Formularz dla osób nieprowadzących działalności

Prosimy o wypełnienie poniższego Formularza,  na podstawie którego nasi Konsultanci udzielą Państwu bezpłatnej usługi informacyjnej.

 

Formularz dla osób nie prowadzących działaności gospodarczej PK Piła
Należy podać pierwsze cztery znaki PKD lub EKD
Format wprowadzonych danych ##-###
Wypełnia tylko samozatrudniony
Wypełnia tylko samozatrudniony
Wypełnia tylko samozatrudniony
Wypełnia tylko samozatrudniony
W związku z przystąpieniem do Projektu „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shop” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. W związku z przystąpieniem do Projektu „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4; oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83 w zakresie udzielenia wsparcia i realizacji umowy o udzielenie wsparcia; 2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji Projektu „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji umowy o udzielenie wsparcia, w tym monitoringu, kontroli i ewaluacji przez PARP; 4. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji Projektu „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 6. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 7. Usługi informacyjne są: bezpłatne, udzielane w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4; oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83 w zakresie udzielenia wsparcia i realizacji umowy o udzielenie wsparcia; 2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji Projektu „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji umowy o udzielenie wsparcia, w tym monitoringu, kontroli i ewaluacji przez PARP; 4. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji Projektu „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 6. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 7. Usługi informacyjne są: bezpłatne, udzielane w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa.
Sending

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN