Formularz dla firm PK Piła

Prosimy o wypełnienie poniższego Formularza, na podstawie którego nasi Konsultanci udzielą Państwu bezpłatnej usługi informacyjnej.

 

Formularz dla firm PK Piła
Należy podać pierwsze cztery znaki PKD lub EKD
Format wprowadzonych danych ##-###
Wypełnia tylko samozatrudniony
Wypełnia tylko samozatrudniony
Wypełnia tylko samozatrudniony
Wypełnia tylko samozatrudniony
W związku z przystąpieniem do Projektu „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shop” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcje Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z siedzibą w Warszawie ul. Wspólna 2/4,; oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83 w zakresie udzielenia wsparcia i realizacji umowy o udzielenie wsparcia; 2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wsparcia i realizacji Projektu "Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops", ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji umowy o udzielenie wsparcia, w tym monitoringu, kontroli i ewaluacji przez PARP 4. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji Projektu „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 6. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 7. Usługi informacyjne są: bezpłatne, udzielane w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa.
Sending

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN