Przedsiębiorcze warmińsko-mazurskie

Zabezpieczenie pożyczki
Wymagane dokumenty - dotyczy zabezpieczeń. Weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę (obligatoryjnie). Poręczenie wekslowe Uwaga: W przypadku poręczenia wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym panuje ustrój wspólności majątkowej ustawowej małżeńskiej, dodatkowo wymagane jest poręczenie wekslowe Współmałżonka (Współmałżonek dostarcza dokumenty zgodnie z listą dokumentów wymaganych przy poręczeniu wekslowym osoby fizycznej). Obowiązek poręczenia wekslowego oraz dostarczenia dokumentów nie dotyczy Współmałżonka Wnioskodawcy/Poręczyciela pozostających              w związku małżeńskim, w którym od minimum 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej. W przypadku pożyczek w kwocie do 100 000 zł włącznie zamiast zaświadczeń z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości można przedłożyć zamiennie Oświadczenie o braku zaległości w ZUS i Urzędzie Skarbowym (wg wzoru WARP). Poręczenie wekslowe osób fizycznych: Kwestionariusz osobowy Poręczyciela (wg wzoru WARP). Aktualne zaświadczenie o zameldowaniu wystawione przez właściwy organ Poręczyciela. Zaświadczenie o zatrudnieniu Poręczyciela (wg wzoru WARP) i/lub dokument potwierdzający aktualną wysokość pobieranych przez Poręczyciela świadczeń społecznych (renta, emerytura) – jeżeli dotyczy. Wyciągi bankowe za ostatnie 3 m-ce do dnia złożenia wniosku o pożyczkę z rachunków prywatnych i firmowych (zarówno złotowych, jak i walutowych) – w przypadku Poręczyciela uzyskującego dochody z tytułu umowy o pracę/umowy cywilno-prawnej lub emerytury/renty zamiennie można przedłożyć 3 ostatnie potwierdzenia wpływu wynagrodzenia/świadczenia na rachunek bankowy Poręczyciela oraz raport Kredytowy PLUS pobrany ze strony bik.pl. Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o pożyczkę) – dot. Poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą lub Poręczyciela, który zakończył działalność gospodarczą do 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o pożyczkę. Rozliczenie Poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą z Urzędem Skarbowym (PIT) z załącznikami za ostatni rok wraz z potwierdzeniem złożenia /nadania do właściwego Urzędu Skarbowego. W przypadku poniesionej straty należy załączyć jej wyjaśnienie. Dodatkowo w przypadku, gdy Poręczyciel prowadzi(ł) księgi rachunkowe, należy przedłożyć sprawozdanie finansowe za ostatni rok. Informacja księgowa Poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą za rok bieżący (wg wzoru WARP) / Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty miesiąc roku bieżącego wraz z wyjaśnieniem poniesionej straty, jeżeli dotyczy. Ewidencja środków trwałych za ostatni zamknięty rok obrotowy oraz za ostatni rozliczony miesiąc roku bieżącego - dot. Poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą. Poręczenie wekslowe spółek osobowych i kapitałowych: Umowa spółki wraz z aneksami (opcjonalnie aktualnie obowiązujący tekst jednolity umowy spółki). Uchwała Wspólników/Akcjonariuszy dotycząca wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę poręczenia wekslowego dla zabezpieczenia pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez WARP Sp. z o.o. Aktualna lista Wspólników/Akcjonariuszy spółki. Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o pożyczkę) – w przypadku spółek osobowych dotyczy dodatkowo Wspólników. Sprawozdanie finansowe spółki za poprzedni rok obrotowy oraz za ostatni rozliczony miesiąc roku bieżącego (w tym m.in. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) lub, gdy spółka nie prowadzi pełnych ksiąg rachunkowych, informacja księgowa (wg wzoru WARP) dotycząca wyników z prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej za ostatni rok obrotowy oraz za ostatni rozliczony miesiąc roku bieżącego. W przypadku poniesionej straty, należy dodatkowo załączyć jej wyjaśnienie. Oświadczenie przedsiębiorców prowadzących wspólnie działalność gospodarczą (wg wzoru WARP) / spółki prawa handlowego (wg wzoru WARP) o posiadanych rachunkach bankowych i zobowiązaniach. Podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych osób reprezentujących spółkę (wg wzoru WARP). Wyciągi bankowe spółki za ostatnie 3 m-ce do dnia złożenia wniosku o pożyczkę z rachunków bieżących, zarówno złotowych, jak i walutowych.   Zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego: Zaświadczenie z Centralnej Informacji Rejestru Zastawów o niefigurowaniu w tym Rejestrze środka transportu proponowanego na zabezpieczenie. Karta pojazdu dot. środka transportu proponowanego na zabezpieczenie. Kserokopia dowodu rejestracyjnego środka transportu. Polisa ubezpieczenia AC środka transportu wraz z potwierdzeniem zapłaconej składki.     Hipoteki wpisane do Księgi Wieczystej nieruchomości: Uwaga: W przypadku, jeżeli właścicielem nieruchomości jest osoba trzecia, obligatoryjnie wymagane jest poręczenie wekslowe właściciela nieruchomości. W przypadku poręczenia wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym panuje ustrój wspólności majątkowej ustawowej małżeńskiej, dodatkowo wymagane jest poręczenie wekslowe Współmałżonka. Umowa nabycia nieruchomości (akt notarialny sprzedaży, umowa darowizny, itp.). Wyrys mapy oraz wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie (dot. nieruchomości gruntowych i budynków wolnostojących). Aktualna wycena/operat szacunkowy nieruchomości (wymagana w przypadku, gdy wartość nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie jest zbliżona do poziomu zabezpieczenia wymaganego przez WARP oraz w zależności od indywidualnej oceny ryzyka). Polisa ubezpieczenia nieruchomości wraz z potwierdzeniem zapłaty składki - w przypadku nieruchomości zabudowanych i lokalowych. W przypadku nieruchomości stanowiących własność osoby trzeciej, będącej osobą fizyczną, dodatkowo: Oświadczenie osoby fizycznej będącej Właścicielem nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (wg wzoru WARP) – dotyczy również Współmałżonka. Aktualne zaświadczenie o zameldowaniu wystawione przez właściwy organ Właściciela nieruchomości - dotyczy również Współmałżonka. W przypadku nieruchomości stanowiących własność osoby trzeciej, będącej spółką osobową/kapitałową, dodatkowo: Oświadczenie spółki osobowej/kapitałowej będącej Właścicielem nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (wg wzoru WARP). Podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych osób reprezentujących spółkę (wg wzoru WARP). Umowa spółki wraz z aneksami (opcjonalnie aktualnie obowiązujący tekst jednolity umowy spółki). Aktualna lista Wspólników/Akcjonariuszy spółki. Uchwała Wspólników/Akcjonariuszy dotycząca wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę poręczenia wekslowego dla zabezpieczenia pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez WARP Sp. z o.o. Uchwała Wspólników/Akcjonariuszy dotycząca wyrażenia zgody na obciążenie hipoteczne nieruchomości będących własnością Spółki dla zabezpieczenia pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez WARP Sp. z o.o. W przypadku nieruchomości rolnych: Jeśli na danym terenie obowiązuje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy, z treści którego będzie wynikać, iż dana nieruchomość rolna (przedmiotowa działka gruntu) przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne, np. pod budownictwo mieszkaniowe, tereny produkcyjne, magazyny, parkingi, itp. Jeśli na danym terenie nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - ostateczne decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z treści których będzie wynikać, iż w dniu wejścia w życie nowej ustawy, tj., na dzień 30.04.2016r., dana nieruchomość rolna (przedmiotowa działka gruntu) przeznaczona była na cele inne niż rolne, np. pod budownictwo mieszkaniowe, tereny produkcyjne, magazyny, parkingi, itp. (chodzi o decyzje już wydane i ostateczne na 30.04.2016r.). O powierzchni mniejszej niż 0.3 ha – decyzje w sprawie podziału nieruchomości prawomocne najpóźniej z dniem 30.04.2016r. ewentualnie wypisy z rejestru gruntów jednakże wykazujące stan sprzed daty 30.04.2016r. (najpóźniej).     Blokada środków na rachunku bankowym wraz z przelewem wierzytelności z tego rachunku: Umowa założenia/otwarcia rachunku, np. lokaty terminowej.   Do wszelkich kserokopii złożonych dokumentów należy przedstawić oryginały do wglądu. WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie również możliwość prośby o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty w trakcie rozpatrywania wniosku.

