Wymagane dokumenty dla osób fizycznych prowadzących działaność gospodarczą I – II

 

Wymagane dokumenty – dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

 

 1. Wniosek o pożyczkę (wg wzoru WARP).
 2. Zaświadczenie(a) z banku(ów) prowadzącego(ych) rachunek(i) firmowy(e) oraz prywatny(e) Wnioskodawcy i Współmałżonka(i) o obrotach, wysokości i charakterze zobowiązań oraz terminowości ich spłaty. Zaświadczenie powinno zawierać minimum:
  1. numer rachunku, którego dotyczy;
  2. informację czy Wnioskodawca oraz Współmałżonek posiadają jakiekolwiek zobowiązania wobec banku (jaki rodzaj zobowiązania oraz jego wielkość na dzień wystawienia zaświadczenia) oraz czy są one terminowo regulowane.

   UWAGA: Jeżeli Przedsiębiorca po raz pierwszy otworzył rachunek bankowy w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc przed momentem złożenia wniosku o pożyczkę, zobligowany jest dostarczyć umowę założenia tego rachunku bankowego.

 3. Wyciągi bankowe za ostatnie 3 miesiące z rachunków prywatnych i firmowych do daty złożenia wniosku (dot. Wnioskodawcy oraz Współmałżonka).
 4. Zaświadczenie(a) z innych instytucji finansowych (np. leasingowych, pożyczkowych, SKOK) o zaciągniętych u nich zobowiązaniach, wysokości zadłużenia oraz terminowości ich spłat lub oświadczenie o braku takich zobowiązań.
 5. Kserokopia(e) umowy(ów) kredytowej(ych), pożyczkowej(ych), leasingowej(ych), dotacyjnych itp.
 6. Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (aktualne do 1 miesiąca).
 7. Kwestionariusze osobowe Wnioskodawcy oraz Współmałżonka(i) (wg wzoru WARP).
 8. Zaświadczenie o zatrudnieniu Wnioskodawcy (wg wzoru WARP) – jeżeli dotyczy.
 9. Zaświadczenie o zatrudnieniu Współmałżonka(i) (wg wzoru WARP).
 10. Kserokopia(e) dokumentu(ów) tożsamości Wnioskodawcy oraz Współmałżonka(i) (strona ze zdjęciem i PESEL, numer dowodu, zameldowanie).
 11. Jeżeli Wnioskodawca jest rozwodnikiem, posiada rozdzielność majątkową, jest w separacji lub wdowcem, należy dostarczyć stosowne dokumenty (np. wyrok sądu, akt zgonu, itp.).
 12. Rozliczenie Wnioskodawcy oraz Współmałżonki z Urzędem Skarbowym (PIT) za 2 poprzednie lata.
 13. Informacja księgowa o uzyskanych przychodach, poniesionych kosztach oraz wyniku finansowym za ostatni rozliczony miesiąc roku bieżącego (narastająco od początku roku). 
 14. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (według wzoru WARP).
 15. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wg wzoru) – dot. Wnioskodawcy i Współmałżonki.
 16. Udokumentowanie wkładu własnego w wysokości min. 10% lub 15%* wartości projektu w postaci:
  1. gotówki zgromadzonej na rachunku bankowym Wnioskodawcy
  2. faktur, rachunków, umów sprzedaży – kosztów i wydatków bezpośrednio związanych z finansowanym projektem wraz z dowodami zapłaty,
  3. składników majątku własnego Wnioskodawcy bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu np. nieruchomość, na której będzie realizowane planowane przedsięwzięcie; przyczepa, do której zakupywany będzie środek transportu, itp.
 17. Przedstawienie dowodu wniesienia bezzwrotnej opłaty za rozpatrzenie wniosku, w kwocie ustalonej Uchwałą Zarządu WARP, na konto Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. nr:    71 1130 1088 8200 0000 0001 6774 .

 

* Wkład własny

– 10% dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz tych, którzy prowadzą swoją firmę nie dłużej niż 12 miesięcy na dzień złożenia wniosku
  – 15% dla Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż 12 miesięcy

 

Do wszelkich kserokopii złożonych dokumentów należy przedstawić oryginały do wglądu. WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie również możliwość prośby o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty w trakcie rozpatrywania wniosku.WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

09 czerwca 2022

Webinarium pt. „Jessica2 – zrewitalizuj swoją okolicę z Funduszami Europejskimi”.

Chcesz zrealizować projekt rewitalizacji obszarów zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo? Chcesz skorzystać ze wsparcia z funduszy? To spotkanie jest dla Ciebie! Dołącz do bezpłatnego webinarium! Celem webinarium będzie przedstawienie informacji o wsparciu zwrotnym przeznaczonym na rewitalizację obszarów problemowych na terenie woj. wielkopolskiego. Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego w Kaliszu.  Zaplanowane webinarium kierowane jest do podmiotów z obszaru woj. wielkopolskiego m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, szkoły wyższe, jednostki naukowe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych, instytucje otoczenia biznesu, administracja rządowa, partnerzy społeczni i gospodarczy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, podmioty ekonomii społecznej, podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na webinarium pt. „Jessica2 – zrewitalizuj swoją okolicę z Funduszami Europejskimi” Webinarium odbędzie się w czwartek 09 czerwca 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00  online na platformie Zoom. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 07 czerwca do godziny 12.00. Formularz znajduje poniżej informacji o webinarium. W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online. Organizator:Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu prowadzony przez WARP Sp. z o.o.ul. Zacisze 2, 62-800 Kalisz tel. 61 65 06 371, 61 65 06 372e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.plZałączniki:Program spotkania W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.   [formidable id="124"]

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN