Na co?

Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Inicjatywy JEREMIE mogą być przeznaczone na:

  • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno – usługowo – handlowych,

  • tworzenie nowych miejsc pracy,

  • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych,

  • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

  • oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.

 

Z finansowania pożyczką wyklucza się m.in.:

  • przeznaczenie całości pożyczki na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,

  • zakupy nie mające charakteru gospodarczego,

  • agroturystykę, działalność rolniczą oraz działy specjalne produkcji rolnej,

  • przeznaczenie pożyczki na tzw. leasingową opłatę wstępną,

  • konsolidację pożyczką WARP innych posiadanych zobowiązań finansowych.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN