1

Prowadzę firmę powyżej 2 lat

Szanowny Kliencie,

zanim rozpoczniesz kompletowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o Pożyczkę EKOenergetyczną II, koniecznie zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Przygotowując dokumenty do złożenia, w celu ubiegania się o pożyczkę, należy zwrócić uwagę na to, które dokumenty Wnioskodawca jest zobligowany przedłożyć w zależności m.in. od celu pożyczki, rodzaju zabezpieczenia, itp.

WYMAGANE DOKUMENTY – DOTYCZY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ
I SPÓŁKI KOMANDYTOWO – AKCYJNEJ, W PRZYPADKU KTÓRYCH
ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NASTĄPIŁO
WCZEŚNIEJ NIŻ 24 MIESIĄCE PRZED ZAWARCIEM UMOWY POŻYCZKI
LICZĄC OD DATY REJESTRACJI W KRS PRZY CZYM ZMIANĘ FORMY PRAWNEJ WNIOSKODAWCY
UZNAJE SIĘ ZA KONTYNUACJĘ   DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Uwaga: Poniższa lista dotyczy Wnioskodawcy, którego Komplementariuszem jest osoba prawna, a Komandytariuszami są wyłącznie osoby fizyczne. W każdym innym przypadku należy odwołać się do listy dotyczącej zabezpieczeń pożyczki, a odnoszącej się do poręczenia wekslowego osób fizycznych oraz spółek osobowych i kapitałowych.

Poręczenie wekslowe Komplementariusza jest obligatoryjne, poręczenie wekslowe Komandytariuszy oraz ich Współmałżonków (jeżeli dotyczy), co do zasady.

Obowiązek poręczenia wekslowego oraz dostarczenia dokumentów przez Współmałżonka Komandytariusza, co do zasady, dotyczy również Współmałżonka Komandytariusza pozostającego w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej krócej niż 6 miesięcy na dzień złożenia wniosku o pożyczkę.