Zmiany w dokumentacji do działania 6.1 PO IG runda III

 

Informujemy, iż w związku z uruchomieniem kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie w działaniu 6.1 PO IG zmianie uległy niektóre zapisy Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie w ramach I i II etapu Działania 6.1, Regulaminu Przeprowadzania Konkursu oraz Przewodnika po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Zmianie uległy również wzory Wniosków o dofinansowanie oraz Umów o dofinansowanie do I i II Etapu Działania 6.1.

 

 

Główna zmiana w odniesieniu do wzoru wniosku o dofinansowanie w ramach I ETAPU:

– w punkcie 18. Przebieg rzeczowo-finansowy realizacji projektu wprowadzono możliwość wskazania dodatkowych kategorii wydatków: wydatków na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia; wydatków na pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym przeznaczonym do obsługi projektu (zgodnie z planowaną nowelizacją rozporządzenia MRR ws. udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach POIG).

 

Główna zmiana w odniesieniu do wzoru wniosku o dofinansowanie w ramach II ETAPU:

– ujednolicenie, zgodnie z terminologią wskazaną w planowanej nowelizacji rozporządzenia MRR ws. udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach POIG, nazewnictwa dotyczącego działań możliwych do realizacji (w tym zmianie ulega nazwa punktu 11 wniosku). 

 

Główne zmiany w odniesieniu do Instrukcji wypełnienia wniosku w ramach I ETAPU:

– doprecyzowanie zasad wykazywania lub pomijania podatku VAT we wniosku o dofinansowanie;

– zawarto opis odnoszący się do wydatków kwalifikowanych w postaci następujących kategorii wydatków: wydatków na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia; wydatków na pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym przeznaczonym do obsługi projektu;

– doprecyzowanie zapisów w pkt 10 – rozszerzenie informacji;

– zmiana zapisu w pkt 12 – lokalizacja projektu.

 

Główne zmiany w odniesieniu do Instrukcji wypełnienia wniosku w ramach II ETAPU:

– doprecyzowanie zasad wykazywania lub pomijania podatku VAT we wniosku o dofinansowanie;

– dostosowano zapisy Instrukcji do planowanej nowelizacji rozporządzenia MRR ws. udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach POIG – zmiana nazwy dwóch kategorii kosztów kwalifikowanych;

– doprecyzowanie nazewnictwa – zgodnie z ww. rozporządzeniem MRR. 

 

Główne zmiany w odniesieniu do wzoru umowy o dofinansowanie w ramach I ETAPU:

– dostosowanie treści umowy do zapisów planowanej nowelizacji rozporządzenia MRR ws. udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach POIG;

– zmianie uległy zapisy § 17. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy.

 

Główne zmiany w odniesieniu do wzoru umowy o dofinansowanie w ramach II ETAPU:

– dostosowanie treści umowy do zapisów planowanej nowelizacji rozporządzenia MRR ws. udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach POIG;

– zmianie uległy zapisy § 5. Wysokość i forma dofinansowania w szczególności w zakresie zaliczek;

– zmianie uległy zapisy § 17. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy.

 

Główne zmiany w odniesieniu do Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu:

– w przypisie zawarto definicję odnoszącą się do pojecia „eksport” zgodną ze wskazaną w Szczegółowym opisie priorytetów POIG;

– wprowadzono obowiązek potwierdzenia przez Wnioskodawcę otrzymania wezwania do uzupełnień (§ 7 ust. 1 pkt. 5);

– Załącznik nr 1 do Regulaminu – zaktualizowano kryteria oceny;

– Załącznik nr 2 do Regulaminu – zaktualizowano zapisy dotyczące listy dokumentów niezbędnych do podpisania umowy – zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

 

Główne zmiany w Przewodniku po kryteriach oceny (w zakresie Działania 6.1):

-odniesiono się do definicji eksportu usług przyjmując  metodologię zawartą w Układzie Ogólnym w sprawie Handlu Usługami (GATS);

-zaktualizowano kryteria oceny wniosków;

-w przypadku kryterium merytorycznego obligatoryjnego nr 4 dodano opis dotyczący uzasadnienia w przypadku, gdy ze względu na swoją specyfikę produkty/usługi będące przedmiotem eksportu nie muszą spełniać żadnych norm/ wymagań/ warunków/ certyfikatów. 

 

 WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

23 czerwca 2022

Konferencja biznesowa na temat rynku czeskiego – „Doing Business in Czechia” .

Masz kontrahentów w Czechach, a może chciałbyś ich pozyskać? Nie masz doświadczenia w eksporcie, a może chciałbyś zwiększyć obroty zagranicznej wymiany handlowej? Masz plan na sprzedaż towarów lub usług na czeskim rynku, ale potrzebujesz wsparcia doradczego i finansowania? Eksperci udzielą pomocy i wyjaśnią, jak robić biznes w Czechach i dlaczego to dobry kierunek na ekspansję zagraniczną. Zapraszamy na konferencję na – „Doing Business in Czechia” już 23 czerwca od godziny 12:00 w Sali Posiedzeń 2 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. ZNAMIENICI GOŚCIE, A WŚRÓD NICH: Instytucje wspierające relacje gospodarcze: Jego Ekscelencja Pan Jakub Dürr – Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce Pan Daniel Piekarski – II Sekretarz w Ambasadzie RP w Pradze Pani Renata Mataczyńska – Konsul Honorowy Republiki Czeskiej w Poznaniu Pan Marcin Warchoł – Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego w Pradze Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. Biuro zapewnia wsparcie w międzynarodowych relacjach handlowych Praktycy biznesu: Reprezentacja Allegro, które właśnie wchodzi na rynek czeski: Pani Marta Mikliszańska – Head of Public Affairs & SustainabilityPani Dominika Kucińska – Education and Merchant Development PartnerPan Tomasz Banasiak – Public Affairs Expert Pan Piotr Mielcarek – Prezes Arfido Spółka z o.o.Firma wspiera swoim wyposażeniem czeskie biblioteki, realizując zamówienia publiczne Pan Rafał Gawarecki – Ekspert PKO Bank PolskiEkspert brał udział w tworzeniu czeskiego oddziału banku Pan Michał Staręga – CEO CzechLogisticFirma obsługuje polskich e-sprzedawców na rynku czeskim Prosimy o rejestrację drogą mailową – wydarzenie@wfr.org.pl lub za pośrednictwem formularza na stronie: https://bit.ly/rejestracja_Czechy. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Wstęp wolny. Organizatorem wydarzenia jest Wielkopolski Fundusz Rozwoju – spółka Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Patronat honorowy objęła Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie. Dlaczego Czechy? Czechy są drugim, po Niemczech, partnerem eksportowym Polski. Tylko w dwóch pierwszych miesiącach br. wartość sprzedaży towarów z Polski do Czech sięgnęła ponad 13 mld zł, czyli prawie o jedną czwartą więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Wartości wciąż rosną też za sprawą jednego z najszybciej rozwijających się rynków e-commerce w Europie. Według Eurostatu Czechy przeżywają największy boom zakupów online spośród wszystkich krajów UE. Dodatkowo około 50% słowackiego e-commerce to zakupy w czeskich sklepach internetowych, co otwiera przed naszymi przedsiębiorcami pole do zwiększonej ekspansji. AGENDA
29 czerwca 2022

Webinarium pt.”Fundusz Dostępność Plus -sprawdź warunki pożyczek i skorzystaj.”

Reprezentujesz sektor publiczny, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i TBS-y, podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki oraz instytucje kultury? Chcesz skorzystać ze wsparcia z funduszy? Dołącz do bezpłatnego webinarium! Celem webinarium będzie przedstawienie informacji o wsparciu w formie pożyczek w dostosowaniu wielorodzinnych budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej oraz budynków zamieszkania zbiorowego do potrzeb osób mających ograniczenia w mobilności czy percepcji. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. „Fundusz Dostępność Plus – sprawdź warunki pożyczek i skorzystaj”. Webinarium odbędzie się w środę, 29 czerwca 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00 na platformie online Zoom. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 27.06.2022 do godziny 12:00. Formularz znajduje się poniżej informacji o webinarium. W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online. Link zostanie przesłany po zakończeniu zapisów na webinarium.   Organizator:Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl Załączniki:Program spotkania   W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania. Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia na webinarium przyjmowane były do 27 czerwca 2022 r. do godz. 12.00.
22 czerwca 2022

Webinarium pt. „Dostępność szansą na rozwój – oferta dla przedsiębiorców”.

Informujemy, że webinarium pt. „Dostępność szansą na rozwój – oferta dla przedsiębiorców” zostało odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora. Prowadzisz działalność? Jesteś zainteresowany rozwojem swojej firmy w oparciu o rozwiązania skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami? Potrzebujesz praktycznego wsparcia? Dołącz do bezpłatnego webinarium! Celem webinarium będzie przedstawienie informacji o programie Dostępności. Spotkanie skierowane jest do wszystkich, którzy wytwarzają produkty lub oferują usługi i chcą, aby mogły z nich korzystać osoby ze szczególnymi potrzebami na równi z pozostałymi użytkownikami (technologie kompensacyjne i asystujące) lub też chcieliby wiedzieć jak projektować produkty, środowiska, programy lub usługi w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, bez potrzeby adaptacji (uniwersalne projektowanie) bądź są zainteresowani wprowadzeniem tych produktów i usług na rynek (komercjalizacja). Podczas webinarium dla przyszłych i początkujących przedsiębiorców, zostaną omówione kwestie związane z finansowaniem możliwości uczenia się od doświadczonych ludzi biznesu, prowadzących firmy w innych państwach. Grupa docelowa webinarium to: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. „Dostępność szansą na rozwój – oferta dla przedsiębiorców”. Webinarium odbędzie się w środę, 22 czerwca 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00 na platformie online Zoom. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 20.06.2022 do godziny 12:00. Formularz znajduje się poniżej informacji o webinarium. W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online. Link zostanie przesłany po zakończeniu zapisów na webinarium.   Organizator: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.Grunwaldzka 2, 64-920 Piłatel. 61 65 06 233, 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl   Załączniki:Program spotkania W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN