Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako Rozporządzenie), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w spółce Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piekary 19 w Poznaniu (61-823), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000174198, NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, o kapitale zakładowym w wysokości 15 651 000,00 zł (dalej jako Spółka, Administrator danych osobowych). 1. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: inspektor.odo@warp.org.pl. 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu odczytania przesłanej przez Panią/Pana wiadomości oraz udzielenia odpowiedzi. 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, jako że jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jakim jest reagowanie na wpływające do Spółki zgłoszenia i próby kontaktu oraz obrona/dochodzenie ewentualnych roszczeń. 4. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest zależny od przedmiotu Pani/Pana wiadomości. Będą one przechowywane co najmniej przez okres wymiany korespondencji ze Spółką oraz ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających. 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt. 6. W zakresie wynikającym z Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo: a) dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, b) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, c) żądania usunięcia danych osobowych, d) żądania ograniczenia przetwarzania danych, e) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, f) przenoszenia danych. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Spółkę narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku przetwarzania danych osobowych za zgodą osoby, której dane są przetwarzane, osoba ma prawo wycofania takiej zgody. 7. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu. 8. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne i odmowa ich podania nie będzie wiązała się z jakimikolwiek konsekwencjami, przy czym odmowa podania adresu e-mail uniemożliwi Spółce udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość.

Newsletter klientów WARP