Wymagane dokumenty – spółka jawna I – II

Wymagane dokumenty dla spółek jawnych.

 

 1. Wniosek o pożyczkę (wg wzoru WARP).
 2. Aktualny odpis Spółki z Krajowego Rejestru Sądowego (aktualne do 1 miesiąca).
 3. Umowa Spólki z aneksami.
 4. Uchwała Wspólników dotycząca planowanego zaciągnięcia przez Spółkę pożyczki oraz formy zabezpieczenia tej pożyczki.
 5. Aktualna lista Wspólników Spółki.
 6. Zaświadczenie(a) z banku(ów) prowadzącego(ych) rachunek(i) bieżący(e) i kredytowy(e) Spółki o obrotach, wysokości i charakterze zobowiązań oraz terminowości ich spłaty. Zaświadczenie powinno zawierać:
  1. numer rachunku
  2. informację czy Spółka posiada jakiekolwiek zobowiązania wobec banku, ich rodzaj, wielkość na dzień wystawienia zaświadczenia oraz opinia o terminowości spłaty

   UWAGA: Jeśli Spółka po raz pierwszy otworzyła rachunek bankowy w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc przed momentem złożenia wniosku o pożyczkę, zobligowana jest dostarczyć umowę założenia tego rachunku bankowego.

 7. Wyciągi bankowe za ostatnie 3 miesiące z rachunków Spółki do daty złożenia wniosku.
 8. Zaświadczenie(a) z banku(ów) prowadzącego(ych) rachunek(i) bieżące i kredytowe zarówno firmowe, jak i prywatne Wspólników oraz ich Współmałżonków o obrotach, wysokości i charakterze zobowiązań oraz terminowości ich spłaty – dot. Spółek działających nie dłużej niż 12 miesięcy.
 9. Wyciągi bankowe za ostatnie 3 miesiące z rachunków Wspólników i ich Współmałżonków w przypadku Spółek działających nie dłużej niż 12 miesięcy do daty złożenia wniosku.
 10. Zaświadczenie(a) z innych instytucji finansowych (np. leasingowych, pożyczkowych, SKOK) o zaciągniętych u nich zobowiązaniach, ich wysokości na dzień wystawienia zaświadczenia oraz terminowości spłat – dot. Spółki oraz jej Wspólników i ich Współmałżonków w przypadku Spółek działających nie dłużej niż 12 miesięcy.
 11. Kserokopia(e) umowy(ów) kredytowej(ych), pożyczkowej(ych), leasingowej(ych), dotacyjnych itp. – dot. Spółki oraz jej Wspólników i ich Współmałżonków w przypadku Spółek działających nie dłużej niż 12 miesięcy.
 12. Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (aktualne do 1 miesiąca) – dot. Spółki oraz Wspólników prowadzących działalność gospodarczą.
 13. Kwestionariusze osobowe Wspólników oraz ich Współmałżonków (wg wzoru WARP).
 14. Zaświadczenie o zatrudnieniu Wspólników oraz ich Współmałżonków (wg wzoru WARP).
 15. Kserokopie dokumentów tożsamości Wspólników oraz ich Współmałżonków (dowód osobisty, paszport) oraz kserokopia drugiego dokumentu ze zdjęciem (np. prawo jazdy).
 16. Jeżeli Wspólnicy są rozwodnikami, posiadają rozdzielność majątkową, są w separacji lub wdowcami, należy dostarczyć stosowne dokumenty (np. wyrok sądu, akt zgonu, itp.).
 17. Rozliczenie Wspólników oraz ich Współmałżonków z Urzędem Skarbowym (PIT) za poprzednie 2 lata.
 18. Sprawozdania finansowe Spółki za poprzednie 2 lata obrotowe (w tym m.in. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) lub informacja księgowa dotycząca wyników z prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej za ostatnie 2 lata obrotowe.
 19. Sprawozdanie finansowe Spółki za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku (w tym m.in. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) lub informacja księgowa dotycząca wyników z prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej za ostatni rozliczony miesiąc bieżącego roku obrotowego (narastająco od początku roku).
 20. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (wg wzoru WARP).
 21. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wg wzoru) – dot. Wspólników i Współmałżonków.
 22. Udokumentowanie wkładu własnego w wysokości min. 10% lub 15%* wartości projektu w postaci:
  1. gotówki zgromadzonej na rachunku bankowym Spółki lub/i
  2. faktur, rachunków, umów sprzedaży – kosztów i wydatków bezpośrednio związanych z finansowanym projektem wraz z dowodami zapłaty,
  3. składników majątku własnego Wnioskodawcy bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu np. nieruchomość, na której będzie realizowane planowane przedsięwzięcie; przyczepa, do której zakupywany będzie środek transportu, itp.
 23. Przedstawienie dowodu wniesienia bezzwrotnej opłaty za rozpatrzenie wniosku, w kwocie ustalonej Uchwałą Zarządu WARP, na konto Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. nr:  71 1130 1088 8200 0000 0001 6774 .

* Wkład własny

– 10% dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz tych, którzy prowadzą swoją firmę nie dłużej niż 12 miesięcy na dzień złożenia wniosku
– 15% dla Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż 12 miesięcy

Do wszelkich kserokopii złożonych dokumentów należy przedstawić oryginały do wglądu. WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie również możliwość prośby o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty w trakcie rozpatrywania wniosku.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN