O Inicjatywie Przedsiębiorcze warmińsko-mazurskie

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Środki będące w dyspozycji Funduszu Funduszy zarządzanego przez BGK to 298,93 mln zł.

 

Na mocy umów zawartych z BGK w dniu 13 marca 2018 r. WARP realizuje projekt: „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe”.

Wartość projektu: 10 000 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 8 000 000,00 zł

Cele projektu:

 • wzrost konkurencyjności
 • stabilizacja rynkowa przedsiębiorstw
 • wsparcie przedsiębiorstw działających na rynku do 3 lat
 • wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstw
 • zwiększenie wykorzystania mocy produkcyjnych

Preferowane grupy wsparcia:

 • inwestycje w inteligentne specjalizacje:
  – drewno i meblarstwo
  – żywność wysokiej jakości
  – ekonomia wody
 • projekty realizowane na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji:
  – obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej
  – obszary o słabym dostępie do usług publicznych
  – obszary przygraniczne

Produkt:

Pożyczka Rozwojowa:

 • do 1 mln zł
 • okres spłaty do 8 lat
 • karencja w spłacie do 12 miesięcy

 

Zakres finansowania:

 • inwestycje umożliwiające wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, jej produktywności oraz potencjału rozwojowego
 • przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjno-obrotowym wzmacniające podstawową działalność przedsiębiorstwa bądź realizację nowych projektów

Planowane rezultaty:

 • liczba udzielonych wsparć dla MŚP – 18

 

Wartość projektu: 31 250 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 25 000 000,00 zł

Cele projektu:

 • wsparcie innowacyjności
 • wzrost konkurencyjności
 • wzmocnienie aktywności inwestycyjnej istniejących podmiotów
 • tworzenie nowej infrastruktury przedsiębiorstw
 • umocnienie zdolności do rozszerzania oferty o nowe produkty i usługi

Preferowane grupy wsparcia:

 • inwestycje w inteligentne specjalizacje:
  – drewno i meblarstwo
  – żywność wysokiej jakości
  – ekonomia wody
 • projekty realizowane na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji:
  – obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej
  – obszary o słabym dostępie do usług publicznych
  – obszary przygraniczne

Produkt:

Pożyczka Inwestycyjna z Premią:

 • do 1 mln zł
 • okres spłaty do 8 lat
 • karencja w spłacie do 12 miesięcy

Zakres finansowania:

 • maszyny i sprzęt produkcyjny (przedsięwzięcia rozwojowe, np. modernizacja środków produkcji, wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących miejsc pracy)
 • nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne (TIK)
 • innowacje produktowe i procesowe, m.in. poprzez adaptowanie gotowych technologii i rozwiązań zakupionych przez przedsiębiorstwo, wprowadzanie tzw. innowacji imitujących, innowacji w skali przedsiębiorstwa

Planowane rezultaty:

 • liczba udzielonych wsparć dla MŚP – 90

 

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN