Webinarium – Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób 30+.

27.01.2022
11:00 - 12:00
online
Kategoria: Dotacje
Webinarium – Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób 30+.
27.01.2022 11:00 - 12:00
online

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Nabór w projekcie dotacyjnym rusza już niebawem!

Podczas webinarium omówione zostaną zasady udziału w projekcie „Samozatrudnienie – pomysłem na życie”, realizowanym przez Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. we współpracy z Partnerem – DGA S.A. w ramach poddziałania 6.3.1 WRPO 2014-2020.

Webinarium kierowane do osób pracujących, bezrobotnych, biernych zawodowo powyżej 30 roku życia.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na webinarium pt. Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób 30+”.

  • Webinarium odbędzie się w czwartek 27 stycznia 2022 r., w godzinach od 11:00 do 12:00, na platformie online Zoom.
  • Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 25 stycznia do godziny 12:00.

W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.

Organizator:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
ul. Zacisze 2, 62-800 Kalisz
tel. 61 65 06 371, 61 65 06 372
e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.pl

Załączniki:
Program spotkania


W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.


Pytania i odpowiedzi z webinarium.

Informujemy, że poniższe odpowiedzi udzielone są na podstawie projektu dokumentacji upublicznionej przez Beneficjenta (tj. FRIPWW S.A. i DGA S.A.). Beneficjent oczekuje na zatwierdzenie dokumentów rekrutacyjnych przez Instytucję Zarządzającą, na razie data zatwierdzenia nie jest znana. Po zatwierdzeniu ostateczne dokumenty zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie www.samozatrudnienie.eu.

1. Czy osoby zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, posiadająca wynagrodzenie w wysokości najniższej krajowej może ubiegać się o wsparcie w tym działaniu?
Tak, jeśli spełnione są przesłanki definicji osoby ubogiej pracującej.
Zgodnie z definicją Osoba uboga pracująca – to osoba, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalny wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu albo osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu (wysokości kryteriów dochodowych podawane są w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – obecnie dla osoby samotnej: 701,00 PLN, natomiast dla osoby w rodzinie: 528,00 PLN).

2. Czy w trakcie trwania naboru status danej osoby może się zmienić? Np. osoba może zostać zwolniona i zarejestrować się na bezrobociu (zmiany statusu w obrębie statusów umożliwiających pozyskanie wsparcia)?
Co do zasady tak, ale możliwość zmiany zależy od wyczerpania wskaźników w poszczególnych grupach docelowych. Status osoby ubiegającej się o przyznanie wsparcia pierwszy raz weryfikowany jest na dzień przystąpienia do projektu, tj. na dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego. Kryteria kwalifikowalności do grupy docelowej, każda osoba ubiegająca się o przyznanie wsparcia musi spełniać również na dzień rozmowy z doradcą zawodowym oraz na dzień prowadzenia szkoleń przygotowujących do prowadzenia działalności. Zachęcamy do konsultacji każdego takiego przypadku z Beneficjentem.

3. Dzień dobry, czy osoba musi być zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna czy osoba niezatrudniona i niezarejestrowana może aplikować?
Nie trzeba być zarejestrowanym w urzędzie pracy. W projekcie mogą brać udział osoby bezrobotne zarówno zarejestrowane jak i niezarejestrowane w urzędzie pracy.

4. Dzień dobry, czy osoba będąca na emeryturze np. Policyjnej może aplikować? Nadmieniam, że osoba jest w wieku 36 lat.
Tak.

5. Jak długo należy utrzymać działalność?
Uczestnik jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego przez okres minimum 12 m-cy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do CEIDG lub KRS, co oznacza, iż we wskazanym okresie siedziba/stałe miejsce prowadzenia działalności lub, w przypadku jego braku, adres do doręczeń oraz miejsce rozliczania podatków musi znajdować się na terenie województwa wielkopolskiego.
Jednocześnie w okresie pierwszych 12 miesięcy działalności nie ma możliwości przeniesienia siedziby/stałego miejsca działalności gospodarczej lub w przypadku braku, adresu do doręczeń, poza województwo wielkopolskie. Nie jest dopuszczalne zawieszenie działalności gospodarczej w tym okresie.

6. Czy osoby z całego województwa wielkopolskiego mogą składać wniosek w WFRIPWW lub DGA ?
Tak, osoby z całego województwa wielkopolskiego mogą złożyć wniosek w Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA lub w DGA S.A.

7. Co kryje się za definicją “osoba z terenów wiejskich”? Czy to osoba, która ma swoje miejsce zamieszkania we wsi?
Zgodnie z definicją za osoby pochodzące z obszarów wiejskich należy rozumieć osoby przebywające na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3)

 8. Czy na którymkolwiek etapie wnioskowania przewidziane jest przyznanie dodatkowych punktów za zatrudnienie pracownika?
Nie.

 9. Jak wygląda sprawa z rozliczeniem wsparcia pomostowego ? Czy wypłata w kolejnych miesiącach uzależniona jest np. od wydatków poniesionych w bieżącym, lub poprzednim miesiącu?
W odpowiedzi na zadane pytanie, po konsultacji z Beneficjentem informujemy, iż wsparcie pomostowe trzeba będzie rozliczyć min. 70% w kolejnym miesiącu, aby otrzymać w kolejnym miesiącu wsparcie.

 10. Co jest poręczeniem przyznanego wsparcia (weksel, poręczenie osoby trzeciej, zabezpieczenie środków na rachunku bankowym)?
W odpowiedzi na zadane pytanie, po konsultacji z Beneficjentem informujemy, iż przekazanie Uczestnikowi projektu środków na rozwój przedsiębiorczości jest uwarunkowane złożeniem zabezpieczenia zwrotu przekazanego wsparcia finansowego w postaci weksla in blanco z deklaracją wekslową oraz złożeniem dodatkowego zabezpieczenia w jednej z następujących form:

  • poręczenie według prawa cywilnego – poręczycielem może być co najmniej 1 osoba,
  • przewłaszczenie rzeczy ruchomych uczestnika projektu na zabezpieczenie,
  • hipoteka,
  • gwarancja bankowa,
  • blokada rachunku bankowego,
  • akt notarialny o poddaniu się egzekucji,
  • fundusz poręczeń.

 11. Czy dany projekt i kwota do rozdysponowania jest na całą Wielkopolskę? Jaka jest przewidywana ilość osób, którzy uzyskają dofinansowanie (na Wielkopolskę czy dany powiat np. kaliski)?
W odpowiedzi na zadane pytanie, po konsultacji z Beneficjentem informujemy, iż kwota do rozdysponowania jest na całą Wielkopolskę – 252 osoby otrzymają dotację.

 12. Ubogie pracujące najniższa czy 120 % najniższego też?
Zgodnie z definicją Osoba uboga pracująca – to osoba, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalny wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu albo osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu (wysokości kryteriów dochodowych podawane są w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – obecnie dla osoby samotnej: 701,00 PLN, natomiast dla osoby w rodzinie: 528,00 PLN).

13. Czy osoby np. bierne zawodowo, bezrobotni bądź pracujący są inaczej punktowani? Czy ilość miejsc dostępnych będzie w jakiś sposób rozłożona? Np. jeśli mamy 60 miejsc do przyznania w programie to  czy 30 to osoby pracujące, 20 bezrobotne, 10 imigranci?
W odpowiedzi na zadane pytanie, po konsultacji z Beneficjentem informujemy, iż osobom, które spełniają kryterium dodatkowe, przyznawane są punkty dodatkowe – po 10 punktów: osoby niepełnosprawne, kobiety, osoby z terenów wiejskich, osoby chcące założyć działalność gospodarczą w ramach branż SMART/OZE, po uzyskaniu min. 60% punktów z Etapu I-oceny merytorycznej oraz z Etapu II – oceny przez doradcę zawodowego.

 14. Jak weryfikowany i rozliczany będzie wkład własny w wysokości 242 zł miesięcznie?
Odpowiedź na to pytanie jest przedmiotem konsultacji z Beneficjentem. Po otrzymaniu odpowiedzi, treść zostanie uzupełniona.

 15. Czy można złożyć dokumenty elektronicznie?
Zgodnie z poglądową wersją Regulaminu rekrutacji uczestników, który jest zamieszczony na stronie www.samozatrudnienie.eu, formularze rekrutacyjne można składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do siedziby FRIPWW SA lub siedziby DGA S.A. (można złożyć tylko u jednego z Partnerów) w godzinach wynikających z § 2 ust. 5 ww. Regulaminu. Za dzień złożenia Formularza uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony u Beneficjenta lub Partnera. W przypadku osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych kandydat otrzymuje poświadczenie wpływu opatrzone datą i godziną przyjęcia. Dokumenty dostarczane przez pocztę/firmę kurierską, wpisywane są w rejestr składanych dokumentów według kolejności osób oczekujących na miejscu.
Formularze złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.

 16. Kiedy można oczekiwać ostatecznej wersji formularza rekrutacyjnego ?
W odpowiedzi na zadane pytanie, po konsultacji z Beneficjentem informujemy, iż Beneficjent czeka na zatwierdzenie dokumentów rekrutacyjnych przez Instytucję Zarządzającą, na razie data zatwierdzenia nie jest znana. Po zatwierdzeniu dokumenty zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie www.samozatrudnienie.eu.

 17. Czy trzeba być osobą bezrobotną na dzień złożenia wniosku, czy na dzień podpisania umowy?
Status osoby ubiegającej się o przyznanie wsparcia pierwszy raz weryfikowany jest na dzień przystąpienia do projektu, tj. na dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego. Kryteria kwalifikowalności do grupy docelowej, każda osoba ubiegająca się o przyznanie wsparcia musi spełniać również na dzień rozmowy z doradcą zawodowym oraz na dzień prowadzenia szkoleń przygotowujących do prowadzenia działalności.

 18. Czy o dotacje mogą starać się osoby poniżej 30 roku życia ale długotrwale bezrobotne?
Nie. Projekt skierowany jest do osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 30 roku życia.

 19. Czy można z Państwem sprawdzić poprawność sporządzonych formularzy i dokumentów przed ich złożeniem?
Niestety nie. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich świadczą usługi informacyjne, tak więc tylko informujemy jak przygotować wniosek, natomiast nie sprawdzamy poprawności sporządzonych formularzy, czy dokumentów przed ich złożeniem.

20. Czy można wcześniej prowadzić działalność nierejestrowaną jako przedstart działalności i to wpisać jako doświadczenie przydatne do prowadzenia działalności?
Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej może zostać przyznane uczestnikowi projektu prowadzącemu wcześniej działalność, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i który w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywał działalności gospodarczej. (zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców).

 21. Te 280 osób skierowanych to jest na całą Wielkopolskę? Czy jest to jakoś pogrupowane na dane regiony? Może się tak zdarzyć że np. wysokie punktacje osiągnie powiat poznański i całość czyli 280 osób uzyska tylko z tego powiatu?
W odpowiedzi na zadane pytanie, po konsultacji z Beneficjentem informujemy, iż 252 dotacje są do rozdysponowania na całą Wielkopolskę.

22. Czy działalność może mieć kilka PKD?
Tak.

 

 

Newsletter klientów WARP