Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie pomocy małym przedsiębiorcom spełniającym warunki określone w załączniku I do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001), zmienionego rozporządzeniem KE Nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004r. (Dz. U. WE L63 z 28.02.2004), działającym na obszarze Województwa Wielkopolskiego, w rozwijaniu aktywizacji gospodarczej poprzez udzielanie pożyczek, usługi informacyjne oraz prowadzenie szkoleń, kursów i innych form edukacji ekonomicznej, promocję eksportu, organizowanie współpracy przedsiębiorstw Wielkopolski z partnerami zagranicznymi.

Przedmiotem działania Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: PKD 64.92.Z; PKD 58.10.Z; PKD 68.10.Z; PKD 68.20.Z; PKD 70.22.Z; PKD 73.1.Z; PKD 73.20.Z; PKD 85.59.Z; PKD 85.60; PKD 93.2.Z .

Data Autor Zmiana
27.06.2022 14:23 Joanna Fryczyńska Modyfikacja treści
25.04.2022 9:55 Administrator Modyfikacja treści
Newsletter klientów WARP