Dokumenty do pobrania -wzory
Złóż wniosek w wersji elektronicznej Złóż wniosek w wersji papierowej   Kwestionariusz osobowy – województwo wielkopolskie (wersja docx) Kwestionariusz osobowy – województwo wielkopolskie (wersja pdf) Kwestionariusz osobowy – województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx) Kwestionariusz osobowy – województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf) Kwestionariusz osobowy – województwo warmińsko-mazurskie (wersja docx) Kwestionariusz osobowy – województwo warmińsko-mazurskie (wersja pdf)   Kwestionariusz osobowy poręczyciela – województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx) Kwestionariusz osobowy poręczyciela – województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf) Kwestionariusz osobowy poręczyciela – województwo warmińsko-mazurskie (wersja docx) Kwestionariusz osobowy poręczyciela – województwo warmińsko-mazurskie (wersja pdf)   Zaświadczenie o zatrudnieniu – województwo wielkopolskie (wersja docx) Zaświadczenie o zatrudnieniu – województwo wielkopolskie (wersja pdf) Zaświadczenie o zatrudnieniu – województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx) Zaświadczenie o zatrudnieniu – województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf) Zaświadczenie o zatrudnieniu – województwo warmińsko-mazurskie (wersja docx) Zaświadczenie o zatrudnieniu – województwo warmińsko-mazurskie (wersja pdf)   Informacja księgowa – województwo wielkopolskie (wersja docx) Informacja księgowa – województwo wielkopolskie (wersja pdf) Informacja księgowa – województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx) Informacja księgowa – województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf) Informacja księgowa – województwo warmińsko-mazurskie (wersja docx) Informacja księgowa – województwo warmińsko-mazurskie (wersja pdf)   Oświadczenie przedsiębiorców o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach – województwo wielkopolskie (wersja docx) Oświadczenie przedsiębiorców o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach – województwo wielkopolskie (wersja pdf) Oświadczenie przedsiębiorców o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach – województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx) Oświadczenie przedsiębiorców o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach – województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf) Oświadczenie przedsiębiorców o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach – województwo warmińsko-mazurskie (wersja docx) Oświadczenie przedsiębiorców o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach – województwo warmińsko-mazurskie (wersja pdf)     Oświadczenie spółki prawa handlowego o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach – województwo wielkopolskie (wersja docx) Oświadczenie spółki prawa handlowego o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach – województwo wielkopolskie (wersja pdf) Oświadczenie spółki prawa handlowego o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach – województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx) Oświadczenie spółki prawa handlowego o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach – województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf) Oświadczenie spółki prawa handlowego o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach – województwo warmińsko-mazurskie (wersja docx) Oświadczenie spółki prawa handlowego o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach – województwo warmińsko-mazurskie (wersja pdf)   Oświadczenie osoby fizycznej o posiadanej nieruchomości – województwo wielkopolskie (wersja docx) Oświadczenie osoby fizycznej o posiadanej nieruchomości – województwo wielkopolskie (wersja pdf) Oświadczenie osoby fizycznej o posiadanej nieruchomości – województwo kujawsko-pomorskim (wersja docx) Oświadczenie osoby fizycznej o posiadanej nieruchomości – województwo kujawsko-pomorskim (wersja pdf) Oświadczenie osoby fizycznej o posiadanej nieruchomości – województwo warmińsko-mazurskie (wersja docx) Oświadczenie osoby fizycznej o posiadanej nieruchomości – województwo warmińsko-mazurskie (wersja pdf)   Oświadczenie spółki o posiadanej nieruchomości – województwo wielkopolskie (wersja doc) Oświadczenie spółki o posiadanej nieruchomości – województwo wielkopolskie (wersja pdf) Oświadczenie spółki o posiadanej nieruchomości – województwo kujawsko-pomorskie (wersja doc) Oświadczenie spółki o posiadanej nieruchomości – województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf) Oświadczenie spółki o posiadanej nieruchomości – województwo warmińsko-mazurskie (wersja doc) Oświadczenie spółki o posiadanej nieruchomości – województwo warmińsko-mazurskie (wersja pdf)     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – województwo wielkopolskie (wersja docx) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – województwo wielkopolskie (wersja pdf) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – województwo warmińsko-mazurskie (wersja docx) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – województwo warmińsko-mazurskie (wersja pdf)   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – województwo wielkopolskie (wersja xlsx) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – województwo wielkopolskie (wersja pdf) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – województwo kujawsko-pomorskie (wersja xlsx) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – województwo warmińsko-mazurskie (wersja xlsx) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – województwo warmińsko-mazurskie (wersja pdf)     Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP – województwo wielkopolskie (wersja docx) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP – województwo wielkopolskie (wersja pdf)   Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP – województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP – województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf)   Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP – województwo warmińsko-mazurskie (docx) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP – województwo warmińsko-mazurskie (pdf)   Załącznik A do oświadczenia – województwo wielkopolskie (wersja docx) Załącznik A do oświadczenia – województwo wielkopolskie (wersja pdf)   Załącznik A do oświadczenia – województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx) Załącznik A do oświadczenia – województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf)   Załącznik A do oświadczenia – województwo warmińsko-mazurskie (wersja docx) Załącznik A do oświadczenia – województwo warmińsko-mazurskie (wersja pdf)   Załącznik B do oświadczenia – województwo wielkopolskie (wersja docx) Załącznik B do oświadczenia – województwo wielkopolskie (wersja pdf)   Załącznik B do oświadczenia – województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx) Załącznik B do oświadczenia – województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf)   Załącznik B do oświadczenia – województwo warmińsko-mazurskie (wersja docx) Załącznik B do oświadczenia – województwo warmińsko-mazurskie (wersja pdf)   Załącznik C do oświadczenia – województwo wielkopolskie (wersja docx) Załącznik C do oświadczenia – województwo wielkopolskie (wersja pdf)   Załącznik C do oświadczenia – województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx) Załącznik C do oświadczenia – województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf)   Załącznik C do oświadczenia – województwo warmińsko-mazurskie (wersja docx) Załącznik C do oświadczenia – województwo warmińsko-mazurskie (wersja pdf)   Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – województwo wielkopolskie (wersja docx) Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – województwo wielkopolskie (wersja pdf) Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx) Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf) Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – województwo warmińsko-mazurskie (docx) Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – województwo warmińsko-mazurskie (pdf)     Oświadczenie o braku zaległości w ZUS i US – województwo wielkopolskie (wersja docx) Oświadczenie o braku zaległości w ZUS i US – województwo wielkopolskie (wersja pdf) Oświadczenie o braku zaległości w ZUS i US – województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx) Oświadczenie o braku zaległości w ZUS i US – województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf) Oświadczenie o braku zaległości w ZUS i US – województwo warmińsko-mazurskie (wersja docx) Oświadczenie o braku zaległości w ZUS i US – województwo warmińsko-mazurskie (wersja pdf)

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN