Deklaracja dostępności

Wstęp

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości:

telefon: +48 61 656 35 00

e-mail: info@warp.org.pl

adres korespondencyjny: ul. Piekary 19, 61 – 823 Poznań

Wielkopolska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej warp.org.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2004-02-01. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-04-19.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • nie wszystkie treści artykułów publikowane na stronie są dostępne cyfrowo,
  • nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data sporządzenia deklaracji: 2021-11-02. Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 2024-04-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona nie wykorzystuje dedykowanych skrótów klawiszowych, działają tylko te wbudowane w przeglądarkę internetową.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Pawlik – Pawłowska info@warp.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 650 61 72 lub do sekretariatu na numer telefonu 61 656 35 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna budynków Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Piekary 19, 61-823 Poznań

Dostępność wejścia

Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Piekary, wejście jest bez schodów. Drugie wejście jest od strony parkingu, z tyłu budynku, przy wejściu jest jeden stopień i dwa stopnie w holu. W głównym wejściu jest mały wiatrołap i podwójne drzwi, od parkingu są jedne drzwi. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Spółki tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00.

Dostępność parkingu

Przy budynku znajduje się niewielki parking, który należy do administratora budynku gdzie nie ma wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Spółka nie dysponuje miejscami parkingowymi dla klientów. Obok znajdują się prywatne parkingi, gdzie również nie ma wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. W bliskiej odległości znajdują miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami przy ul. Ratajczaka 23 oraz na parkingu podziemnym przy ul. Św. Marcin 24 w Galerii MM.

Dostępność budynku

Na parterze budynku, przy windach znajduje się Biuro Obsługi Klienta i Sekretariat z biurem podawczym. Większa część pomieszczenia dostępna dla klientów jest na jednym poziomie. Dostępność na piętra 4, 9, 10 i 11 zapewniają dwie windy 6-osobowe. Z holu prowadzą schody do najwyższej kondygnacji. W celu kontaktu klienta z pracownikiem Spółki, Sekretariat informuje o przybyciu klienta na spotkanie i prosi pracownika o zejście do pomieszczeń na parterze. W budynku nie ma pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do budynku prowadzą utwardzone dojścia. Brak utrudnień z wjazdem wózka. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oddział w Pile, ul. Grunwaldzka 2, 64 – 920 Piła

Dostępność wejścia

Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ulicy Lotniczej. Przy głównym wejściu znajduje się podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy WARP Sp. z o.o. tj. w poniedziałki od 7.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00.

Dostępność parkingu

Na parkingu jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto, miejsca dla osób niepełnosprawnych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się w następujących lokalizacjach:

  • parking przy ul. Lotniczej:
    • 2 miejsce parkingowe
  • parking przy ul. Grunwaldzkiej:
    • miejsca parkingowe

Dostępność budynku

Korytarze usytuowane w budynku są szerokie i pozwalają na swobodne przemieszczanie się. Budynek składa się z parteru i jednej kondygnacji, do której prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Na parterze znajduje się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. W biurze obsługi klientów Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich znajduje się pętla indukcyjna. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Do budynku (wejście A i B) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W  lokalizacji WARP w Poznaniu znajduje się tablica informacyjna i portiernia. Na tablicy umieszczone są nazwy komórek organizacyjnych Spółki znajdujących się w budynku wraz z numerami pięter. W sposób głosowy informacje o rozkładzie pomieszczeń w budynku uzyskać można na portierni. W oddziale w Pile jest zamieszczona tablica informacyjna.

Na stronie internetowej WARP znajduje się informacja o zakresie działalności Spółki w tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR).

W Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Informacje o dostępie do usługi znajdują się na stronie internetowej WARP.

Newsletter klientów WARP