START- UP / STANDARD / INNOVA

Wkład własny:

Akceptujemy:

– gotówkę i majątek, które zamierzasz przeznaczyć na realizację projektu,

– poniesione i udokumentowane koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu.

 

Zabezpieczenie:

Akceptujemy:

– Weksel własny in blanco – obowiązkowo.

– Poręczenie wekslowe osób fizycznych.

– Poręczenie wekslowe spółek kapitałowych i osobowych.

– Gwarancje bankowe.

– Sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego.

– Cesja praw z polisy AC zastawianego środka transportu.

– Hipoteka na nieruchomości.

– Cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości.

– Cesja wierzytelności z lokaty bankowej.

– Inne.

 

Wymienione wyżej formy zabezpieczenia możesz stosować łącznie.

 

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek zostały określone w REGULAMINIE UDZIELANIA POŻYCZEK „START UP” i „STANDARD” lub REGULAMINIE UDZIELANIA POŻYCZEK „INNOVA”.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN