Informacje o RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako Rozporządzenie), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w spółce Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piekary 19 w Poznaniu (61-823), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000174198, NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, o kapitale zakładowym w wysokości 15 651 000,00 zł (dalej jako Spółka, Administrator danych osobowych).

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez WARP Sp. z o.o.:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (WARP Sp. z o.o.) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piekary 19, 61-823.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w WARP Sp. z o.o. możliwy jest poprzez e-mail inspektor.odo@warp.org.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. ) w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679,
  2. ) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes WARP Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), uzasadnionym interesem WARP Sp. z o.o. jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
  3. ) w celu kierowania do Pani/Pana przez WARP Sp. z o.o. treści marketingowych; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes WARP Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), uzasadniony interes WARP Sp. z o.o. polega na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych drogą pocztową w trakcie wykonywania umowy, a także drogą telefoniczną, e-mailową lub SMS/MMS-ową w zależności od tego, na którą drogę komunikacji wyraził(a) Pani/Pan zgodę,
  4. ) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu WARP Sp. z o.o. polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes WARP Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679),
  5. ) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na WARP Sp. z o.o. i wynikających z zawartych przez WARP Sp. z o.o. umów z instytucjami publicznymi i finansowymi w związku z prowadzeniem działalności w zakresie oferowania małym i średnim przedsiębiorcom wsparcia finansowego oraz realizacji zawartych z nimi umów, z tym zastrzeżeniem, że zgodnie z zapisami umów instytucje te stają się administratorem tych danych osobowych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
  1. ) dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
  2. ) podmiotom świadczącym na rzecz WARP Sp. z o.o. usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, takie jak dochodzenie należności, usługi prawne, analityczne i marketingowe,
  3. ) operatorom pocztowym i kurierom,
  4. ) bankom w zakresie realizacji płatności.
  5. ) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez WARP Sp. z o.o. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości (nie krócej jednak niż przez okres 10 lat). W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
 2. O ile dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych WARP Sp. z o.o. prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 4. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (gdy przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679)) lub gdy dotyczy marketingu bezpośredniego. Dla celów dowodowych, WARP Sp. z o.o. prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
 7. Podanie danych osobowych jest wymagane przez WARP Sp. z o.o. w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez WARP Sp. z o.o. jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
Newsletter klientów WARP