru WARP).
 • Raport kredytowy BIK Moja Firma zawierający informacje o terminowości spłat zobowiązań dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę.
 • Umowa założenia/otwarcia rachunku, np. lokaty terminowej.

Uwaga: W przypadku, jeżeli właścicielem nieruchomości jest osoba trzecia, obligatoryjnie wymagane jest poręczenie wekslowe właściciela nieruchomości.  W przypadku poręczenia wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym panuje ustrój wspólności majątkowej ustawowej małżeńskiej, dodatkowo wymagane jest poręczenie wekslowe Współmałżonka.

 • Umowa nabycia nieruchomości (akt notarialny sprzedaży, umowa darowizny, itp.).
 • Wyrys mapy oraz wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie (dot. nieruchomości gruntowych i budynków wolnostojących).
 • Aktualna wycena/operat szacunkowy nieruchomości (wymagana w przypadku, gdy wartość nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie jest zbliżona do poziomu zabezpieczenia wymaganego przez WARP, a także w zależności    od indywidualnej oceny ryzyka).
 • Polisa ubezpieczenia nieruchomości wraz z potwierdzeniem zapłaty składki – w przypadku nieruchomości zabudowanych i lokalowych.

W przypadku nieruchomości stanowiących własność osoby trzeciej, będącej osobą fizyczną, dodatkowo:

 • Oświadczenie osoby fizycznej będącej Właścicielem nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (wg wzoru WARP) – dotyczy również Współmałżonka.
 • Aktualne zaświadczenie o zameldowaniu wystawione przez właściwy organ Właściciela nieruchomości – dotyczy również Współmałżonka.

W przypadku nieruchomości stanowiących własność osoby trzeciej, będącej spółką osobową/kapitałową, dodatkowo:

 • Oświadczenie spółki osobowej/kapitałowej będącej Właścicielem nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (wg wzoru WARP).
 • Podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych osób reprezentujących spółkę (wg wzoru WARP).
 • Umowa spółki wraz z aneksami (opcjonalnie aktualnie obowiązujący tekst jednolity umowy spółki).
 • Aktualna lista Wspólników/Akcjonariuszy spółki.
 • Uchwała Wspólników/Akcjonariuszy dotycząca wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę poręczenia wekslowego dla zabezpieczenia pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez WARP Sp. z o.o.
 • Uchwała Wspólników/Akcjonariuszy dotycząca wyrażenia zgody na obciążenie hipoteczne nieruchomości będących własnością Spółki dla zabezpieczenia pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez WARP Sp. z o.o.

 

 • Zaświadczenie z Centralnej Informacji Rejestru Zastawów o niefigurowaniu w tym Rejestrze środka transportu proponowanego na zabezpieczenie.
 • Kserokopia dowodu rejestracyjnego środka transportu.
 • Polisa ubezpieczenia AC środka transportu wraz z potwierdzeniem zapłaty składki.

Do wszelkich kserokopii złożonych dokumentów należy przedstawić oryginały do wglądu.
WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie również możliwość prośby o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty w trakcie rozpatrywania wniosku.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Szczegółowych informacji udzielają Specjaliści Funduszu Pożyczkowego WARP:
e-mail: fundusz@warp.org.pl
tel. 61 65 06 338, 61 65 06 333, 61 65 06 363, 61 65 06 366, 61 65 06 362


[1] W przypadku poniesionej przez Wnioskodawcę straty dodatkowo należy przedłożyć jej wyjaśnienie.

[2] Typy przedsięwzięć, o których mowa w Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej lub dokumencie go zastępującym, w tym: przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie odzyskiwania energii, w tym odzyskiwania energii w procesach przemysłowych; modernizacja energetyczna budynków należących do Ostatecznych Odbiorców; modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych; wymiany źródeł ciepła na bardziej efektywne energetycznie.

 

Newsletter klientów WARP