Nowe obowiązki beneficjentów dotacji z budżetu państwa.

W dniu 25 maja 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 953).

Nakłada ono na Beneficjentów dotacji dodatkowe obowiązki w zakresie komunikacji tego wsparcia ze środków budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. Podmioty realizujące zadania dofinansowane z budżetu państwa są zobowiązane do podejmowania działań informacyjnych dotyczących tego dofinansowania, przy wykorzystaniu różnych form i metod komunikacji. Rozporządzenie określa rodzaje tych działań oraz sposób ich realizacji, w tym okres, w którym mają być realizowane, a także kwoty finansowania, do wysokości których nie powstaje obowiązek informacyjny.

Tekst ww. rozporządzenia oraz wzory materiałów informacyjnych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne

Zakres i zasady wypełniania obowiązków w obszarze komunikacji Funduszy Europejskich, w tym zapisy Podręcznika Wnioskodawcy i Beneficjenta programów polityki spójności 2014‑2020 w zakresie informacji i promocji nie ulegają zmianom.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
pila.fe@wielkopolskie.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

 

Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Newsletter klientów WARP