Webinarium – Wsparcie na rozpoczęcie działalności w 2021 r.

24.03.2021
12:00-13:00
online
Kategoria: Dotacje
Webinarium – Wsparcie na rozpoczęcie działalności w 2021 r.
24.03.2021 12:00-13:00
online

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Celem webinarium będzie przedstawienie zasad ubiegania się o dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji oraz pożyczki. Webinarium skierowane jest do każdej osoby chcącej pozyskać środki na działalność. Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. Wsparcie na rozpoczęcie działalności w 2021 r.”

 • Webinarium odbędzie się w środę 24 marca 2021 r., w godzinach od 12:00 do 13:00 na platformie online Zoom.
 • Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 22 marca do godziny 12:00.

W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.

 

Organizator:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl

 

Załączniki:
Program spotkania

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.


Pytania i odpowiedzi z webinarium:

1. Dzień dobry, czy materiały ze spotkania zostaną przesłane na e-mail?
Materiały tj. prezentacja zostanie przesłana na adres mailowy, który był podany w formularzu zgłoszeniowym.

2. Czy wszystkie możliwości wsparcia na rozpoczęcie działalności, które będą dzisiaj poruszane mają to samo zastrzeżenie o wyłączeniu konkretnych sektorów działalności gospodarczej tzn. tych wymienionych w ustawie o ubieganiu się o pomoc de minimis? Interesuje mnie wsparcie dla osób powyżej 30 roku życia.
Wszystkie informacje przedstawiane na dzisiejszym webinarium dotyczą możliwości pozyskania wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej. W ramach każdego z omawianych działań dostępne są dokumenty w tym również informacje na temat wykluczonych rodzajów działalności.

3. Czy o dotację mogą korzystać osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę?
Tak, osoby pracujące mogą korzystać na rozpoczęcie działalności w ramach poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, jeżeli spełnią dodatkowo następujące warunki tj. zawarta umowa jest umową krótkoterminową oraz wynagrodzenie nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia w kraju.

4. Ilu było chętnych na 251 miejsc? Albo ilu chętnych na jedno miejsce?
Informacje w tym zakresie może udzielić Instytucja prowadząca rekrutację oraz jej partnerzy. Na wskazanej stronie http://twojafirma.warp.org.pl/2020/12/03/jak-uzyskac-dotacje/ na dole strony znajdują dane liczbowe przyjętych osób w poszczególnych etapach.

5. Listopad jest terminem minimum czy maksimum? Czy można założyć firmę od 01.01.2022 r.?
W chwili obecnej wskazany termin został umieszczony w harmonogramie. Jeżeli nastąpią zmiany, informacje będą umieszczane na stronie projektu www.twojafirma.warp.org.pl.

6. Projekt 1.1 zakłada założenie działalności gospodarczej. Czy w grę wchodzi inna forma działalności, np. spółka cywilna czy spółka z o.o.?
W ramach działania 1.1. obsługiwanego przez Powiatowy Urząd Pracy można uruchomić tylko jednoosobową działalność gospodarczą.

7. Jestem osobą będącą obecnie na zasiłku rehabilitacyjnym, ze stopniem niepełnosprawności, zatrudnioną na stałe. Chcę zrezygnować z pracy i wziąć udział w projekcie 6.3. Niestety koniec zasiłku rehabilitacyjnego kończy się z dniem 24 czerwca 2021 r. Czy mogę wziąć udział do składania wniosku o dotację? Jakie warunki muszę spełnić?
Na dzień przystąpienie do projektu tj. złożenie formularza zgłoszeniowego należy spełniać założenia odnoszące się do grupy docelowej. Termin naboru formularzy zaplanowany jest na termin od 07.06. do 18.06.2021 r. Jednocześnie uczulamy, że nabór może zakończyć się szybciej, jeśli zostanie złożona wymagana liczba formularzy w danej Instytucji.
Projekt skierowany jest do osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego powyżej 30. roku życia, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i jednocześnie należą do jednej z następujących grup:

 • osoby ubogie pracujące;
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu);
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, nie należący do osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin;
 • osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby spełniające jeden z warunków (osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach);
 • imigranci oraz reemigranci;
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.

Na etapie rekrutacji dodatkowe punkty w projekcie przydzielane są osobom należącym do grupy priorytetowej w projekcie, tj.:

 • osoby pracujące
 • osoby bezrobotne
 • osoby, które utworzą działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation)
 • osoby, które utworzą działalność w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE)
 • osoby, które zadeklarują stworzenie dodatkowego miejsca pracy.

8. Wsparcie w starcie – czy można złożyć wniosek, jeśli jedna z trzech osób prowadziła działalność w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
Tak, można. Jednakże maksymalna kwota wsparcia będzie przypadać tylko na osobę uprawnioną. We wskazanym przypadku na te dwie osoby, trzecia osoba będzie tylko wskazana we wniosku bez możliwości zaciągnięcia pożyczki.

9. Czy będąc kobietą 37 lat, na urlopie wychowawczym (umowa o pracę) będę się kwalifikować do Programu 6.3.1.? Czy w tym Programie prowadzenie działalności nierejestrowanej jest dopuszczone przed założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej?
Tak, dana osoba spełnia założenia grupy docelowej. Jako osoba bierna zawodowo. Przytoczę definicję: Osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.
Prowadzenie działalności nierejestrowanej nie jest przeszkodą, aby uczestniczyć w projekcie.

10. Czy są jakieś projekty do dalszego kształcenia się, typu na studia podyplomowe?
Wsparcie na finansowanie studiów podyplomowych można uzyskać w ramach pożyczki oraz dotacji. W celu dobrania odpowiedniego rodzaju wsparcia zachęcamy do skorzystania z usługi informacyjnej świadczonej przez nasz PUNKT, aby zgodnie z charakterystyką grupy docelowej wskazać odpowiedni program/działania. Kontakt z PIFE:

Newsletter klientów WARP