Punkt Konsultacyjny KSU w Czarnkowie

Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług w Czarnkowie prowadzony był przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w ramach projektu pt.„Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)”.

 

Działalność Punktu Konsultacyjnego KSU w Czarnkowie finansowana była w ramach projektu systemowego realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

 

Celem projektu było zapewnienie dostępu dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą do wystandaryzowanej oferty usług informacyjnych z zakresu szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości oraz programów pomocy publicznej świadczonych przez współpracujące ze sobą instytucje tworzące sieć PK, działającą na terenie całego kraju.

Zakres bezpłatnych usług Punktu Konsultacyjnego obejmował:
– pakiet usług informacyjnych w zakresie podejmowania, wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej,
– pakiet usług informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych,
– informacje na temat możliwości i zasad korzystania z usług specjalistycznych,
– inne informacje.

 

Klientami Punktu Konsultacyjnego byli przedsiębiorcy oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, które chciały otrzymać bezpłatną informację w obszarze przedsiębiorczości.
O każdym kliencie korzystającym z usług Punktu Konsultacyjnego Konsultanci uzyskiwali niezbędną dla potrzeb sprawozdawczych informację identyfikującą ich status jako:
1) przedstawicieli mikro, małych, średnich lub dużych przedsiębiorców;
2) bezrobotnych, w tym osoby długotrwale bezrobotne;
3) osoby nieaktywne zawodowo, w tym osoby uczące się lub kształcące się;
4) osoby zatrudnione, w tym:
– rolnicy,
– samozatrudnieni,
– zatrudnieni w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach,
5) inne osoby.

 

W okresie realizacji projektu tj. od 1 maja 2009 r. do 31 stycznia 2012 r. z usług informacyjnych skorzystało 1808 klientów, którym udzielono 1935 usług informacyjnych.

 

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN