Wymagane dokumenty – spółka kapitałowa I – II

Wymagane dokumenty dla spółek kapitałowych.

 1. Wniosek o pożyczkę (wg wzoru WARP).
 2. Aktualny odpis Spółki z Krajowego Rejestru Sądowego (aktualne do 1 miesiąca).
 3. Umowa Spółki z aneksami.
 4. Uchwała Wspólników/Akcjonariuszy dotycząca planowanego zaciągnięcia przez Spółkę pożyczki oraz formy zabezpieczenia tej pożyczki.
 5. Aktualna lista Wspólników/Akcjonariuszy Spółki.
 6. Zaświadczenie(a) z banku(ów) prowadzącego(ych) rachunek(i) bieżący(e) i kredytowy(e) Spółki o obrotach, wysokości i charakterze zobowiązań oraz terminowości ich spłaty. Zaświadczenie powinno zawierać:
  1. numer rachunku
  2. informację czy Spółka posiada jakiekolwiek zobowiązania wobec banku, ich rodzaj, wielkość na dzień wystawienia zaświadczenia oraz opinia o terminowości spłaty

   UWAGA: Jeśli Spółka po raz pierwszy otworzyła rachunek bankowy w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc przed momentem złożenia wniosku o pożyczkę, zobligowana jest dostarczyć umowę założenia tego rachunku bankowego.

 7. Wyciągi bankowe za ostatnie 3 miesiące z rachunków Spółki do daty złożenia wniosku.
 8. Zaświadczenie(a) z banku(ów) prowadzącego(ych) rachunek(i) bieżący(e) i kredytowy(e) Wspólnika oraz jego Współmałżonka o obrotach, wysokości i charakterze zobowiązań oraz terminowości ich spłaty – dot. Spółki jednoosobowej działającej nie dłużej niż 12 miesięcy.
 9. Wyciągi bankowe za ostatnie 3 miesiące z rachunków Wspólnika i jego Współmałżonka do daty złożenia wniosku – dot. Spółki jednoosobowej działającej nie dłużej niż 12 miesięcy.
 10. Zaświadczenie(a) z innych instytucji finansowych (np. leasingowych, pożyczkowych, SKOK) o zaciągniętych u nich zobowiązaniach, ich wysokości na dzień wystawienia zaświadczenia oraz terminowości spłat lub oświadczenie o braku takich zobowiązań – dot. Spółki oraz Wspólnika Spółki jednoosobowej działającej nie dłużej niż 12 miesięcy wraz z jego Współmałżonkiem.
 11. Kserokopia(e) umowy(ów) kredytowej(ych), pożyczkowej(ych), leasingowej(ych), dotacyjnych itp. – dot. Spółki oraz Wspólnika Spółki jednoosobowej działającej nie dłużej niż 12 miesięcy wraz z jego Współmałżonkiem.
 12. Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (aktualne do 1 miesiąca) – dot. Spółki oraz Wspólników prowadzących działalność gospodarczą.
 13. Kwestionariusze osobowe Wspólnika(ów)/Akcjonariusza(y) oraz jego(ich) Współmałżonka(ów) (wg wzoru WARP).
 14. Zaświadczenie o zatrudnieniu Wspólnika(ów)/Akcjonariusza(y) oraz jego(ich) Współmałżonka(ów) (wg wzoru WARP).
 15. Kserokopie dokumentów tożsamości Wspólnika(ów) oraz jego(ich) Współmałżonka(ów) (dowód osobisty, paszport) oraz kserokopia drugiego dokumentu ze zdjęciem (np. prawo jazdy).
 16. Jeżeli Wspólnik(cy) jest(są) rozwodnikiem(ami), posiada(ją) rozdzielność majątkową, jest(są) w separacji lub wdowcem(ami), należy dostarczyć stosowne dokumenty (np. wyrok sądu, akt zgonu, itp.).
 17. Rozliczenie Wspólnika(ów) oraz jego(ich) Współmałżonka(ów) z Urzędem Skarbowym (PIT) za rok poprzedni.
 18. Sprawozdanie finansowe Spółki za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o pożyczkę (w tym m.in. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa).
 19. Sprawozdania finansowe Spółki za poprzednie 2 lata obrotowe (w tym m.in. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa).
 20. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (wg wzoru WARP).
 21. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wg wzoru) – dot. Wspólników i Współmałżonków.
 22. Udokumentowanie wkładu własnego w wysokości min. 10% lub 15%* wartości projektu w postaci:
  1. gotówki zgromadzonej na rachunku bankowym Spółki lub/i
  2. faktur, rachunków, umów sprzedaży – kosztów i wydatków bezpośrednio związanych z finansowanym projektem wraz z dowodami zapłaty,
  3. składników majątku własnego Wnioskodawcy bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu np. nieruchomość, na której będzie realizowane planowane przedsięwzięcie; przyczepa, do której zakupywany będzie środek transportu, itp.
 23. Przedstawienie dowodu wniesienia bezzwrotnej opłaty za rozpatrzenie wniosku, w kwocie ustalonej Uchwałą Zarządu WARP, na konto Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. nr:  71 1130 1088 8200 0000 0001 6774.

 

* Wkład własny

– 10% dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz tych, którzy prowadzą swoją firmę nie dłużej niż 12 miesięcy na dzień złożenia wniosku
– 15% dla Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż 12 miesięcy
Do wszelkich kserokopii złożonych dokumentów należy przedstawić oryginały do wglądu. WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie również możliwość prośby o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty w trakcie rozpatrywania wniosku.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN