Dotacje


Grant na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm z Wielkopolski
23.09.2020 r. Szanowni Państwo, Zgodnie z oświadczeniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego ws. naboru wniosków w projekcie „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” z 25 sierpnia 2020 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego uruchomił  postępowanie kontrolne, którego zadaniem jest sprawdzenie przebiegu procesu zgłaszania/przyjmowania wniosków przez system informatyczny. W związku z tym, że postępowanie nie zostało jeszcze zakończone informujemy, że wskazany termin oceny wniosków 30 dni od dnia złożenia wersji papierowej dokumentów aplikacyjnych zostaje wydłużony. Powyższe jest zgodne z regulaminem projektu, niemniej bardzo przepraszamy za związane z tym niedogodności. 24.08.2020 r.   W dniu 24 sierpnia 2020r. o godz. 9:00 rozpoczął się nabór wniosków o grant w projekcie „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” zakończony z powodu wyczerpania alokacji o godzinie 09:01:04.971690. Największa w Polsce alokacja środków pomocowych spośród uruchomionych przez województwa została wstępnie rozdysponowana. Zgodnie z Regulaminem projektu wnioski były  przyjmowane według daty i godziny złożenia wniosku o grant zarejestrowanej w generatorze wniosków (zgodnie z datą i godziną określoną przez serwer generatora) W sumie do rozdysponowania było 94 293 867,92 PLN, w tym ­­­­­­­­­­­­­dla przedsiębiorców ujętych w Regulaminie udzielania grantów jako typ A: 37 717 547,17  PLN oraz typ B: 56 576 320,75 PLN. W generatorze zarejestrowano 50 138 wniosków na  łączną kwotę  ponad 1 696 000 000 PLN. Ponad 40 tysięcy kliknięć miało miejsce w momencie uruchomienia naboru, po czym serwer zaczął je kolejkować i weryfikować, sprawdzając sumę kontrolną, przynależność do typu A i B oraz limit alokacji. Pierwszy wniosek serwer generatora zarejestrował o godzinie 9:00:00.017267 Ostatni wniosek zarejestrowano o godzinie 09:01:04.971690 i tym samym zakończono nabór. (ostatni wniosek dla typu B zarejestrowano o godzinie 09:00:27.321448 ) W alokacji 110% wpłynęło 3 133  wniosków na łączną kwotę 103 752 517,3 PLN (A: 1 343 wniosków oraz B: 1790 wniosków   Informujemy, że nie wprowadziliśmy dodatkowych obostrzeń do kryteriów dostępu wynikajacych z dokumentów nadrzędnych, celem nieograniczania dostępu do środków przedsiębiorcom z Wielkopolski. Doświadczenia innych województw wskazują, że wprowadzanie ograniczeń nie zagwarantowało otrzymania środków wszystkim zaainteresowanym podmiotom i w rezultacie decydowała kolejność zgłoszeń. Biorąc pod uwagę powyżej wskazane wielkości dotyczące zapotrzebowania na środki wielkopolskich przedsiębiorców jest wielokrotnie wyższe.   Przyjmować będziemy wszystkie Państwa protesty i odwołania. Do wszystkich z nich się ustosunkujemy. 23.08.2020 r. UWAGA! W przypadku spółek cywilnych, gdy wspólnikami są małżonkowie, aby zapisać wniosek w generatorze należy obowiązkowo wskazać tożsame osoby jako poręczające.   19.08.2020 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że na stronie www.grant.warp.org.pl udostępniliśmy generator do składania wniosków. Mają Państwo czas na wypełnienie i zapisanie wersji końcowej wniosku do czasu naboru. Nabór nastąpi w dniu 24 sierpnia 2020 roku o godz. 9.00.   Jednocześnie informujemy, że od dzisiaj do piątku udostępniamy Państwu nasze telefony do godziny 19:00. Tel.: 61 65 06 218, 61 65 06 252,  61 65 06 242, 61 65 06 275, 61 65 06 269 W sobotę i niedzielę udzielamy informacji w godzinach od 8:00 do 14:00. Tel.: 61 65 06 218 , 61 65 06 242, 694 322 088 Na bieżąco odpowiadamy na Państwa maile pod adresem grant@warp.org.pl   Dodatkowo zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z dokumentacją projektu aby uniknąć zadawania pytań zarówno telefonicznych jak i mailowych, wprost z niej wynikających. Informujemy, że nie gwarantujemy udzielenia odpowiedzi przed terminem naboru, na wszystkie zadane drogą mailową czy na komunikatorze pytania, które otrzymamy po 21 sierpnia 2020 r. 17.08.2020 r.   Informujemy, że prowadzone są ostatnie już prace serwisowe nad generatorem wniosków o grant w ramach "Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej". Od środowego popołudnia (19 sierpnia 2020 r.) zostanie Państwu udostępniony generator wniosków na stronie www.grant.warp.org.pl, za pomocą którego możliwe będzie wypełnienie wniosku o grant. Wnioski będzie można kompletować do dnia naboru. Kompletny wniosek będą Państwo mogli przesłać do Grantodawcy w wyznaczonym dniu naboru. Nabór wniosków rozpocznie się w dniu 24 sierpnia 2020 r. o godz. 9.00 i trwać będzie do dnia 24 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 (dzień zamknięcia naboru) lub do momentu gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczy 110% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów oddzielnie dla poszczególnych typów wskazanych w § 7 ust. 3 Regulaminu. Grantodawca zastrzega sobie prawo przesunięcia daty naboru w przypadku zbyt dużej liczby zapytań i wątpliwości po stronie przedsiębiorców, tak żeby zapewnić wszystkim równy dostęp do środków w ramach "Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej", o czym powiadomi na stronie www.warp.org.pl   Już teraz krótki przewodnik krok po kroku jak wnioskować o grant: Generator działa tylko w wersji desktopowej, na przeglądarkach: Edge od wersji 81, Firefox od wersji 76, Chrome od wersji 81, Safari od wersji 5.1, Opera od wersji 67, Yandex od wersji 14.12 1. Zarejestruj konto na stronie www.grant.warp.org.pl - będziesz do tego potrzebował numeru NIP oraz adresu e-mail, na który otrzymasz link aktywacyjny. (O kolejności naboru wniosków nie decyduje kolejność rejestracji konta). 2. Kliknij w link aktywacyjny i zaloguj się na stronie generatora wniosków. 3. Uzupełnij kompletnie wniosek o grant i zapisz jego wersję końcową. Wniosek w wersji końcowej nie podlega już edycji. (O kolejności naboru wniosków nie decyduje kolejność zapisania końcowej wersji wniosku). 4. Po zapisaniu wersji końcowej wniosku, na adres e-mail użyty do logowania otrzymasz link do udziału w naborze. 5. W określonym terminie i godzinie naboru tj. 24  sierpnia 2020 r. od godz. 9.00 kliknij w link. Link będzie aktywny tylko w terminie naboru. W ten sposób złożysz wniosek o grant i tym samym weźmiesz udział w naborze wniosków. Kliknięcie w link w trakcie naboru więcej niż 3 razy może spowodować jego zablokowanie. 6. O wynikach naboru zostaniesz poinformowany mailowo. 7. Podmioty, których wnioski o grant, według kolejności zgłoszeń zmieściły się w alokacji 110% otrzymają drogą mailową uzupełniony w generatorze wniosek o grant i formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, w formacie PDF. 8. Dokumenty wydrukuj, podpisz i dostarcz w terminie 10 dni roboczych do Grantodawcy, drogą pocztową lub osobiście. 05.08.2020 r. Udostępniamy informacje oraz dokumenty o projekcie „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa”. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.   KOMUNIKAT NR 1 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. W związku z uzyskaniem stanowiska pozwalającego na przyjęcie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców,  zmianie ulega dotychczasowe podejście w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. Uznaje się, iż  osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie. W związku z tym dokonano zmian w Regulaminie w §8 ust. 20 W ramach projektu grantowego Grantobiorca może skorzystać ze wsparcia w postaci grantu tylko raz, co oznacza, że jedno mikro- i małe przedsiębiorstwo może zawrzeć wyłącznie jedną umowę o powierzenie grantu. Spółka cywilna może skorzystać z grantu, a FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie  w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie.   KOMUNIKAT nr 2 z dnia 5 sierpnia 2020 W związku ze zmianą zapisów w dokumencie WARUNKI I ZASADY UDZIELANIA GRANTÓW W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA” w części II pkt 8 dokonano zmian w Regulaminie w §8 ust. 10: FTE (z ang. Full-Time Equivalent) – czyli zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty (zaokrąglenie w dół do liczb całkowitych). Bazową kwotę grantu dla mikro- i małych przedsiębiorców ustala się według stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o grant, lecz nie wyższego niż zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019r. Zatrudnienie, które stanowi podstawę określenia kwoty bazowej grantu dla mikroprzedsiębiorców w żadnym wypadku nie może być wyższe niż 9 pracowników, a dla małych przedsiębiorców nie może być wyższe niż 49 pracowników. Grantobiorca ma obowiązek prawidłowego obliczenia wartości wskaźnika FTE na podstawie dokumentów kadrowo-płacowych i innych dostępnych u przedsiębiorcy. Należy pamiętać o prawidłowym uwzględnieniu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, a także wyłączenie osób przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, a także osób związanych stosunkiem cywilnoprawnym takim jak umowa zlecenia lub o dzieło.   KOMUNIKAT nr 3 z dnia 5 sierpnia 2020 Ujednolicono zapisy w Regulaminie, w  paragrafach 8 ust. 8. Stawka jednostkowa obliczana jest jako iloczyn kwoty 7845,11 PLN i pierwiastka z liczby pełnych etatów według stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o grant, lecz nie wyższego niż zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r. 8 ust. 14. W ramach wniosku o grant do wyliczenia stawki jednostkowej można przyjąć maksymalnie 49 FTE z uwzględnieniem osoby samozatrudnionej, według stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o grant, lecz nie wyższego niż zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019r.   KOMUNIKAT nr 4 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do sposobu weryfikacji obrotu Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i  rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy. Dla celów projektu przyjmuje się  dane ujęte w ewidencji księgowej. Biorąc pod uwagę definicję obrotu wskazaną w Regulaminie poprzez przychody ze sprzedaży (obroty), należy rozumieć: 1. a)    sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracjach VAT lub ewidencji JPK_VAT  – w stosunku do Grantobiorców, będących czynnymi podatnikami VAT,b)    przychód w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT, stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT – w stosunku do Grantobiorców:będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),§    będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,§    świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),§    niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), oraz§    rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanychc)    kwotę oszacowaną przez Grantobiorcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do podmiotu korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).W odniesieniu do powyższego sposobu rozumienia przychodów za źródło weryfikacji wielkości obrotów wskazywanych we wniosku o grant należy przyjąć co do zasady:Ad. a) deklarację VAT lub ewidencję JPK_VAT,Ad. b) w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej: wyciąg z kont potwierdzających wielkość sprzedaży, Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ewidencję przychodów,Ad. c) raporty miesięczne z kas rejestrujących (dokumentujące sprzedaż bezrachunkową) oraz zestawienie faktur dokumentujących sprzedaż (sprzedaż rachunkowa).   KOMUNIKAT NR 1 SPÓŁKI CYWILNE W związku z uzyskaniem stanowiska pozwalającego na przyjęcie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców,  zmianie ulega dotychczasowe podejście w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych.  Uznaje się, iż  osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna.   KOMUNIKAT NR 2 W dniu 24 lipca 2020 r. zamieszczona została aktualizacja REGULAMINU UDZIELANIA GRANTÓW W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA” Dokonano następujących zmian: 6 ust. 1 pkt 2 uszczegółowiono: na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień złożenia wniosku o grant posiada siedzibę lub  w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa wielkopolskiego lub w przypadku braku siedziby w dokumentach rejestrowych rozlicza podatki  w województwie wielkopolskim, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Grantobiorcy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej) lub deklaracji podatkowej za 2019 rok; 6 ust. 1 pkt 6 Ujednolicono zapisy: na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (aktualnie 8,70), nie jest uznawane za zaległość. 8 ust. 8 Ujednolicono zapisy: Stawka jednostkowa obliczana jest jako iloczyn kwoty 7845,11 PLN i pierwiastka z liczby  pełnych etatów obowiązujących na dzień złożenia wniosku o grant (pierwiastek ze wskaźnika FTE).  według stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o grant. 8 ust. 20 Zmieniono zapisy: W ramach projektu grantowego Grantobiorca może skorzystać ze wsparcia w postaci grantu tylko raz, co oznacza, że jedno mikro- i małe przedsiębiorstwo może zawrzeć wyłącznie jedną umowę o powierzenie grantu. Wspólnik spółki cywilnej może skorzystać z grantu tylko wówczas, jeśli wniosek o grant nie zostanie złożony przez spółkę cywilną, w której jest wspólnikiem i odwrotnie.  Spółka cywilna może skorzystać z grantu, a FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna.   KOMUNIKAT  NR 3 W dniu 24 lipca 2020 r. zamieszczona została aktualizacja Załącznika nr 2 do  REGULAMINU UDZIELANIA GRANTÓW W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA” – Kryteria wyboru wniosków o grant Dokonano następujących zmian: Nazwa kryterium: Niepodleganie wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie / wsparcie ze środków UE na podstawie odrębnych przepisów Definicja i opis sposobu weryfikacji kryterium – pkt 2 litera a) uszczegółowiono: produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych lub obrotu nimi (tj.: uprawa tytoniu, produkcja wyrobów tytoniowych, sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych, sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi, sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych, sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach);   KOMUNIKAT NR 4 Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i  rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy. Dla celów projektu przyjmuje się  dane ujęte w ewidencji księgowej.

Usługi Rozwojowe szansą na sukces.
UWAGA! Informujemy, że nabór Formularzy zgłoszeniowych do projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces został zawieszony do dnia 30.11.2020 r. włącznie . Powyższe jest zgodne z Regulaminem projektu:Operator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych lub ograniczenia ilości przyjmowanych wniosków lub wskazania kwoty alokacji na jaką przyjmowane są w wnioski w okresie naboru. Informację o powyższym Operator zamieści na stronie internetowej www.warp.org.pl 29.10.2020 r.   UWAGA! Nabór Formularzy zgłoszeniowych do Projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces zostanie wznowiony w czwartek 29 października 2020 r. od godziny 9:00. Operator przyjmie 200 Formularzy zgłoszeniowych. Kolejne Formularze, które wpłyną mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia. W przypadku, gdy zostanie złożona ilość Formularzy zgłoszeniowych wskazana w ogłoszeniu o naborze, nabór zostanie zawieszony. Formularze należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie dokumentu w aktualnym Generatorze wniosku. Informujemy, że dokonano zmian w Regulaminie projektu. Szczegóły w zakładce Ważne informacje. 23.10.2020r., godz. 11:50 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ dla Działania 6.5 WRPO 2014+ zobligował Operatorów do wprowadzenia zmian do regulaminu w zakresie weryfikacji cen usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych i stosowania przekazanego narzędzia umożliwiającego powyższe. Z uwagi na brak akceptacji zmienionego regulaminu projektu do dnia 30.09.2020 r. Operator zawiesza nabór formularzy zgłoszeniowych do odwołania. Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych zostanie wznowione niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji dokumentacji od Urzędu Marszałkowskiego. O powyższym Operator zamieści informację na stronie internetowej. Przepraszamy za utrudnienia. 30.09.2020 r.   Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces. Dla Przedsiębiorców i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą (lub oddziałem) w mieście Poznań w woj. wielkopolskim Na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych oznaczone jako współfinansowane z EFS. Maksymalny poziom dofinansowania – 80% kosztów usługi rozwojowej

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,