Wymagane dokumenty – spółka cywilna I – II

Wymagane dokumenty dla spółek cywilnych. 

 1. Wniosek o pożyczkę (wg wzoru WARP).
 2. Umowa Spółki z aneksami.
 3. Uchwała Wspólników dotycząca planowanego zaciągnięcia przez nich pożyczki oraz formy zabezpieczenia tej pożyczki.
 4. Aktualna lista Wspólników Spółki.
 5. Zaświadczenia z banków prowadzących rachunki firmowe i prywatne Wspólników oraz ich Współmałżonków oraz Spółki o obrotach, wysokości i charakterze zobowiązań oraz terminowości ich spłaty. Zaświadczenie powinno zawierać:
  1. numer rachunku,
  2. informację czy Wspólnicy oraz ich Współmałżonkowie posiadają jakiekolwiek zobowiązania wobec banku, ich rodzaj, wielkość na dzień wystawienia zaświadczenia oraz opinia o terminowości spłaty.

   UWAGA: Jeśli Wspólnicy otworzyli firmowy rachunek bankowy w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc przed momentem złożenia wniosku o pożyczkę, zobligowani są dostarczyć umowę założenia tego rachunku bankowego.

 6. Wyciągi bankowe za ostatnie 3 miesiące z rachunków firmowych i prywatnych Wspólników  oraz ich Współmałżonków oraz Spółki do daty złożenia wniosku.
 7. Zaświadczenie(a) z innych instytucji finansowych (np. leasingowych, pożyczkowych, SKOK) o zaciągniętych u nich zobowiązaniach, ich wysokości na dzień wystawienia zaświadczenia oraz terminowości spłat lub oświadczenie o braku takich zobowiązań – dot. Wspólników oraz ich Współmałżonków oraz Spółki.
 8. Kserokopia(e) umowy(ów) kredytowej(ych), pożyczkowej(ych), leasingowej(ych), dotacyjnych itp. – dot. zobowiązań firmowych i prywatnych Wspólników oraz ich Współmałżonków.
 9. Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (aktualne do 1 miesiąca) – dot. każdego ze Wspólników oraz Wspólnie prowadzonej działalności.
 10. Kwestionariusze osobowe Wspólników oraz ich Współmałżonków (wg wzoru WARP).
 11. Zaświadczenia o zatrudnieniu Wspólników oraz ich Współmałżonków (wg wzoru WARP).
 12. Kserokopie dokumentów tożsamości Wspólników oraz ich Współmałżonków (dowód osobisty, paszport) oraz kserokopia drugiego dokumentu ze zdjęciem (np. prawo jazdy).
 13. Jeżeli Wspólnik(cy) jest(są) rozwodnikiem(ami), posiada(ją) rozdzielność majątkową, jest(są) w separacji lub wdowcem(ami), należy dostarczyć stosowne dokumenty (np. wyrok sądu, umowę majątkową małżeńską, akt zgonu, itp.).
 14. Rozliczenie Wspólników oraz ich Współmałżonków z Urzędem Skarbowym (PIT) za poprzednie 2 lata.
 15. Informacja księgowa dotycząca wyników z prowadzonej wspólnie działalności gospodarczej za ostatni rozliczony miesiąc roku bieżącego (narastająco od początku roku). Jeżeli którykolwiek ze Wspólników oprócz wspólnie prowadzonej działalności gospodarczej, prowadzi dodatkową działalność – musi dostarczyć stosowną informację księgową dotyczącą tej dodatkowej działalności.
 16. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (wg wzoru WARP).
 17. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wg wzoru) – dot. Wspólników i Współmałżonków.
 18. Udokumentowanie wkładu własnego w wysokości min. 10% lub 15%* wartości projektu w postaci:
  1. gotówki zgromadzonej na rachunku bankowym Wnioskodawcy
  2. faktur, rachunków, umów sprzedaży – kosztów i wydatków bezpośrednio związanych z finansowanym projektem wraz z dowodami zapłaty,
  3. składników majątku własnego Wnioskodawcy bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu np. nieruchomość, na której będzie realizowane planowane przedsięwzięcie; przyczepa, do której zakupywany będzie środek transportu, itp.
 19. Przedstawienie dowodu wniesienia bezzwrotnej opłaty za rozpatrzenie wniosku, w kwocie ustalonej Uchwałą Zarządu WARP Sp. z o.o., na konto Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. nr:  71 1130 1088 8200 0000 0001 6774 .

 

* Wkład własny

– 10% dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz tych, którzy prowadzą swoją firmę nie dłużej niż 12 miesięcy na dzień złożenia wniosku
– 15% dla Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż 12 miesięcy

Do wszelkich kserokopii złożonych dokumentów należy przedstawić oryginały do wglądu. WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie również możliwość prośby o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty w trakcie rozpatrywania wniosku.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN