Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego WARP

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia rezerw na należności z tytułu udzielonych pożyczek oraz sporządzenie opinii wraz z raportem – WARP-11/Z/2016.

 

Zapytanie ofertowe – WARP-11/Z/2016 – pobierz

Formularz ofertowy (wersja PDF) – pobierz

Formularz ofertowy (wersja doc) – pobierz

Wykaz wykonanych usług (wersja PDF) – pobierz

Wykaz wykonanych usług (wersja doc) – pobierz

Formularz osobowy biegłego rewidenta (wersja PDF) – pobierz

Formularz osobowy biegłego rewidenta (wersja doc) – pobierz

Wzór umowy – pobierz


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN